?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dienas aprūpes centri

Dienas aprūpes centrs “Bēne”
 

Darba laiks:

 • Pirmdienas - Piektdienai 10.00 – 18.00

Dienas aprūpes centra vadītājs (sociālā darbiniece) -  Dana Ļaskovska (Sociālā dienesta vadītāja)
Tālr. mob. 28344076;  e-pasts: dana.laskovska@dobele.lv
Aprūpētāja - nodarbību vadītāja Ieva Ūdre- Kalniņa
Tālr. 63724419

Bēne, Stacijas iela 8

Dienas aprūpes centrs “Bēne” ir Auces novada Sociālā dienesta struktūrvienība, kas ir reģistrēta sociālo pakalpojumu reģistrā un sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Auces novada administratīvajā teritorijā deklarētiem un faktiski dzīvojošiem bērniem vecumā no 5 līdz 18 gadiem un bērniem no ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi un izteiktas socializācijas grūtības.
 
Dienas centra uzdevumi:

 1. Nodrošināt bērniem un to vecākiem iespējas saņemt bezmaksas pakalpojumu dienas aprūpes centrā atbilstoši noslēgtajam līgumam;
 2. Veicināt klientu sociālās kompetences, patstāvīgas funkcionēšanas un citu prasmju attīstību, atbilstoši klienta vecumam un funkcionālajam stāvoklim;
 3. Nodrošināt radošas, interesantas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, organizējot grupu nodarbības un citas aktivitātes;
 4. Veidot sadarbību ar Dienas aprūpes centra apmeklētāju ģimenēm un citiem tuviniekiem, organizējot speciālistu konsultācijas par sociāliem, veselības, pedagoģiskiem un tiesiskiem jautājumiem.

 
Dienas aprūpes centra pakalpojuma saņemšanas noteikumi:

 1. Dienas centrā uzņem bērnus, kuri atbilst šādiem nosacījumiem:
 2. Persona ir vecumā no 5 līdz 18 gadiem;
 3. Personai ir garīga un/vai fiziska rakstura funkcionāli traucējumi ar invaliditāti;
 4. Persona nāk no ģimenes, kurā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
 5. Personai ir izteiktas socializācijas grūtības;
 6. Personai nav medicīnisku kontrindikāciju pakalpojuma saņemšanai.
 7.  Lai saņemtu Dienas centra pakalpojumu, klienta likumiskais pārstāvis vēršas Auces novada Sociālajā dienestā ar iesniegumu, pievienojot tam nepieciešamos dokumentus (precīzāku informāciju var saņemt pie sociālā darbinieka jebkurā Auces novada Sociālā dienesta klientu apkalpošanas punktā);
 8. Lēmumu par Dienas centra pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas pieņem Auces novada Sociālais dienests.

Dienas centrā bērniem tiek dota iespēja darboties atbilstoši savām vēlmēm:

 • Šeit bērni varēs zīmēt ar zīmuļiem, flomāsteriem, tušu, vaska un pasteļkrītiņiem, krāsot savus zīmējumus un mandalas, gleznot ar guaša un akvareļkrāsām, veidot figūras no plastalīna, apzīmēt stikla un plastmasas traukus, griezt, līmēt, locīt krāsainu papīru un kartonu, veidot rotājumus un dekorus no dažādiem materiāliem;
 • Būs iespēja tamborēt, adīt, izšūt, veidot ziedu un dabas kompozīcijas;
 • Spēlēt dažādas spēles un puzzles;
 • Klausīties mūziku, dziedāt un dejot;
 • Kopīgi meklēt padomus datorā.

 
Pakalpojums ir bezmaksas Dobeles novadā deklarētajiem un patstāvīgi dzīvojošajiem bērniem un to vecākiem!

 

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem “Solis”

Dienas aprūpes centrs piedāvā sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, pašaprūpes un sociālo prasmju apmācību, korekciju un pilnveidošanu, kā arī lietderīgu brīvā laika pavadīšanu personām no 16 g.v. ar garīga rakstura traucējumiem, lai atjaunotu, saglabātu un uzlabotu viņu sociālās funkcionēšanas spējas.

Dienas aprūpes centra pakalpojuma sniedzējs, atbilstoši Centra nodarbību specifikai, nodrošina sociālā darba un citu speciālistu iesaisti.

Dienas aprūpes centra darbības mērķi:

 • mazināt personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo atstumtību, paplašināt sociālo kontaktu loku un veicināt pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu;
 • nodrošināt sociālo aprūpi, rehabilitāciju un uzraudzību darba dienās;
 • paaugstināt dzīves prasmju līmeni.

Dienas aprūpes centrs klientiem piedāvā:

 • sociālo rehabilitāciju;
 • saskarsmes iemaņu apguvi un uzvedības kultūru;
 • pašaprūpes, sadzīves un darba prasmju apgūšanu;
 • radošo un intelektuālo spēju attīstīšanu un pilnveidošanu;
 • muzikālo un teatrālo prasmju apguvi;
 • peldēšanas iemaņu apgūšanu;
 • fizioterapiju un sportiskas aktivitātes;
 • pēc vajadzības individuālas psihologa konsultācijas;
 • dažādas aktivitātes atpūtas laukumā vai pastaigas svaigā gaisā;
 • ekskursijas un sadraudzības pasākumus ar citiem dienas aprūpes centriem.

Dienas aprūpes centra klientiem ir iespēja apmeklēt dažādus kultūras un sporta pasākumus pilsētā, piedalīties Centra organizētajos pasākumos un ekskursijās.

Dienas aprūpes centra sociālā darbiniece/vadītāja: Daiga Rapša
e-pasts: daiga.rapsa@dobele.lv
tālr.: 63700149, 26623394
adrese: Brīvības ielā 11, Dobelē

 

Dienas centrs pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem
“Stariņš”

Dienas centrs sniedz atbalstu un sociālo rehabilitāciju Dobeles novadā deklarētiem pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem, lai uzlabotu vai atjaunotu viņu sociālās funkcionēšanas spējas un veicinātu saskarsmi citam ar citu.

Dienas centra pakalpojuma sniedzējs, atbilstoši Centra nodarbību specifikai, nodrošina sociālā darba un citu speciālistu iesaisti.

Dienas centra darbības mērķis:

 • veicināt senioru sociālo integrāciju, paplašinot sociālo kontaktu loku. Stiprināt sociālo prasmju saglabāšanu un attīstīšanu. Piedāvāt daudzpusīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Dienas centrs klientiem piedāvā:

 • sociālā darbinieka pakalpojumus;
 • radošās, izglītojošās un mākslinieciskās pašdarbības nodarbības dažādos interešu pulciņos (piemēram: rokdarbi, kulinārija, ceļotāji, kino, dziedāšana, dejošana);
 • svētbrīžus un sarunas kopā ar mācītāju;
 • nodarbības pie fizioterapeita un nūjošanas aktivitātes;
 • latviešu gadskārtas svētku un atzīmējamo dienu svinēšanu;
 • daudzpusīgu brīvā laika pavadīšanu Centra rīkotajos izbraukumos vai ekskursijās, kā arī sadraudzības pasākumos;

Dienas centra pakalpojums pirmspensijas un pesnijas vecuma cilvēkiem ir bezmaksas.

 

Dienas aprūpes centra sociālā darbiniece/vadītāja: Daiga Rapša
e-pasts: daiga.rapsa@dobele.lv
tālr.: 63700149, 26623394
adrese: Brīvības ielā 11, Dobelē