?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles pagasts

Pagasta pārvalde

Adrese: "Gaismiņas", Aizstrautnieki, Dobeles novads, LV - 3701
Tālr. 63700127; 27238205
E - pastsdobeles@dobele.lv

Darba laiks:

Pirmdien: 08.00 - 12.00 Lejasstrazdos
  13.00 -  17.00 Aizstrautniekos
Otrdien:  08.00 - 17.00 Aizstrautniekos
Trešdien: 08.00 - 12.00 Aizstrautniekos
  13.00 - 16.00 Lejasstrazdos
Ceturtdien: 08.00 -  17.00 Aizstrautniekos
Piektdien:  08.00 - 16.00 Aizstrautniekos

Pusdienas pārtraukums no 12.00 - 13.00

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

Pieņemšanas laiks un vieta

Pagasta pārvaldes vadītāja

Dace Škorņika

27238205;
26336194;
63700127 

Lejasstrazdos:
pirmdiena 9.00 - 12.00
trešdiena 13.00 - 16.00
Aizstrautniekos:
ceturtdiena  8.00 - 12.00

dace.skornika@dobele.lv

Sekretāre

Guna Vitte

63724387;
27238211

dobeles@dobele.lv

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām un sociālo palīdzību (pabalsti)

Mairita Lodīte

25495422

Aizstrautniekos: 
otrdien 8.30-12.00
Lejasstrazdos:
pirmdien 8.30 - 12.00; 13.00-16.30

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem

Dace Straume

63725211

63700132

Aizstrautniekos: 
trešdien 8.30-12.00
Lejasstrazdos:
otrdien  13.00 - 15.00

 

Atbalsta centra administratore

Dace Sproģe

   

Aizstrautnieku bibliotēkas vadītāja

Sandra Kazimiraite

63754460

   

Lejasstrazdu bibliotēkas vadītāja

Ludmila Zaremba

63700802

  

Sporta metodiķis

Ēriks Zaremba

29760061

 

Strādnieks

Kazimirs Makovskis

 

 

Palīgstrādnieks

Arvīds Mačulis

   

 

Vispārīga informācija

Platība

72.66 km2

Iedzīvotāju skaits

797 (pēc PMLP datiem uz 01.01.2021.)

Lielākās apdzīvotās vietas

Lejasstrazdi, Aizstrautnieki, Bērzbeķe, Bitenieki

Dobeles pagasts atrodas Dobeles novadā, Zemgales līdzenumā un robežojas ar Dobeles pilsētu, Auru pagastu, Jaunbērzes pagastu, Bērzes pagastu, Annenieku pagastu, Tukuma rajona Lestenes un Džūkstes pagastiem.
Pagasta teritoriju šķērso valsts nozīmes autoceļš Rīga - Liepāja, valsts I šķiras autoceļi un valsts II šķiras autoceļi, kā arī dzelzceļa līnija Rīga - Liepāja. Ir attīstīts pašvaldības ceļu tīkls. Attālums līdz Rīgai - 70 km.

Pagasta kopējā platība ir 7276,8 ha, t. sk., lauksaimniecībā izmantojamā zeme (galvenokārt aramzeme) ir 5327,5 ha (73 % no kopplatības). Meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) ir 4902 ha jeb 67 % no kopplatības. Dobeles pagastā ir augsts zemes novērtējums. Meži aizņem 1265,2 ha (17 % no kopplatības). Pārsvarā ir lapu koku meži (melnalksnis, osis) ar priežu - egļu audzēm.
Īpaši aizsargājamas teritorijas un objektu pagastā nav.

Pagasta teritorijā atrodas divi ciemati: Aizstrautnieki un Lejasstrazdi, kā arī divi mazciemi: Bērzbeķe un Bitenieki. Pagastā ir 91 viensēta.
* Aizstrautniekos dzīvo 29,7% no pagasta iedzīvotāju kopskaita.  Aizstrautnieki ir bijušais kolhoza centrs. Šajā teritorijā ir kompakts mājokļu izvietojums - sešas daudzdzīvokļu mājas (kopā 72 dzīvokļi) un 16 viendzīvokļa mājas. Kompleksi risināts apkalpes objektu izvietojums - veikals, ēdnīca (tagad privātīpašums, saimnieciska darbība netiek veikta) medpunkts (izvietots dzīvoklī), Aizstrautnieku sākumskola - bērnudārzs (slēgta 2000. g.) Pašreiz šajā ēkā  atrodas pagasta pārvalde, bibliotēka , Atbalsta centrs ģimenēm ar bērniem un lietoto apģērbu izsniegšanas punkts. Sakarā ar saimniecības likvidēšanos un līdzvērtīgas lauksaimnieciskās ražošanas struktūras trūkumu, ievērojami pasliktinājusies arī šīs dzīvojamās vides kvalitāte, trūkst darba vietu. Likvidēta centralizētā apkures sistēma.

* Lejasstrazdu ciematā dzīvo 47,5% no pagasta iedzīvotāju kopskaita. Ciemata īpatnība ir tā, ka tikai 26,7% no ciemata iedzīvotājiem ir latvieši, pārējie iedzīvotāji ir cittautieši, pārsvarā krievi un baltkrievi. Lejasstrazdi ir bijušās padomju saimniecības "Dobele" centrs. Problēmas lielā mērā līdzīgas kā Aizstrautnieku ciematā. Padomju laika ciemata plānojuma paraugs, ar zemu mākslīgi veidotu vides kvalitāti. Ciematā atrodas 26 daudzdzīvokļu mājas un tikai 5 viensētas. Kompleksi izvietoti apkalpes objekti -  veikals, Ģimenes atbalsta centrs "Lejasstrazdi". Lejasstrazdu sākumskola, kurā atrodas medpunkts un Dobeles pagasta pārvaldes Lejasstrazdu pieņemšanas punkts.  Bijušo kantora ēku -  apsaimnieko Vasarsvētku draudze “Atmoda”, ēdnīca un pirts ir privatizētas un netiek apsaimniekotas. Blakus ciematam izvietotas  cūku kūtis,  zirgu stallis, kalte ar palīgēkām, kas pēc saimniecības likvidācijas netiek apsaimniekotas,  pamazām sagrūst, daļa nojauktas. Sakarā ar saimniecības "Dobele" likvidāciju pasliktinājusies arī šī ciemata vides kvalitāte, likvidēta centrālā apkure, trūkst darba vietu.

* Viensētās dzīvo 16,7 % no pagasta iedzīvotāju kopskaita. Dobeles pagastā atrodas 91 viensētas, kas pārsvarā ir zemnieku un piemājas saimniecības. Lauku viensētas nodrošina lauku dzīvesveida atdzimšanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Šāda apdzīvojuma veids prasa uzlabot un attīstīt infrastruktūru, veidot jaunus ceļu tīklus.