?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

2. vidusskolas telpu renovācija

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 346 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.2. aktivitāti "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai"", Izglītības un zinātnes ministrija kā atbildīgā iestāde ir apstiprinājusi Dobeles novada pašvaldības iesniegto projektu "Dobeles 2. vidusskolas telpu renovācija, pielāgojot profesionālās izglītības iestādes vajadzībām".

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2010. gada 29. oktobrī Dobeles novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru kā sadarbības iestādi  par projekta īstenošanu.

 Projekts:
Dobeles 2. vidusskolas telpu renovācija, pielāgojot profesionālās izglītības iestādes vajadzībām (Nr.3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/007)

 Programma:
Infrastruktūra un pakalpojumi

 Projekta mērķis:
Izveidot multifunkcionālu izglītības centru Dobeles novadā, integrējot vispārējās vidējās un profesionālās izglītības programmu apguvi - apvienojot Dobeles 2. vidusskolu, Dobeles Amatniecības vidusskolu un Apguldes arodvidusskolu sekmēt izglītības kvalitātes paaugstināšanu un izmaksu efektivitātes palielināšanu, vienlaicīgi uzlabojot izglītības pieejamību Dobeles un apkārtējo novadu izglītojamajiem.

 Galvenās aktivitātes:

 1. Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas telpu renovācija un rekonstrukcija.
 2. Jaunu mācību iekārtu, piederumu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana kvalitatīvas, mūsdienu prasībām atbilstošas vispārējās un profesionālās izglītības ieguves nodrošināšanai.
 3. Mēbeļu iegāde kvalitatīvas, mūsdienu prasībām atbilstošas vispārējās un profesionālās izglītības ieguves nodrošināšanai.
 4. Informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 Kopējās projekta izmaksas:
713 868.14 LVL
 Projekta attiecināmās izmaksas, kas ir ERAF finansējums:
554 599.01 LVL

 Projekta īstenošanas laiks:
2010.gada 1.decembris - 2013.gada 31.decembris

 Projekta vadītājs:
Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Gunārs Kurlovičs

 Kontaktinformācija:
Gunārs Kurlovičs (gunars.kurlovics@dobele.lv; tālr.63707252, 29276573; fakss 63722463)
Inese Gasone (inese.gasone@dobele.lv; tālr.22046446)

 

Jaunumi:

28.12.2013.

31.decembrī pabeigta projekta īstenošana.

Ir sasniegts projektā izvirzītais mērķis - izveidot multifunkcionālu izglītības centru Dobeles novadā, integrējot vispārējās vidējās un profesionālās izglītības programmu apguvi, apvienojot Dobeles 2.vidusskolu, Dobeles Amatniecības vidusskolu un Apguldes arodvidusskolu sekmēt izglītības kvalitātes paaugstināšanu un izmaksu efektivitātes palielināšanu, vienlaicīgi uzlabojot izglītības pieejamību Dobeles un apkārtējo novadu izglītojamajiem.

Dobeles novada pašvaldība ar 2011. gada 10. februāra lēmumu Nr.32/2 „Par Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu reorganizāciju" un 2011. gada 25. augusta lēmumu Nr.200/12 „Par Dobeles profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu" ir izveidojusi Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošo vidusskolu. Savukārt ar 2013. gada 29. augusta lēmumu Nr.240/10 „Par Apguldes Profesionālās vidusskolas reorganizāciju" Dobeles novada pašvaldība reorganizēja Apguldes Profesionālo vidusskolu, pievienojot to pašvaldības profesionālās un vispārējās vidējās izglītības iestādei - Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolai. Ņemot vērā minēto, Dobeles novada pašvaldība ir izveidojusi vienotu multifunkcionālu izglītības centru Dobeles novadā.

Izveidotajā izglītības iestādē tiek piedāvāts apgūt profesionālās izglītības programmas, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu klātienē un vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēto virziena programmu ar ievirzi policista darbā, vispārizglītojošās programmas neklātienē (pamatizglītības otrā posma programmu, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu), vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošo virziena tālmācības programmu, tālākizglītības programmas.

 

22.01.2013.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes ir pabeigtas.

2012. gada 26. novembrī ar Valsts izglītības attīstības aģentūru tika noslēgti vienošanās grozījumi, kuri nosaka projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2013. gada 31. decembrim. Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams, lai projekta īstenošanas laikā nodrošinātu Apguldes Profesionālās vidusskolas pārņemšanu no Izglītības un zinātnes ministrijas.

 

23.10.2012.

Šī gada 14. septembrī tika pabeigta Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas ēku kompleksa daļu, kas sastāv no mācību korpusa, garāžas un šķūņa, rekonstrukcijas 1. daļa, izveidojot praktisko nodarbību telpu profesionālajai izglītības programmai „Autotransports".

Š.g. septembrī  SIA „Certes" piegādāja aprīkojumu, kas saistīts ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām. Septembra sākumā tika noslēgti šādi līgumi: 1) ar SIA „TRIO MODERNA PLUS" par aprīkojuma piegādi profesionālajai izglītības programmai „Frizieru pakalpojumi"; 2) ar SIA „Arkolat" par aprīkojuma piegādi profesionālajām izglītības programmām „Viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi" un „Augļu un dārzeņu apstrāde un kvalitātes kontrole"; 3) ar SIA „ITFM Grupa" par aprīkojuma piegādi profesionālajām izglītības programmām „Inženiertīklu un iekārtu tehniķis" un „Apdares darbu tehniķis", 4) ar SIA „HCT AUTOMATIVE" par aprīkojuma piegādi profesionālajai izglītības programmai „Autotransports". Aprīkojuma piegādi plānots pabeigt līdz 2012.gada novembrim.

 

23.07.2012.

Šī gada 23.jūlijā ir uzsākta Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas ēku kompleksa daļu, kas sastāv no mācību korpusa, garāžas un šķūņa, rekonstrukcijas 1.daļa. Rekonstrukcijas ietvaros tiks veiktas šādas darbības:

 1. garāžas rekonstrukcija, izveidojot modernu praktisko nodarbību telpu profesionālajai izglītības programmai „Autotransports";
 2. izbūvētas ģērbtuves, sanitārās telpas;
 3. jumta rekonstrukcija un ēkas siltināšana;
 4. izbūvētas atbilstošas komunikācijas.

Rekonstrukciju veic SIA „SKORPIONS VS", būvuzraudzību veic SIA „Bērziņa būvfirma", autoruzraudzību veic SIA „LL Premium Designs".

 

12.06.2012.

Lai nodrošinātu profesionālās izglītības programmas „Autotransports" apguvei atbilstošas telpas, Dobeles novada pašvaldība projekta ietvaros rekonstruēs Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas ēku kompleksa daļu, kas sastāv no mācību korpusa, garāžas un šķūņa. 2012.gada 7.jūniijā ir noslēgts līgums ar SIA „LL Premium Designs"par rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi.

 

12.03.2012.

Š.g. 12.martā ir izsludināts atklāts konkurss „Aprīkojuma iegāde Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošai vidusskolai" (ID Nr. DNP 2012/6K - ERAF), lai nodrošinātu Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas  profesionālo izglītības programmu vajadzībām mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu.

 

12.12.2011.

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošajā vidusskolā projekta ietvaros ir uzstādītas jaunas un profesionālo izglītības programmu apguvei piemērotas mēbeles. Mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu veica SIA „ERGOLAIN DESIGN".

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas priekštelpa

 
 

Teorētisko mācību priekšmetu klase

Skolas gaitenis

 Bibliotēka

 

03.11.2011.

Š.g. 2.novembrī ar SIA „ERGOLAIN DESIGN" ir noslēgts līgums par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu kvalitatīvas, mūsdienu prasībām atbilstošas vispārējās un profesionālās izglītības apguves nodrošināšanai  Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolā.  Mēbeļu piegāde un uzstādīšana  paredzēta līdz š.g. 7. decembrim.

 

30.09.2011.

Uzsākot jauno 2011./2012. mācību gadu izglītības iestāde ir ieguvusi jaunu nosaukumu - Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola.

2011.gada 30.septembrī ir pabeigta projekta ietvaros plānotā izglītības iestādes renovācija - ir renovētas izglītības iestādes telpas, pielāgojot tās profesionālās izglītības iestādes vajadzībām, vienlaikus ir izbūvēts panduss, nodrošinot izglītības iestādes pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem. Šobrīd norit iepirkums par mēbeļu iegādi profesionālās izglītības iestādes vajadzībām.  

 

30.06.2011.

2011.gada jūnijā tika noslēgts būvniecības līgums ar kopsabiedrību „UNI BŪVE" par paredzēto būvdarbu izpildi, kā arī tika noslēgts būvuzraudzības līgums ar būvuzraugu Māri Jaunupu. Būvdarbi tiks uzsākti š.g. 4.jūlijā un ir paredzēts, ka būvdarbi ilgs līdz š.g. 31.augustam.

 

29.03.2011.

Projekts: „Dobeles 2.vidusskolas telpu renovācija, pielāgojot profesionālās izglītības iestādes vajadzībām" (Nr.3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/007)

2011.gada janvārī tika noslēgts līgums ar SIA „Namejs Pluss" par vienkāršotās renovācijas būvprojekta izstrādi Dobeles 2.vidusskolas telpu renovācijai, kā arī par minētā objekta vienkāršotās renovācijas autoruzraudzību.

Izstrādājot būvprojekta dokumentāciju, tika paredzēts:

 1. Atsevišķu mācību klašu pārprojektēšana, pielāgojot tās teorētisko un praktisko apmācību vajadzībām;
 2. Telpu pielāgošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
 3. Ēkas inženierkomunikāciju projektēšana;
 4. Nepieciešamo apdares un remontdarbu projektēšana.

Ņemot vērā tehnisko projektu, tiks izsludināts konkurss par nepieciešamo būvdarbu veikšanu. Ir paredzēts, ka būvdarbi varētu sākties 2011.gada jūnijā un ilgt līdz 2011.gada septembrim.