?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles novada pedagoģiski medicīniskā komisija

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Izglītības pārvalde, Brīvības 15, 405.kab., Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Pa pastu

Izglītības pārvalde, Brīvības 15, 405.kab., Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Elektroniski
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Izglītības pārvaldē, Brīvības 15, 405.kab., Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. pilngadīga izglītojamā, nepilngadīga izglītojamā vecāku, bāriņtiesas iecelto aizbildņu vai aizgādņu iesniegumu vai bāriņtiesas lēmumu par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanas nepieciešamību Datne Iesniegums
2. izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāka vai pilnvarotās personas apliecinošs dokuments
3. ģimenes vai ārstējošā ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes, un atzinums par izglītojamā redzi un dzirdi
4. iepriekšējās komisijas sēdēs izdotās bērna pārbaudes kartes (ja tādas ir) vai iepriekš izdoto karšu kopijas, kuras apstiprinājusi izglītības iestāde
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Izglītojamā pieteikšana izpētei komisijas sēdē notiek klātienē vai ar elektroniskās saziņas līdzekļu starpniecību, norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu, vecumu, izglītības iestādi, klasi, mācību/dzimto valodu, pieteikšanas iemeslu (īsu problēmas formulējumu), pieteicēju dzīvesvietu un tālruņa numuru.

Ja izglītojamais nedzīvo Dobeles, Auces vai Tērvetes novada pašvaldību administratīvajā teritorijā, komisija var ieteikt vērsties izglītojamā dzīves vietai atbilstošajā komisijā.

Komisija sniedz informāciju par dokumentiem, kurus nepieciešams iesniegt komisijai.

 

2.

Uz komisijas sēdi ierodas izglītojamais (izņemot gadījumus, kad ārsts ir noteicis pārvietošanas ierobežojumus) un viens no vecākiem vai vecāku pilnvarots pārstāvis, ja izglītojamais ir nepilngadīgs (izņemot ilgstoši slimojošo bērnu gadījumā).

3.

Ja komisijai netiek uzrādīts iesniegums, izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāku pilnvarotās personas apliecinošs dokuments, izglītojamā izpēte tiek atlikta (izņemot ilgstoši slimojošo bērnu gadījumā).

4.

Psihologa un logopēda atzinumus, izglītojamā raksturojumus, ārsta atzinumus un citus dokumentus pievieno iesniegumam vai saglabā elektroniski.

5.

Komisija, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un izglītojamā izvērtējuma rezultātiem, komisijas sēdē sagatavo atzinumu par ieteikumu izglītojamajam turpināt izglītību atbilstoši kādai no izglītības programmām un triju darba dienu laikā informē par to pilngadīgu izglītojamo, nepilngadīga izglītojamā vecākus vai ārstējošo iestādi.

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Triju darba dienu laikā pēc komisijas sēdes

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63722237, 63707264