?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Sociālā palīdzība. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana

The possibility of requesting the service
Personally property

 E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Raiņa ielā 12, Aucē, Dobeles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Zelmeņi -1,Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30 un ceturtdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30.

Including parishes

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes, Vītiņu, Īles, Bēnes, Ukru, Lielauces, Vecauces, Augstkalnes, Bukaišu pagastos  sociālo darbinieku pieņemšanas laikos

By post

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Electronically
pa e-pastu: soc.dienests@dobele.lv,
pa Dobeles novada Sociālā dienesta e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@40900038646
Application form is available
Authority

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Municipalities Online
Necessary documents
1. Uzrāda oriģinālu
1. Personu apliecinošu dokumentu
2. Oriģināls
1. darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā
2. izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā
3. visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem
4. dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas
5. citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu
6. iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas
What to do in order to receive services
1.

Persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības sociālajā dienestā un iesniedz iesniegumu un tam pievienotos dokumentus.

2.

Ja iesniegumu iesniedz elektroniski, tad elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

3.

Sociālais dienests sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, izmantojot informācijas sistēmās esošos datus un iesniegtajos dokumentos iekļautās ziņas. Iesniedzējs paraksta sagatavotās deklarācijas izdruku, tādējādi apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu.

4.

Pēc lēmuma saņemšanas persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības sociālajā dienestā trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa izziņas saņemšanai.

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

Mēneša laikā

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefon
637 00193, 637 81195, 637 00179