?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Izziņa par deklarēto dzīvesvietu

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada Dobeles pilsētas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Dobeles novada Auces pilsētas VPVKAC, Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā

Dobeles novada Tērvetes pagasta VPVKAC, “Zelmeņos”, Zelmeņos, Tērvetes pag., Dobeles novadā

Tai skaitā pagastos

Annenieku pagasta pārvaldē, Skolas ielā 2, Kaķeniekos, Annenieku pag., Dobeles nov.
Augstkalnes pagasta pārvaldē, “Virsaišos”, Augstkalnē, Augstkalnes pag., Dobeles nov.
Auru pagasta pārvaldē, Skolas ielā 8, Auros, Auru pag., Dobeles nov.
Bēnes pagasta pārvaldē, Centrālajā laukumā 3, Bēnē, Bēnes pag., Dobeles nov.
Bērzes pagasta pārvaldē, Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pag., Dobeles nov.
Bikstu pagasta pārvaldē, “Liepziedos”, Bikstos, Bikstu pag., Dobeles nov.
Bukaišu klientu apkalpošanas punktā, “Rotās”, Bukaišos, Bukaišu pag., Dobeles nov.
Dobeles pagasta pārvaldē, “Gaismiņās”, Aizstrautniekos, Dobeles pag., Dobeles nov.
Īles klientu apkalpošanas punktā, “Mālniekos”, Īlē, Īles pag., Dobeles nov.
Jaunbērzes pagasta pārvaldē, Ceriņu ielā 2, Jaunbērzē, Jaunbērzes pag., Dobeles nov.
Krimūnu pagasta pārvaldē, “Krimūnu skolā”, Krimūnās, Krimūnu pag., Dobeles nov.
Lielauces pagasta pārvaldē, “Ezerkrastos”, Lielaucē, Lielauces pag., Dobeles nov.,
Naudītes klientu apkalpošanas punktā, “Naudītes skolā”, Naudītē, Naudītes pag., Dobeles nov.
Penkules pagasta pārvaldē, “Vecajā skolā”, Penkulē, Penkules pag., Dobeles nov.
Ukru klientu apkalpošanas punktā, “Stariņos”, Ukros, Ukru pag., Dobeles nov.
Zebrenes klientu apkalpošanas punktā, “Upītēs”, Zebrenē, Zebrenes pag., Dobeles nov.

Pa pastu

Nav pieejams.

 

Elektroniski
e-pasts: apic@dobele.lv
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Iesniegums brīvā formā vai iesnieguma veidlapa - VPVKAC, pagastu pārvaldēs.

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Uzrāda oriģinālu
1. Fiziska persona - personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte)
2. Fiziskas personas pilnvarotais pārstāvis - pilnvaru un personu apliecinošu dokumentu
3. Fiziskas personas likumiskais pārstāvis - personu apliecinošs dokuments un pārstāvību apliecinošs dokuments, ja nav iespējams par ziņu pieprasītāja pārstāvības tiesībām
4. Juridiskas personas pārstāvis - ja nav iespējams pārliecināties par ziņu pieprasītāja pārstāvības tiesībām Uzņēmumu reģistrā, jāuzrāda juridiskas personas reģistrācijas apliecība un pārstāvību apliecinošs dokuments
2. Oriģināls vai kopija (uzrādot oriģinālu)
1. Pieprasot izziņu par citu personu, jāpamato ziņu saņemšanas nepieciešamība un jāpievieno nepieciešamību apliecinošais dokuments vai tā kopija
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Pieprasījums par izziņas izsniegšanu jāiesniedz rakstveidā. Pašvaldība ziņu pieprasītājam izsniedz Fizisko personu reģistrā iekļautās ziņas par personas aktuālo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi), ja personas dzīvesvieta ziņu izsniegšanas brīdī vai mirušas personas pēdējā deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2.

Jāsamaksā nodeva kredītiestādē vai pašvaldības kasē

3.

Pēc iesnieguma aizpildīšanas, nepieciešamo dokumentu un maksājumu apliecinošu dokumentu uzrādīšanas, persona saņem pieprasīto dzīvesvietas deklarācijas izziņu.

Pakalpojuma maksa
EUR
2.50 – valsts nodeva (par informācijas saņemšanu par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem)
EUR
2.50 – valsts nodeva (par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu)
EUR
Valsts nodevas apmēru samazina vai no samaksas atbrīvo personas saskaņā ar MK 06.07.2021.noteikumu Nr.485 3., 4.pk.
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegšanas dienā, pēc nodevas nomaksas apliecinoša dokumenta uzrādīšanas.

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707269, 63700137, 26527422
E-pasts