?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

DI pakalpojumu infrastruktūra

Projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/014 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Dobeles novadā”

Darbības programma: “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”.

Projekta mērķis: sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Dobeles novadā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Pakalpojuma “Grupu dzīvokļi” personām ar garīga rakstura traucējumiem (10 personām) izveide Ādama ielā 2 Dobelē - telpu pārbūve, aprīkojuma un mēbeļu iegāde.
  2. Pakalpojuma “Specializētās darbnīcas” personām ar garīga rakstura traucējumiem (16 personām) izveide Ādama ielā 2 Dobelē - telpu remonts un pielāgošana, aprīkojuma un mēbeļu iegāde.
  3. Pakalpojuma “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem” (20 personām) izveide Brīvības ielā 27 Dobelē - telpu pārbūve,  aprīkojuma un mēbeļu iegāde.
  4. Projekta publicitātes nodrošināšana.

Kopējās projekta izmaksas: 1 034 507,00 EUR

ERAF finansējums: 801 678,87 EUR

Valsts budžeta dotācija un valsts budžeta finansējums pašvaldībām: 53 712,04 EUR

Dobeles novada pašvaldības finansējums: 179 116,09 EUR

 

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. janvāris - 2022. gada 31. decembris

Projekta vadītāja: Taiga Gribuste
Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
Kontaktinformācija: tālr. 63720931, mob. 29187997; taiga.gribuste@dobele.lv

 

18.02.2022.

Ņemot vērā ka atklātā konkursa “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu nodrošināšana  objektam Brīvības 27 Dobelē projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Dobeles novadā” piedāvātā zemāka cena krietni pārsniedza pašvaldībai pieejamo finansējumu projektā un nebija iespējas piesaistīt citu publisko finansējumu, tika meklēts cits risinājums pakalpojuma “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem” izveidei 20 personām. Ir iesniegti grozījumi Zemgales plānošanas reģionam par deinstitucionalizācijas plāna (2017-2020) saskaņošanu un šī pakalpojuma pārvietošanu no ēkas Brīvības ielā 27, Dobelē uz ēku Brīvības ielā 11 un Brīvības ielā 11A. Saskaņā ar grozījumiem ir plānots labiekārtot 15 esošā Dienas aprūpes centra vietas un papildus izveidot 20 jaunas vietas.

Ir noslēgusies būvprojekta ekspertīzes veikšana objektam ”Dobeles un apkārtnes slimnīcas saimniecības ēkas pārbūve, pielāgojot to sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu “Grupu dzīvokļi” un “Specializētās darbnīcas” sniegšanas vajadzībām”, ko izstrādāja SIA “Campaign”. Projekta izmaiņas ir iesniegtas BIS. Uzsākta iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu būvdarbu veikšanai objektā, plānots izsludināt iepirkumu martā.

Informāciju sagatavoja:
Taiga Gribuste
Dobeles novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

22.12.2021.

Šā gada novembrī tika izsludināts atklātais konkurss “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu nodrošināšana  objektam Brīvības 27 Dobelē projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Dobeles novadā” ietvaros”, identifikācijas numurs DNP 2021/31K/ERAF. Diemžēl, tas palika bez rezultāta, jo iesniegtā piedāvājuma ar zemāko cenu summa pārsniedz projektā pieejamo finansējumu par gandrīz 83000 EUR. Tas nozīmē, ka pakalpojuma “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem” izveidei 20 personām būs jāmeklē cits risinājums.

Laika periodā no šā gada 7. jūlija līdz šim turpinās būvprojekta ekspertīzes veikšana objektam ”Dobeles un apkārtnes slimnīcas saimniecības ēkas pārbūve, pielāgojot to sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu “Grupu dzīvokļi” un “Specializētās darbnīcas” sniegšanas vajadzībām”, ko izstrādāja SIA “Campaign”. Ir nepieciešams veikt būvprojekta izmaiņas, lai nodrošinātu kvalitatīva objekta izbūvi.

Informāciju sagatavoja:
Taiga Gribuste
Dobeles novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

29.06.2021.

Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ir apstiprinājusi SIA “Campaign” izstrādāto būvprojektu objektam “Būvprojekta izstrāde Dobeles un apkārtnes slimnīcas saimniecības ēkas Ādama 2, Dobelē, Dobeles novadā pārbūve, pielāgojot to sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu “Grupu dzīvokļi” un “Specializētās darbnīcas” sniegšanas vajadzībām”. Diemžēl, projektēšanas darbi noslēgušies krietni vēlāk nekā tas iepriekš tika plānots, līdz ar to pārbūves darbi tiek plānoti 2021.-2022. gadā.

Paralēli notiek darbi pie būvprojekta izstrādes objektam “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības nodrošināšana objektam Brīvības 27, Dobelē projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Dobeles novadā” ietvaros”.

Informāciju sagatavoja:
Taiga Gribuste
Dobeles novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

19.09.2020.

16. septembrī parakstīts līgums ar SIA “Campaign” – “Būvprojekta izstrāde Dobeles un apkārtnes slimnīcas saimniecības ēkas Ādama 2, Dobelē, Dobeles novadā pārbūve, pielāgojot to sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu “Grupu dzīvokļi” un “Specializētās darbnīcas” sniegšanas vajadzībām”. Būvprojekta izstrāde plānota līdz 2021. gada 13. februārim, projektēšanas izmaksas sastāda 21 799,84 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 

Telpas pirms pārbūves

 

Telpas pirms pārbūves