?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Bērnu uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Izglītības pārvalde, Brīvības 15, 405.kab., Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Katrā izglītības iestādē.

Elektroniski
pa e-pastu: izglitiba@dobele.lv,
pa e-adresi: https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009147276
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Izglītības pārvalde, Brīvības 15, 405.kab., Dobele, Dobeles novads, LV 3701,

Iesniegumu veidlapas

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. Iesniegums
2. Uzrāda oriģinālu
1. Bērna dzimšanas apliecība
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Bērnu uzņemšanai izglītības iestādē viens no bērna vecākiem vai bērna likumiskais pārstāvis var pieteikt, sākot no bērna dzimšanas. Iesniegumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu.

Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai izglītības iestādē, vecāks aizpilda vienotas formas iesniegumu. Iesniegumu uzņemšanai Dobeles pilsētā esošajās izglītības iestādēs iesniedz Dobeles novada Izglītības pārvaldē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, vai nosūta uz Pārvaldes oficiālo elektronisko adresi (mana.latvija.lv) vai pa pastu, vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūta uz elektroniskā pasta adresi izglitiba@dobele.lv.

Iesniegumu uzņemšanai ārpus Dobeles pilsētas esošajās izglītības iestādēs iesniedz Pārvaldē vai izvēlētajā izglītības iestādē vai nosūta uz Pārvaldes oficiālo elektronisko adresi (mana.latvija.lv) vai pa pastu, vai, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūta uz elektroniskā pasta adresi izglitiba@dobele.lv, vai uz izglītības iestādes elektroniskā pasta adresi. Izglītības iestāžu adreses un elektroniskā pasta adreses norādītas šo noteikumu.

2.

Reģistrējot iesniegumu bērnu uzņemšanai izglītības iestādē, bērnam tiek piešķirts individuāls reģistrācijas kods, pēc kura vecākam ir iespējams sekot līdzi bērna virzībai rindā uzņemšanai izglītības iestādē. Vienotais reģistrs pieejams tīmekļa vietnē www.dobele.lv, tas tiek atjaunots katra mēneša pirmajā nedēļā.

3.

Pirms jaunā mācību gada sākuma uzņemamo bērnu sarakstu pēc to reģistrācijas kodiem Pārvalde katru gadu no 1. jūnija līdz 15. jūnijam publicē tīmekļa vietnē www.dobele.lv,  kā arī par bērna uzņemšanu vai  atteikumu uzņemt izglītības iestādes pirmsskolas grupā rakstiski paziņo vecākiem, paziņojumu nosūtot uz iesniegumā norādīto adresi vai elektroniskā pasta adresi.
Pirmsskolas grupas tiek komplektētas līdz kārtējā gada 31. augustam. Ja ir brīvas vietas, bērnu uzņemšana tiek veikta visa mācību gada laikā.

4.

Pēc paziņojuma saņemšanas par vietas piešķiršanu izglītības iestādē likumiskais pārstāvis ne vēlāk kā līdz 15.augustam izglītības iestādē iesniedz bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u) un ar izglītības iestādi noslēdz līgumu.

5.

Bērni speciālo pirmsskolas izglītības programmu apguvei tiek uzņemti saskaņā ar 2022. gada 11. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē".

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Līdzko atbrīvojas vieta pirmsskolas izglītības iestādē. 

Jaunas pirmsskolas grupas tiek komplektētas līdz jaunā mācību gada uzsākšanai laikā no 1. jūnija līdz 31. augustam.

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707282, 25495680