?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Grupu dzīvokļi

Dobeles novada Sociālā dienesta struktūrvienība GRUPU DZĪVOKĻI

Adrese: Uzvaras iela 50, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701
Darba laiks:
Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Trešdienās:  8.00-12.00, 13.00-18.00
Piektdienās: 8.00-12.00, 13.00-16.00

Vadītāja Anita Ose
Tālr. 63781452, 25495426, e-pasts: anita.ose@dobele.lv
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 8.30 – 12.00, 13.00 - 16.30 (pēc pieraksta)
Trešdienās 8.30 - 12.00, 13.00 - 17.30 (pēc pieraksta)

Sociālās aprūpētājas
Tālr. 63781453, 25495434

Sociālā darbiniece
Tālr. 63781389, 25495426

Grupu dzīvokļu pakalpojums ir pieejams pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

Grupu dzīvokļu klientiem tiek nodrošināti šādi pakalpojumi:

  • mājoklis un individuāls atbalsts sociālo problēmu risināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem pašaprūpes un sociālo prasmju korekcija, sociālā rehabilitācija, lai atjaunotu vai uzlabotu sociālās funkcionēšanas spējas;
  • klienta individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādāšana un īstenošana;
  • personīgā atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā;
  • citi klientam nepieciešamie pakalpojumi - atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana, personīgo interešu un tiesību aizstāvēšana.

Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Sociālajā dienestā vai pie pagasta sociālā darbinieka un iesniedz:

  • iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
  • iztikas līdzekļu deklarāciju;
  • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli;
  • psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību;
  • invaliditāti apliecinošu dokumenta kopiju (pēc nepieciešamības). 

Sociālā dienesta maksas pakalpojumi

Dobeles novada domes 2022.gada 24.februāra Saistošie noteikumi Nr.9 „Par sociālajiem pakalpojumiem Dobeles novadā" minētas personas, kuras atbrīvotas no līdzmaksājuma par sociālo pakalpojumu un, kuras personas maksā par pakalpojumu.

Ja Grupu dzīvokļa pakalpojumu vēlas izmantot persona, kura nav Dobeles novada iedzīvotājs, un par tās ievietošanu institūcijā lēmumu pieņēmusi cita novada pašvaldība, Sociālais dienests slēdz līgumu ar attiecīgo novadu par pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtību.