?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Laulības reģistrācija

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā:

Edgara Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 9:00 - 14:00, otrdienās no plkst. 9:00 - 17:00, trešdienās no plkst. 9:00 - 17:00, ceturtdienās no plkst. 9:00 - 17:00 , piektdienās no plkst. 9:00 - 12:00.
Pusdienlaiks no 12.00 līdz 13.00.

Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā – pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz tālr. 26609143 

Tai skaitā pagastos

Nav pieejams

Pa pastu

Nav pieejams

Elektroniski
Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas e-pasta adresi: dzimtsaraksti@dobele.lv , ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko p
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Edgara Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles nov., LV-3701,

Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles nov., LV-3708

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Uzrāda oriģinālu
1. Personu apliecinošu dokumentu
2. Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu vai laulātā nāvi nav iekļautas Fizisko personu reģistrā, - vienu no šādiem dokumentiem: bijušā laulātā miršanas apliecību, dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra laulības šķi
2. Oriģināls
1. Nepilngadīgai personai (persona, kas sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu), kura vēlas noslēgt laulību, - vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja.
2. Ārzemniekam - attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments par ģimenes stāvokli, kas likumā noteiktā kārtībā legalizēts un tulkots Latvijas valsts valodā, ja starptautiskajos līgumos, kurus apstiprinājusi Saeima, nav noteikts citādi.
3. Personai ar bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvo statusu, kurai nav nepieciešamo dokumentu un tos nav iespējams iegūt, - rakstveida deklarācija par ģimenes stāvokli.
4. Ja persona vēlas noslēgt laulību ar personu ar veselības traucējumiem – lūgums par iesnieguma iesniegšanu ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām un ārstniecības iestādes atzinums, ka persona ar veselības traucējumiem nav transportējama.
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Personas personīgi iesniedz noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Ja personas vēlas noslēgt laulību citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka, darbinieks izsniedz personām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi un tā ir derīga sešus mēnešus no izsniegšanas dienas.

2.

Laulību noslēdz noteiktajā dienā dzimtsarakstu nodaļā vai pēc personu lūguma - citā piemērotā vietā, kas atrodas Dobeles novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežās, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav kļuvuši zināmi Civillikuma 32.,35.,37. un 38. pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai.

Pakalpojuma maksa
EUR
14.00 - valsts nodeva, MK 906/2013. „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu".
EUR
Pakalpojuma maksa- Nr.3/1(2022) Dobeles novada domes lēmums “Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”.
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Laulību noslēdz ne agrāk kā 1(viena) mēneša un ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63722122, 26519538, 26609143, 63722050