?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Atļaujas izsniegšana rakšanas darbu veikšanai Dobeles novada administratīvajā teritorija. Atļaujas rakšanas darbu veikšanai derīguma termiņa pagarināšana.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā - Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā

Tai skaitā pagastos

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules, Zebrenes pagastu pārvaldēs

Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Brīvības ielā 15, Dobele - 213.kab., Brīvības iela 15, Dobele, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pagastu pārvaldē

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Atļaujas saņēmējs iesniedz pašvaldībā pieteikumu

2.

Pirms darbu uzsākšanas, jāsaņem rakšanas darbu saskaņojuma veidlapa un darbi jāsaskaņo ar pašvaldības norādītajām institūcijām pirms darbu uzsākšanas un pēc darbu izpildes jāsaņem saskaņojumu pēc darbu pabeigšanas

3.

Termiņa pagarināšanas gadījumā, atļaujas saņēmējs ierodas ar atļaujas oriģinālu, tās pagarināšanai

Pakalpojuma maksa
EUR
14,00 - maģistrālajās ielās
EUR
11,00 - maģistrālo ielu trotuāros
EUR
11,00 - vietējās nozīmes ielās
EUR
7,00 - vietējās nozīmes ielu trotuāros
EUR
rakšanas darbu atļauja sakarā ar termiņa izmaiņām: 7,00 - maģistrālajās ielās
EUR
rakšanas darbu atļauja sakarā ar termiņa izmaiņām: 5,00 - maģistrālajās ielu trotuāros
EUR
rakšanas darbu atļauja sakarā ar termiņa izmaiņām: 5,00 - vietējās nozīmes ielās
EUR
rakšanas darbu atļauja sakarā ar termiņa izmaiņām: 4,00 - vietējās nozīmes ielu trotuāros un pārējā teritorijā
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Atļauja vai motivēts atteikums tiek izsniegts 4 (četru) darba dienu laikā

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63700124