?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dzīvesvietas deklarācijas anulēšana

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada Dobeles pilsētas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Dobeles novada Auces pilsētas VPVKAC, Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā

Dobeles novada Tērvetes pagasta VPVKAC, “Zelmeņos”, Zelmeņos, Tērvetes pag., Dobeles novadā

Tai skaitā pagastos

Annenieku pagasta pārvaldē, Skolas ielā 2, Kaķeniekos, Annenieku pag., Dobeles nov.
Augstkalnes pagasta pārvaldē, “Virsaišos”, Augstkalnē, Augstkalnes pag., Dobeles nov.
Auru pagasta pārvaldē, Skolas ielā 8, Auros, Auru pag., Dobeles nov.
Bēnes pagasta pārvaldē, Centrālajā laukumā 3, Bēnē, Bēnes pag., Dobeles nov.
Bērzes pagasta pārvaldē, Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pag., Dobeles nov.
Bikstu pagasta pārvaldē, “Liepziedos”, Bikstos, Bikstu pag., Dobeles nov.
Bukaišu klientu apkalpošanas punktā, “Rotās”, Bukaišos, Bukaišu pag., Dobeles nov.
Dobeles pagasta pārvaldē, “Gaismiņās”, Aizstrautniekos, Dobeles pag., Dobeles nov.
Īles klientu apkalpošanas punktā, “Mālniekos”, Īlē, Īles pag., Dobeles nov.
Jaunbērzes pagasta pārvaldē, Ceriņu ielā 2, Jaunbērzē, Jaunbērzes pag., Dobeles nov.
Krimūnu pagasta pārvaldē, “Krimūnu skolā”, Krimūnās, Krimūnu pag., Dobeles nov.
Lielauces pagasta pārvaldē, “Ezerkrastos”, Lielaucē, Lielauces pag., Dobeles nov.,
Naudītes klientu apkalpošanas punktā, “Naudītes skolā”, Naudītē, Naudītes pag., Dobeles nov.
Penkules pagasta pārvaldē, “Vecajā skolā”, Penkulē, Penkules pag., Dobeles nov.
Ukru klientu apkalpošanas punktā, “Stariņos”, Ukros, Ukru pag., Dobeles nov.
Zebrenes klientu apkalpošanas punktā, “Upītēs”, Zebrenē, Zebrenes pag., Dobeles nov.

Pa pastu

Dobeles novada pašvaldība, Brīvības ielā 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Elektroniski
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Iesniegums brīvā formā, veidlapa - Dobeles novada pašvaldība, Brīvības iela 15, Dobele, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pagastu pārvaldēs.

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Uzrāda oriģinālu
1. pilnvarotai personai - notariāli apstiprināta pilnvara
2. Oriģināls vai kopija (uzrādot oriģinālu)
1. Īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (gadījumā, ja nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas)
2. Citi dokumenti, kas apliecina iesniegumā minētos faktus (tiesas spriedums, īres līgums u.c.)
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Persona iesniedz iestādei adresētu rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums anulēt ziņas par konkrētas personas deklarēto dzīvesvietu. Iesniegumam pievieno tiesisko pamatojumu apliecinošu dokumentu kopijas (pēc nepieciešamības).

Iesniegumu var iesniegt klātienē – Dobeles pilsētas VPVKAC, Auces pilsētas VPVKAC, Tērvetes pagasts VPVKAC un pagastu pārvaldēs, nosūtīt pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: apic@dobele.lv  vai e-adresē

2.

Pēc dokumentu izskatīšanas Dobeles novada pašvaldības dzīvokļu komisija lemj par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu iesniegumā norādītajām personām. Lēmums tiek izsniegts vai nosūtīts iesniedzējam pa pastu vai e-pastu, atbilstoši iesniedzēja norādēm.

Pakalpojuma maksa
EUR
bezmaksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Viena mēneša laikā

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707269, 63700137, 26527422
E-pasts