?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles novada Kultūras pārvalde

Adrese: Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Darba laiks:
Pirmdien, otrdien, ceturtdien no 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00,
trešdien 8.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00,
piektdien 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00.

Pārvaldes vadītāja: Nadežda Čerpaka
Tālr. 63725385
e-pasts: nadezda.cerpaka@dobele.lv

Lietvede: Līga Freiberga
Tālr. 63720933, mob. 20260177
e-pasts: liga.freiberga@dobele.lv

Rekvizīti:

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA
Dobeles novada Kultūras pārvalde
Reģ. Nr. LV90009115092
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV3701

SEB BANKA
LV32UNLA0050014589851
UNLALV2X

SWEDBANK AS
LV28HABA0551026476633
HABALV22

Dobeles novada Kultūras pārvalde ir Dobeles novada pašvaldības dibināta iestāde, kas sadarbībā ar pārvaldes struktūrvienībām īsteno pašvaldības kompetenci kultūras un tūrisma jomās.
Pārvaldei ir šādas funkcijas:

  • koordinēt un nodrošināt valsts un novada Pašvaldībā apstiprinātās kultūrpolitikas īstenošanu atbilstoši valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēm un novada attīstības plānošanas dokumentiem;
  • veicināt un nodrošināt novada kultūras un tūrisma nozaru attīstību, piedalīties attīstības plānošanā;
  • nodrošināt tiesības uz kvalitatīvu dzīves telpu visiem novada iedzīvotājiem, radot kvalitatīvu un iedzīvotāju interesēm atbilstošu kultūras piedāvājumu;
  • nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu tūrisma un atpūtas piedāvājuma attīstību novadā, tā popularizēšanu;
  • nodrošināt kultūras mantojuma un tradicionālo prasmju pieejamību un pārmantojamību, tradīciju saglabāšanu un attīstību;
  • nodrošināt novada vēstures un novadpētniecības materiālu izpēti, dokumentēšanu un glabāšanu, to pieejamību sabiedrībai;
  • nodrošināt novada publisko bibliotēku attīstību un pieejamību;
  • nodrošināt Dziesmu un Deju svētku tradīcijas nepārtrauktību, uzturēšanu un attīstību;
  • veicināt lokālpatriotismu, atbalstīt un rosināt iedzīvotāju kopienu radošumu un dažādu sociālo grupu līdzdalību kultūras vides veidošanas procesā.

Dobeles novada Kultūras pārvaldes nolikums