?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Pašvaldības palīdzība audžuģimenei, aizbildnim, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam

The possibility of requesting the service
Personally property

E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Raiņa ielā 12, Aucē, Dobeles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Zelmeņi -1,Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30 un ceturtdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30.

Including parishes

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes, Vītiņu, Īles, Bēnes, Ukru, Lielauces, Vecauces, Augstkalnes, Bukaišu pagastos sociālo darbinieku pieņemšanas laikos

By post

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Electronically
Application form is available
Authority

Visās Sociālā dienesta pieņemšanas vietās

Municipalities Online
Necessary documents
1. Uzrāda oriģinālu
1. Īres līgums (dzīvokļa pabalstam)
2. Personu apliecinošu dokumentu
2. Iesniedz:
1. Iesniegumu par pabalsta piešķiršanu (oriģināls);
3.
1. Īres līguma kopiju (mājokļa pabalstam);
2. Izdevumu par dzīvojamās telpas lietošanu apliecinošus dokumentu kopijas (mājokļa pabalstam);
3. Bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu vai aizbildņa atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas kopija ( pabalstu bārenim saņemšanai);
4. Bāriņtiesas lēmuma par bērna ievietošanu audžuģimenē vai aizbildņa iecelšanu kopija (pabalstu audžuģimenei vai aizbildnim saņemšanai)
What to do in order to receive services
1.

Persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības sociālajā dienestā, iesniedz iesniegumu un nepieciešamos dokumentus.

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

Mājokļa pabalstam 10 (desmit) darba dienu laikā, pārējiem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefon
637 00193, 637 00179, 637 81195