?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Aprūpes mājās birojs

Dobeles novada Sociālā dienesta struktūrvienība APRŪPES MĀJĀS BIROJS

Adrese: E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701
Darba laiks:
Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Trešdienās:  8.00-12.00, 13.00-18.00
Piektdienās: 8.00-12.00, 13.00-16.00

Vadītāja Ilona Sjakste
Tālr.: 637 81198, 25495424, e-pasts: ilona.sjakste@dobele.lv
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 8.30-12.00, 13.00-16.30 pēc iepriekšēja pieraksta
Trešdienās 8.30-12.00, 13.00-17.30  pēc iepriekšējā pieraksta

Sociālā darbiniece Kristīne Jaunzeme
Tālr.: 637 81198, 25495432, e-pasts; kristine.jaunzeme@doebele.lv

Aprūpes mājās pakalpojumus personas dzīvesvietā veic aprūpētājs.

 

Aprūpe mājās ir pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.
Uzdevumi:
1. Palīdzēt klientam veikt ikdienas darbus, veikt pašaprūpi, lai klients pēc iespējas ilgāku laiku spētu uzturēties savā dzīvesvietā, ierastajā vidē.
2. Sniegt palīdzību klienta individuālo un sociālo problēmu risināšanā.

Aprūpes mājās birojs nodrošina šādus pakalpojumus:

 • personīgās higiēnas nodrošināšana;
 • palīdzība ēdienreižu nodrošināšanā;
 • pārtikas, medikamentu iegāde, piegāde;
 • ikdienas mājas darbu veikšana;
 • palīdzība maksājumu veikšanā;
 • citi pakalpojumi.

Aprūpes mājās birojs nenodrošina:

 • personas pastāvīgu uzraudzību;
 • medicīniskus pakalpojumus.

Lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumus:

 1. Persona vai pilnavarotā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz Sociālajā dienestā šādus dokumentus:
 • iesniegumu;
 • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīti funkcionālo traucējumu veidi un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes, ja tādas ir, kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību. Izziņā papildus norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei;
 • psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (attiecināms tikai uz personām ar garīga rakstura traucējumiem);
 • dokumentus par ienākumiem, ja personai jāveic maksājums par sociālo pakalpojumu un pašvaldībai nav pieejama šāda informācija;
 • nepieciešamības gadījumā sociālajam darbiniekiem ir tiesības pieprasīt arī citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

2.   Sociālā dienesta darbinieks:

 • izvērtē personas sociālo situāciju, apmeklē personu dzīves vietā;
 • veic personas fizisko un garīgo spēju izvērtējumu un aprūpes līmeņa noteikšanu personām ar ierobežotām pašaprūpes spējām;
 • novērtē personas un tās ģimenes locekļu, kā arī apgādnieka (ja pienākums maksāt par pakalpojumu ir arī apgādniekam) maksātspēju;
 • izvērtē to, kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo aprūpi ir ar šo personu kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem vai personām, kurām ar aprūpējamo ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī ar viņu;
 • pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu.

3.   Aprūpes mājās birojs un klients, klienta likumīgais pārstāvis slēdz līgumu par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu un samaksas kārtību.

4.   Aprūpes mājās birojs un klients sastāda aprūpes plānu, izvērtējot klienta vajadzības un funkcionālās spējas.

Sociālā dienesta maksas pakalpojumi

Dobeles novada domes Saistošos noteikumos Nr.9 „Par sociālajiem pakalpojumiem Dobeles novadā" minētas personas, kuras atbrīvotas no līdzmaksājuma par sociālo pakalpojumu un, kuras personas maksā par pakalpojumu.