?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Sociālā palīdzība. Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršana

The possibility of requesting the service
Personally property

E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Raiņa ielā 12, Aucē, Dobeles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Zelmeņi -1,Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30 un ceturtdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30.

Including parishes

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes, Vītiņu, Īles, Bēnes, Ukru, Lielauces, Vecauces, Augstkalnes, Bukaišu pagastos  sociālo darbinieku pieņemšanas laikos

By post

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Electronically
Application form is available
Authority

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Municipalities Online
Necessary documents
1. Mājokļa pabalsta un garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņemšanai nepieciešama mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana (ja nav piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss).
1. Viena no mājsaimniecības personām vēršas sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
2. iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
3. darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
4. izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
5. visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
6. dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
7. dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus (kvītis, rēķinus), kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus ( īres līgumu, līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem), ja šādu dokumentu nav sociā
8. citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu un šādi dokumenti nav sociālā dienesta rīcībā.
2. Pabalsta veselības aprūpes izdevumu apmaksai (trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām) saņemšanai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz:
1. iesniegumu
2. izdevumu apliecinošu dokumentu (receptes, čeki, kvītis) kopijas, kurās norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, datums, summa, viena mēneša laikā no izdevumu rašanās brīža.
3. Pabalsta bērna apģērbam un ar izglītību saistītu izdevumu apmaksai (trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām) saņemšanai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz:
1. iesniegumu par bērna apģērba, mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei vienu reizi kalendāra gadā.
4. Pabalsta ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādē (trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām) saņemšanai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz:
1. iesniegumu par ēdināšanas izdevumu segšanu bērnam.
5. Pabalsta izglītojamo ēdināšanai (trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām) saņemšanai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz:
1. iesniegumu par izglītojamā, kurš apmeklē vispārējās izglītības iestādi, ēdināšanu.
6. Pabalsta krīzes situācijā saņemšanai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz:
1. iesniegumu;
2. krīzes situācijas apliecinošus dokumentus,
3. aprēķinu par zaudējuma apmēru;
4. sociālā darbinieka atzinumu.
7. Pabalsta sociālās rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai saņemšanai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz:
1. iesniegumu;
2. Sociālā dienesta sociālā darba speciālista atzinumu vai sastādīto individuālo rehabilitācijas plānu.
What to do in order to receive services
1.

Persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības sociālajā dienestā un iesniedz nepieciešamos dokumentus.

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

10 (desmit) darbdienu laikā

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefon
637 00193, 637 00179, 637 81195