?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Atbalsts uzņēmējiem

 • PIEŠĶIR NODOKĻU ATLAIDES

Dobeles novada pašvaldība ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.14_22042010 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Dobeles novadā" (ar grozījumiem 28.11.2013.,24.04.2014.), kas reglamentē nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, tajā skaitā, par ieguldītajām investīcijām un izveidotajām darba vietām.

Interneta vietnē www.dobeledara.lv var uzzināt par mūsu mazajiem ražotājiem, amatniekiem, prasmju, tradīciju pārzinātājiem. Šobrīd Dobeles novada iedzīvotāji, tūristi un viesi vietnē var iepazīties ar 46 mājamatnieku piedāvājumu, kā arī uzzināt par pasākumiem – tirdziņiem, dažādiem notikumiem, kuros var satikt vietējos uzņēmējus, degustēt produkciju un to iegādāties, vai uzsākt sadarbību jaunu produktu veidošanā. Projektu realizē Dobeles novada pašvaldības iestāde – Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs. Projekta īstenošanu atbalsta Dobeles novada dome.

 • PIEDĀVĀ APMĀCĪBU SEMINĀRUS, KURSUS

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs ir ir izglītības atbalsta iestāde, kas sniedz neformālās izglītošanās iespējas visiem Dobeles novada un Zemgales iedzīvotājiem.

 • ORGANIZĒ GRANTU KONKURSU

                                                                             

Paziņojums par Grantu konkursa
“Attīsti uzņēmējdarbību Dobeles novadā 2022”
izsludināšanu

Dobeles novada pašvaldības Grantu konkurss “Attīsti uzņēmējdarbību Dobeles novadā 2022”  tiek izsludināts atbilstoši Grantu konkursa nolikuma nosacījumiem.(Nolikums apstiprināts Dobeles novada domē 30.03.2022.).

Konkursa rīkotājs ir Dobeles novada pašvaldība, sadarbībā ar Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru (turpmāk - PIUAC).

Konkursa nosaukums - „Attīsti uzņēmējdarbību Dobeles novadā 2022”.

Konkursa mērķis ir motivēt biznesa veidošanu vai attīstību, atbalstot gan jaunu komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju rašanos, gan esošo attīstību Dobeles novadā, atbilstoši pašvaldības piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.

Konkursa pieteikuma iesniegšana:

 • elektroniski ar elektronisko parakstu konkursa pieteikums ir jāiesniedz, nosūtot pieteikumu un visus saistītos pielikumus uz e-pasta adresi piuac@dobele.lv ar norādi “Pieteikums konkursam “Attīsti uzņēmējdarbību Dobeles novadā 2022””, un vēstules saturā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds vai nosaukums (juridiskām personām);
 • klātienē tas ievietojams aizlīmētā aploksnē ar norādi “Pieteikums konkursam “Attīsti uzņēmējdarbību Dobeles novadā 2022””, norādot informāciju par iesniedzēju un kontaktadrese:
 • Dobeles PIUAC, Brīvības iela 7, Dobele - uzņēmējdarbības konsultante Monta Mantrova, tālr. 26352751,
 • “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads - uzņēmējdarbības speciāliste Dace Laizāne, tālr. 29396589;
 • Jelgavas iela 1A, Auce, Dobeles novads – uzņēmējdarbības speciāliste Inuta Smirnova, tālr. 28888166.
 • Konkursa pieteikumu var  nosūtīt pa pastu Dobeles PIUAC, Brīvības iela 7, Dobele, LV-3701, ar norādi “Pieteikums konkursam “Attīsti uzņēmējdarbību Dobeles novadā 2022”” (pasta zīmogs nedrīkst būt vēlāks par Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu).

Pieteikumu iesniegšana tiek noteikta no 2022. gada 5. maija līdz 31. maija plkst.12.00

Ar Konkursa nolikumu var iepazīties:

 • Elektroniski šeit:

- Nolikums
- Pieteikuma veidlapa (Nolikuma 1. pielikums) 
- Biznesa plāns (Nolikuma 2. pielikums) 
- Dzīves un darba apraksts - CV (Nolikuma 3. pielikums) 
- Atskaite par naudas līdzekļu izlietojumu (Nolikuma 4. pielikums)
- Administratīvo vērtēšanas kritēriju veidlapa (Nolikuma 5. pielikums)

 • Klātienē - Dobeles PIUAC pie uzņēmējdarbības konsultantes Montas Mantrovas (tālr. 26352751, e-pasts: monta.mantrova@dobele.lv).​