?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Atkritumu apsaimniekošanas maksa

08.09.2022.

Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā Auces reģionā

 

SIA “Eco Baltia vide” informē par plānotajām un Dobeles pašvaldības apstiprinātajām izmaiņām nešķiroto sadzīves un bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksā Auces pilsētā un Bēnes, Īles, Lielauces, Ukru, Vecauces, Vītiņu pagastos, kas stāsies spēkā no š.g. 25. septembra.

 

Iepriekšējās izmaiņas maksā par atkritumu apsaimniekošanu šā gada sākumā ietekmēja dabas resursu nodokļa likmes un poligonu tarifa kāpums, kas pēc valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem tiek iekļauti atkritumu apsaimniekošanas maksā. Taču šoreiz izmaiņas izraisījuši tādi ārējie un no apsaimniekotāja neatkarīgi faktori kā patēriņa cenu kāpums, vidējās darba samaksas, kā arī degvielas cenu pieaugums. Būtiski palielinājušās arī citu energoresursu cenas (elektroenerģijai, gāzei u.c.).

Saistībā ar augstāk minēto, izmaksas par nešķirotu sadzīves un bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu no 2022. gada 25. septembra būs:

 

Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošana - 17,29 EUR/m3 bez PVN, PVN 21% – 3,63 EUR, kopā – 20,92 EUR/m3 (līdz š.g. 24.septembrim – 20,36 EUR/m3). Izmaksas par privātmājās visbiežāk izmantotā 0,24 m3 konteinera izvešanas reizi būs 5,02 EUR (ar PVN 21%) līdzšinējo 4,87 EUR vietā.

Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu - 11,51 EUR/m3 bez PVN, PVN 21% – 2,42 EUR, kopā 13,93 EUR/m3 (līdz š.g. 24.septembrim – 13,31 EUR/m3).

Lai sniegtu iespēju iedzīvotājiem un uzņēmumiem samazināt izmaksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, SIA “Eco Baltia vide” piedāvā dažādus atkritumu šķirošanas risinājumus. Šķiroto atkritumu – vieglā iepakojuma jeb plastmasas, papīra, metāla iepakojuma, stikla taras un citu šķiroto atkritumu apsaimniekošanu SIA “Eco Baltia vide” savos apkalpotajos novados nodrošina bez maksas.  Plašāka informācija par atkritumu šķirošanu pieejama ŠEIT.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties, rakstot uz e-pastu auce@ecobaltiavide.lv vai  zvanot pa tel. 8717. Informācija par SIA “Eco Baltia vide” pakalpojumiem un aktualitātēm pieejama www.ecobaltiavide.lv.


24.11.2021.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 21.10.2021. padomes lēmumu Nr. 115 (prot. Nr. 42, 1.p) no 2022. gada 1. janvāra maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, dalītās atkritumu infrastruktūras objektu uzturēšanu Dobeles pilsētā un Krimūnu, Jaunbērzes, Bērzes, Dobeles, Penkules, Naudītes, Auru, Annenieku, Bikstu, Zebrenes pagastos, tiek noteikta 22,05 EUR par 1 m3 (bez PVN).
 

SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” informācija

21.01.2019.

Februārī mainīsies sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi poligonā „Brakšķi-2.kārta, 3. un 4.sektors”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprinājusi jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” poligonā „Brakšķi-2.kārta, 3. un 4.sektors”. Tarifi apstiprināti pie dažādām Dabas resursu nodokļa par atkritumu apglabāšanu (DRN) likmēm. Jaunais tarifs 53,63 EUR/t[1] stāsies spēkā no 2019. gada 18. februāra un attieksies uz tiem komersantiem un individuālajiem atkritumu piegādātājiem, kas nešķirotus sadzīves atkritumus nodod apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi-2.kārta, 3. un 4.sektors”.

Sākotnējā tarifu projekta iesniegšana bija saistīta ar izmaiņām Atkritumu apsaimniekošanas likumā un tarifu aprēķināšanas metodikā, bet 2018. gadā notika būtiskas izmaiņas, kas ietekmēja tarifu projekta aprēķinu – uz poligonu atvestā atkritumu apjoma pieaugums saistībā ar otra Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģiona poligona „Grantiņi” krātuves piepildījumu; jaunu pamatlīdzekļu iegāde šķirošanas procesa efektivizēšanai un ar to saistītā jaunu finanšu līzinga līgumu noslēgšana; mainījās darba samaksas nodokļu politika; tika noslēgti jauni līgumi par specializētā autotransporta un tehnikas nomu, par elektroenerģijas un siltumenerģijas piegādi, par infiltrāta transportēšanu un nodošanu attīrīšanai, par tālākai pārstrādei sagatavotā no atkritumiem iegūtā kurināmā nodošanu u.c.  

SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” 2018.gada 5. janvārī, nosūtot paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Regulatoram, informēja tās Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldības, kurās radītie sadzīves atkritumi nonāk poligonā „Brakšķi-2.kārta, 3. un 4.sektors” - Jelgavas pilsētas un Jelgavas, Dobeles, Auces, Tērvetes, Ozolnieku, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada pašvaldības.

Savukārt, lai izzinātu atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotāju viedokli par iesniegto tarifu projektu, Regulators 2018. gada 11. maijā SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” konferenču zālē, Jelgavā rīkoja uzklausīšanas sanāksmi. Tajā piedalījās komersanta pārstāvji, sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotāji un pašvaldību pārstāvji.

Izvērtējot SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” tarifu projektu un to veidojošo izmaksu un ieņēmumu pamatojumu, Regulators secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu komersanta sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas.

SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” reģistrēta 2004.gada 27.septembrī, un tās kapitāldaļu turētāji ir Jelgavas pilsētas dome (51%) un SIA „KULK” (49%). Komersants darbojas pamatā atkritumu apsaimniekošanas nozarē, apsaimniekojot sadzīves atkritumu poligonu „Brakšķi-2.kārta, 3. un 4.sektors”, nodrošinot Jelgavas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (savākšana, pārvadāšana un nogāde uz atkritumu poligonu), kā arī ražošanas un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu. Komersants nodrošina arī pārvietojamo tualešu nomu un apsaimniekošanu.

Tarifi apstiprināti ar DRN bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Apstiprinātie tarifi stāsies spēkā 18. februārī.

Plašāka informācija par apstiprināto tarifu projektu pieejama Regulatora tīmekļvietnes sadaļā: Par SPRK/ Sabiedrības līdzdalība/ Uzklausīšanas sanāksmes/ Tarifu projekta kopsavilkums/ Precizēts kopsavilkums 4, vietnē: https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/editor/Sabiedribas_lidzdaliba/UAPD_kopsavilkumi/Precizets_kopsavilkums_JKP.pdf

 

26.02.2018.

SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” informē, ka sakarā ar sadzīves atkritumu maksas izmaiņām šķirošanas stacijā “Brakšķi” no 2018. gada 1. marta Dobeles novadā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa tiek samazināta uz 15.62 EUR par kubikmetru atkritumu, neskaitot pievienotās vērtības nodokli (18.90 EUR ar PVN).

 

 

29.12.2016.  

LĒMUMS  Nr. 291/13
Dobelē                                                                                                                                                          

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Dobeles novadā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „e” apakšpunktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmo daļu, Dobeles novada pašvaldības 2010. gada 21. janvāra saistošo noteikumu Nr. 4 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 9.2. punktu, 2009. gada 17. decembra līgumu Nr. 215/2009 ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi”, Dobeles novada dome NOLEMJ:

  1. Noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu – EUR 15,68 par 1 m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa), ko veido maksa par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu – EUR 7,54, sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads – EUR 6,74 un dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu – 1,40 EUR/1 m3.
  2. Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2012. gada 22. marta lēmumu Nr. 67/3 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Dobeles novadā”.

Domes priekšsēdētājs      A.SPRIDZĀNS

 

 

20.02.2015.

 

 

LĒMUMS
Dobelē

28.11.2013.                                                                                                                                                            Nr.340/13

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 22.marta lēmumā Nr.67/3 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Dobeles novadā"

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Dobeles novada domes 2012.gada 22.marta lēmumā Nr.67/3 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Dobeles novadā", aizstājot 1.punktā:
1.1. apzīmējumu un skaitli „Ls 10,40" ar skaitli un vārdu „14,80 euro";
1.2. apzīmējumu un skaitli „Ls 5,23" ar skaitli un vārdu „7,44 euro";
1.3. apzīmējumu un skaitli „Ls 3,42" ar skaitli un vārdu „4,87 euro";
1.4. apzīmējumu un skaitli „Ls 1,75" ar skaitli un vārdu „2,49 euro".
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

 Priekšsēdētājs      A.SPRIDZĀNS

 

LĒMUMS
Dobelē

22.03.2012.                                                                                                                                                                     Nr.67/3

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Dobeles novadā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14.punkta „e" apakšpunktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 21.janvāra saistošo noteikumu Nr.4 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu" 9.2.punktu un 2009.gada 17.decembra līgumu Nr.215/2009 ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi", Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu - Ls 10,40 par 1m3 (bez PVN), ko veido maksa par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu - Ls 5,23, sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi", Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads - Ls 3,42 (ar konversijas koeficientu 0,25 uz 1m3) un dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu - Ls 1,75.
2. Uzdot sadzīves atkritumu apsaimniekotājam Dobeles novadā līdz katra kalendārā gada 15.februārim saskaņot ar pašvaldību maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķina kārtību.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2011.gada 26.maija lēmumu Nr.141/7 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Dobeles novadā".

 Priekšsēdētājs      A.SPRIDZĀNS                       

 

01.06.2013.