?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dzīvesvietas deklarēšana

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada Dobeles pilsētas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Dobeles novada Auces pilsētas VPVKAC, Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā

Dobeles novada Tērvetes pagasta VPVKAC, “Zelmeņos”, Zelmeņos, Tērvetes pag., Dobeles novadā

Tai skaitā pagastos

Annenieku pagasta pārvaldē, Skolas ielā 2, Kaķeniekos, Annenieku pag., Dobeles nov.
Augstkalnes pagasta pārvaldē, “Virsaišos”, Augstkalnē, Augstkalnes pag., Dobeles nov.
Auru pagasta pārvaldē, Skolas ielā 8, Auros, Auru pag., Dobeles nov.
Bēnes pagasta pārvaldē, Centrālajā laukumā 3, Bēnē, Bēnes pag., Dobeles nov.
Bērzes pagasta pārvaldē, Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pag., Dobeles nov.
Bikstu pagasta pārvaldē, “Liepziedos”, Bikstos, Bikstu pag., Dobeles nov.
Bukaišu klientu apkalpošanas punktā, “Rotās”, Bukaišos, Bukaišu pag., Dobeles nov.
Dobeles pagasta pārvaldē, “Gaismiņās”, Aizstrautniekos, Dobeles pag., Dobeles nov.
Īles klientu apkalpošanas punktā, “Mālniekos”, Īlē, Īles pag., Dobeles nov.
Jaunbērzes pagasta pārvaldē, Ceriņu ielā 2, Jaunbērzē, Jaunbērzes pag., Dobeles nov.
Krimūnu pagasta pārvaldē, “Krimūnu skolā”, Krimūnās, Krimūnu pag., Dobeles nov.
Lielauces pagasta pārvaldē, “Ezerkrastos”, Lielaucē, Lielauces pag., Dobeles nov.,
Naudītes klientu apkalpošanas punktā, “Naudītes skolā”, Naudītē, Naudītes pag., Dobeles nov.
Penkules pagasta pārvaldē, “Vecajā skolā”, Penkulē, Penkules pag., Dobeles nov.
Ukru klientu apkalpošanas punktā, “Stariņos”, Ukros, Ukru pag., Dobeles nov.
Zebrenes klientu apkalpošanas punktā, “Upītēs”, Zebrenē, Zebrenes pag., Dobeles nov.

Pa pastu

Nav pieejams

Elektroniski
e-pakalpojums portālā Latvija.lv "Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana", pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Dzīvesvietas deklarēšanas veidlapa - VPVKAC, pagastu pārvaldēs

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Uzrāda oriģinālu
1. Derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība)
2. Oriģināls vai kopija (uzrādot oriģinālu)
1. Dzīvesvietas deklarācija (aizpilda iestādē)
2. Pilnvarotajai personai - notariāli apstiprināta pilnvara
3. Ja deklarē nepilngadīga bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju dzīvesvietu - dokumenti, kas apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības darboties attiecīgās personas vārdā (dzimšanas apliecība, tiesas lēmums u.tml.)
4. Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu
5. Lai saņemtu valsts nodevas atvieglojumus – attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, klātienē aizpilda dzīvesvietas deklarācijas veidlapu.

Dzīvesvietas deklarāciju var aizpildīt arī elektroniski - valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana", izmantojot tīmekļa vietnē pieejamos autentifikācijas līdzekļus.

2.

Pēc deklarācijas saņemšanas iestāde pārbauda, vai ziņas par deklarējamo personu ir iekļautas Fizisko personu reģistrā un deklarējamās dzīvesvietas adrese ir iekļautas Valsts adrešu reģistrā.
Iestādes pārstāvis aktualizē ziņas Fizisko personu reģistrā par personas deklarēto dzīvesvietu.

Pakalpojuma maksa
EUR
4.27 valsts nodeva
Valsts nodevu nemaksā
politiski represētās personas
Valsts nodevu nemaksā
reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu
Valsts nodevu nemaksā
invalīdi
Valsts nodevu nemaksā
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas darbinieki
Valsts nodevu nemaksā
pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu
Valsts nodevu nemaksā
personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
Valsts nodevu nemaksā
personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu
Valsts nodevu nemaksā
reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā
Valsts nodevu nemaksā
personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās
Valsts nodevu nemaksā
personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmēs
Valsts nodevu nemaksā
personas, kurām PMLP nosaka tiesisko statusu Latvijā
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pakalpojuma pieprasīšanas dienā

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707269, 63700137, 26527422
E-pasts