?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Lēmums par zemes lietošanas mērķa maiņu

 

                                                      LĒMUMS

                                                       Dobelē

29.12.2016.                                                                                                     Nr. 279/13

 

                              Par zemes lietošanas mērķa maiņu

            Saskaņā ar spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu (apstiprināts ar Dobeles novada domes 2013. gada 30. maija lēmumu Nr. 146/5 „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam un vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu”) nekustamie īpašumi Dobeles novada Auru pagasta „Veczemnieku” un „Jaunzemnieku” mazdārziņu masīvos atrodas savrupmāju apbūves teritorijā, kur atļautā izmantošana ir: individuālo dzīvojamo māju apbūve un neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme. Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 14. punkts noteic, ka apbūves zeme šo noteikumu izpratnē ir: 1) apbūvēta zeme, kuru atbilstoši zemes likumīgai izmantošanai izmanto būvju, inženierkomunikāciju vai labiekārtojuma uzturēšanai; 2) neapbūvēta zeme, kuru atbilstoši detālplānojumam ir plānots (atļauts) izmantot būvju, inženierkomunikāciju vai labiekārtojuma uzturēšanai; 3) neapbūvēta zeme, uz kuras vietējās pašvaldības teritorijas plānojums paredz apbūvi un detālplānojums nav nepieciešams, un zemes vienība pēc platības atbilst apbūves noteikumos noteiktajām apbūves prasībām; 4) neapbūvēta zeme, uz kuru ir izsniegta būvatļauja. Atbilstoši 14.1 punktam neapbūvētu apbūves zemi iedala neapgūtā apbūves zemē un apgūtā apbūves zemē.

            Ņemot vērā Dobeles novada pašvaldības veikto izvērtējumu par „Veczemnieku” un „Jaunzemnieku” mazdārziņu masīvos esošo zemesgabalu atbilstību Dobeles novada teritorijas plānojuma nosacījumiem, saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.6.; 17.7. apakšpunktu un 23. punktu, spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu, Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmo daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:

 

1. MAINĪT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600) sekojošām zemes vienībām Auru pagastā, Dobeles novadā ar kadastra apzīmējumiem:

1.1.   46460110001, platība 0,046 ha;

1.2.   46460110002, platība 0,049 ha;

1.3.   46460110003, platība 0,058 ha;

1.4.   46460110004, platība 0,05 ha;

1.5.   46460110005, platība 0,0527 ha;

1.6.   46460110007, platība 0,07 ha;

1.7.   46460110009, platība 0,0608 ha;

1.8.   46460110010, platība 0,0821 ha;

1.9.   46460110011, platība 0,066 ha;

1.10. 46460110015, platība 0,067 ha;

1.11. 46460110017, platība 0,059 ha;

1.12. 46460110018, platība 0,052 ha;

1.13. 46460110020, platība 0,031 ha;

1.14. 46460110022, platība 0,043 ha;

1.15. 46460110023, platība 0,04 ha;

1.16. 46460110028, platība 0,048 ha;

1.17. 46460110030, platība 0,042 ha;

1.18. 46460110031, platība 0,039 ha;

1.19. 46460110032, platība 0,051 ha;

1.20. 46460110033, platība 0,0489 ha;

1.21. 46460110034, platība 0,0452 ha;

1.22. 46460110035, platība 0,0416 ha;

1.23. 46460110036, platība 0,037 ha;

1.24. 46460110037, platība 0,038 ha;

1.25. 46460110038, platība 0,0625 ha;

1.26. 46460110039, platība 0,0366 ha;

1.27. 46460110040, platība 0,0655 ha;

1.28. 46460110041, platība 0,055 ha;

1.29. 46460110042, platība 0,05 ha;

1.30. 46460110044, platība 0,0527 ha;

1.31. 46460110046, platība 0,05 ha;

1.32.46460110047, platība 0,041 ha;

1.33. 46460110048, platība 0,041 ha;

1.34. 46460110049, platība 0,0415 ha;

1.35. 46460110050, platība 0,038 ha;

1.36. 46460110052, platība 0,051 ha;

1.37. 46460110053, platība 0,043 ha;

1.38. 46460110054, platība 0,056 ha;

1.39. 46460110055, platība 0,0631 ha;

1.40. 46460110056, platība 0,045 ha;

1.41. 46460110057, platība 0,0498 ha;

1.42. 46460110058, platība 0,045 ha;

1.43. 46460110060, platība 0,063 ha;

1.44. 46460110061, platība 0,0617 ha;

1.45. 46460110062, platība 0,0493 ha;

1.46. 46460110063, platība 0,0634 ha;

1.47. 46460110065, platība 0,063 ha;

1.48. 46460110066, platība 0,05 ha;

1.49. 46460110067, platība 0,048 ha;

1.50. 46460110068, platība 0,0486 ha;

1.51. 46460110069, platība 0,052 ha;

1.52. 46460110070, platība 0,052 ha;

1.53. 46460110071, platība 0,052 ha;

1.54. 46460110075, platība 0,0509 ha;

1.55. 46460110077, platība 0,052 ha;

1.56. 46460110078, platība 0,055 ha;

1.57. 46460110079, platība 0,0825 ha;

1.58. 46460110083, platība 0,058 ha;

1.59. 46460110089, platība 0,0474 ha;

1.60. 46460110096, platība 0,044 ha;

1.61. 46460110104, platība 0,0355 ha;

1.62. 46460110105, platība 0,0443 ha;

1.63. 46460110108, platība 0,06 ha;

1.64. 46460110110, platība 0,0503 ha;

1.65. 46460110112, platība 0,0541 ha;

1.66. 46460110113, platība 0,0503 ha;

1.67. 46460110114, platība 0,0505 ha;

1.68. 46460110115, platība 0,1068 ha;

1.69. 46460110117, platība 0.1104 ha;

1.70. 46460110119, platība 0,055 ha;

1.71. 46460110120, platība 0,0486 ha;

1.72. 46460110122, platība 0,103 ha;

1.73. 46460110124, platība 0,0509 ha;

1.74. 46460110125, platība 0,051 ha;

1.75. 46460110126, platība 0,0891 ha;

1.76. 46460110128, platība 0,056 ha;

1.77. 46460110130, platība 0,05 ha;

1.78. 46460110133, platība 0,069 ha;

1.79. 46460110134, platība 0,066 ha;

1.80. 46460110135, platība 0,0578 ha;

1.81. 46460110138, platība 0,072 ha;

1.82. 46460110139, platība 0,045 ha;

1.83. 46460110140, platība 0,0465 ha;

1.84. 46460110144, platība 0,055 ha;

1.85. 46460110145, platība 0,049 ha;

1.86. 46460110146, platība 0,066 ha;

1.87. 46460110147, platība 0,1328 ha;

1.88. 46460110149, platība 0,053 ha;

1.89. 46460110150, platība 0,0921 ha;

1.90. 46460110152, platība 0,05 ha;

1.91. 46460110154, platība 0,047 ha;

1.92. 46460110156, platība 0,039 ha;

1.93. 46460110157, platība 0,047 ha;

1.94. 46460110159, platība 0,0468 ha;

1.95. 46460110160, platība 0,0435 ha;

1.96. 46460110163, platība 0,053 ha;

1.97. 46460110166, platība 0,046 ha;

1.98. 46460110167, platība 0,044 ha;

1.99. 46460110168, platība 0,05 ha;

1.100. 46460110169, platība 0,05 ha;

1.101. 46460110170, platība 0,0418 ha;

1.102. 46460110171, platība 0,0383 ha;

1.103. 46460110172, platība 0,047 ha;

1.104. 46460110173, platība 0,047 ha;

1.105. 46460110174, platība 0,047 ha;

1.106. 46460110175, platība 0,047 ha;

1.107. 46460110176, platība 0,047 ha;

1.108. 46460110178, platība 0,047 ha;

1.109. 46460110179, platība 0,052 ha;

1.110. 46460110180, platība 0,054 ha;

1.111. 46460110181, platība 0,051 ha;

1.112. 46460110182, platība 0,065 ha;

1.113. 46460110183, platība 0,047 ha;

1.114. 46460110184, platība 0,0501 ha;

1.115. 46460110190, platība 0,05 ha;

1.116. 46460110192, platība 0,049 ha;

1.117. 46460110194, platība 0,051 ha;

1.118. 46460110196, platība 0,058 ha;

1.119. 46460110197, platība 0,05 ha;

1.120. 46460110198, platība 0,05 ha;

1.121. 46460110199, platība 0,05 ha;

1.122. 46460110200, platība 0,08 ha;

1.123. 46460110201, platība 0,048 ha;

1.124. 46460110202, platība 0,049 ha;

1.125. 46460110204, platība 0,051 ha;

1.126. 46460110205, platība 0,046 ha;

1.127. 46460110206, platība 0,1056 ha;

1.128. 46460110207, platība 0,049 ha;

1.129. 46460110213, platība 0,0503 ha;

1.130. 46460110214, platība 0,0516 ha;

1.131. 46460110215, platība 0,1662 ha;

1.132. 46460110218, platība 0,0551 ha;

1.133. 46460110219, platība 0,054 ha;

1.134. 46460110221, platība 0,05 ha;

1.135. 46460110223, platība 0,05 ha;

1.136. 46460110224, platība 0,042 ha;

1.137. 46460110225, platība 0,0479 ha;

1.138. 46460110226, platība 0,0361 ha;

1.139. 46460110227, platība 0,0603 ha;

1.140. 46460110228, platība 0,05 ha;

1.141. 46460110230, platība 0,038 ha;

1.142. 46460110231, platība 0,0448 ha;

1.143. 46460110232, platība 0,05 ha;

1.144. 46460110233, platība 0,05 ha;

1.145. 46460110234, platība 0,0168 ha;

1.146. 46460110235, platība 0,05 ha;

1.147. 46460110236, platība 0,0406 ha;

1.148. 46460110237, platība 0,0459 ha;

1.149. 46460110238, platība 0,05 ha;

1.150. 46460110239, platība 0,05 ha;

1.151. 46460110240, platība 0,05 ha;

1.152. 46460110241, platība 0,0821 ha;

1.153. 46460110242, platība 0,05 ha;

1.154. 46460110245, platība 0,05 ha;

1.155. 46460110246, platība 0,05 ha;

1.156. 46460110247, platība 0,05 ha;

1.157. 46460110248, platība 0,05 ha;

1.158. 46460110249, platība 0,05 ha;

1.159. 46460110250, platība 0,05 ha;

1.160. 46460110252, platība 0,0497 ha;

1.161. 46460110253, platība 0,0352 ha;

1.162. 46460110254, platība 0,048 ha;

1.163. 46460110255, platība 0,059 ha;

1.164. 46460110256, platība 0,05 ha;

1.165. 46460110257, platība 0,051 ha;

1.166. 46460110258, platība 0,048 ha;

1.167. 46460110259, platība 0,048 ha;

1.168. 46460110260, platība 0,059 ha;

1.169. 46460110261, platība 0,041 ha;

1.170. 46460110262, platība 0,051 ha;

1.171. 46460110263, platība 0,047 ha;

1.172. 46460110264, platība 0,067 ha;

1.173. 46460110265, platība 0,04 ha;

1.174. 46460110266, platība 0,045 ha;

1.175. 46460110267, platība 0,048 ha;

1.176. 46460110268, platība 0,047 ha;

1.177. 46460110269, platība 0,043 ha;

1.178. 46460110271, platība 0,0519 ha;

1.179. 46460110272, platība 0,048 ha;

1.180. 46460110273, platība 0,051 ha;

1.181. 46460110274, platība 0,026 ha;

1.182. 46460110275, platība 0,04 ha;

1.183. 46460110276, platība 0,046 ha;

1.184. 46460110277, platība 0,044 ha;

1.185. 46460110278, platība 0,052 ha;

1.186. 46460110279, platība 0,051 ha;

1.187. 46460110280, platība 0,0478 ha;

1.188. 46460110282, platība 0,049 ha;

1.189. 46460110283, platība 0,047 ha;

1.190. 46460110284, platība 0,0472 ha;

1.191. 46460110285, platība 0,05 ha;

1.192. 46460110286, platība 0,0533 ha;

1.193. 46460110287, platība 0,1191 ha;

1.194. 46460110288, platība 0,0496 ha;

1.195. 46460110289, platība 0,054 ha;

1.196. 46460110290, platība 0,054 ha;

1.197. 46460110291, platība 0,044 ha;

1.198. 46460110292, platība 0,093 ha;

1.199. 46460110293, platība 0,0638 ha;

1.200. 46460110295, platība 0,0489 ha;

1.201. 46460110301, platība 0,064 ha;

1.202. 46460110302, platība 0,064 ha;

1.203. 46460110303, platība 0,067 ha;

1.204. 46460110305, platība 0,0626 ha;

1.205. 46460110306, platība 0,053 ha;

1.206. 46460110307, platība 0,068 ha;

1.207. 46460110310, platība 0,0434 ha;

1.208. 46460110311, platība 0,0529 ha;

1.209. 46460110312, platība 0,027 ha;

1.210. 46460110313, platība 0,046 ha;

1.211. 46460110314, platība 0,043 ha;

1.212. 46460110316, platība 0,05 ha;

1.213. 46460110317, platība 0,0498 ha;

1.214. 46460110318, platība 0,0375 ha;

1.215. 46460110319, platība 0,0582 ha;

1.216. 46460110320, platība 0,037 ha;

1.217. 46460110321, platība 0,046 ha;

1.218. 46460110322, platība 0,0461 ha;

1.219. 46460110323, platība 0,0503 ha;

1.220. 46460110324, platība 0,0476 ha;

1.221. 46460110325, platība 0,0501 ha;

1.222. 46460110326, platība 0,035 ha;

1.223. 46460110329, platība 0,0429 ha;

1.224. 46460110330, platība 0,0472 ha;

1.225. 46460110331, platība 0,043 ha;

1.226. 46460110332, platība 0,05 ha;

1.227. 46460110333, platība 0,047 ha;

1.228. 46460110338, platība 0,04 ha;

1.229. 46460110339, platība 0,0509 ha;

1.230. 46460110342, platība 0,04 ha;

1.231. 46460110343, platība 0,062 ha;

1.232. 46460110344, platība 0,0582 ha;

1.233. 46460110346, platība 0,063 ha;

1.234. 46460110347, platība 0,056 ha;

1.235. 46460110348, platība 0,05 ha;

1.236. 46460110353, platība 0,056 ha;

1.237. 46460110354, platība 0,047 ha;

1.238. 46460110356, platība 0,05 ha;

1.239. 46460110357, platība 0,0481 ha;

1.240. 46460110358, platība 0,048 ha;

1.241. 46460110359, platība 0,057 ha;

1.242. 46460110360, platība 0,057 ha;

1.243. 46460110361, platība 0,0616 ha;

1.244. 46460110362, platība 0,0404 ha;

1.245. 46460110363, platība 0,0374 ha;

1.246. 46460110372, platība 0,1073 ha;

1.247. 46460110375, platība 0,05 ha;

1.248. 46460110389, platība 0,0512 ha;

1.249. 46460110390, platība 0,1633 ha;

1.250. 46460110391, platība 0,1441 ha;

1.251. 46460110392, platība 0,0725 ha;

1.252. 46460120001, platība 0,064 ha;

1.253. 46460120003, platība 0,063 ha;

1.254. 46460120005, platība 0,06 ha;

1.255. 46460120007, platība 0,068 ha;

1.256. 46460120008, platība 0,09 ha;

1.257. 46460120009, platība 0,096 ha;

1.258. 46460120012, platība 0,062 ha;

1.259. 46460120013, platība 0,057 ha;

1.260. 46460120016, platība 0,061 ha;

1.261. 46460120017, platība 0,063 ha;

1.262. 46460120018, platība 0,058 ha;

1.263. 46460120019, platība 0,061 ha;

1.264. 46460120020, platība 0,057 ha;

1.265. 46460120022, platība 0,0553 ha;

1.266. 46460120023, platība 0,061 ha;

1.267. 46460120024, platība 0,052 ha;

1.268. 46460120025, platība 0,0802 ha;

1.269. 46460120026, platība 0,06 ha;

1.270. 46460120028, platība 0,1205 ha;

1.271. 46460120032, platība 0,061 ha;

1.272. 46460120034, platība 0,0921 ha;

1.273. 46460120035, platība 0,093 ha;

1.274. 46460120036, platība 0,097 ha;

1.275. 46460120037, platība 0,114 ha;

1.276. 46460120038, platība 0,05 ha;

1.277. 46460120039, platība 0,061 ha;

1.278. 46460120041, platība 0,061 ha;

1.279. 46460120042, platība 0,061 ha;

1.280. 46460120043, platība 0,06 ha;

1.281. 46460120044, platība 0,06 ha;

1.282. 46460120045, platība 0,0565 ha;

1.283. 46460120046, platība 0,061 ha;

1.284. 46460120047, platība 0,06 ha;

1.285. 46460120048, platība 0,062 ha;

1.286. 46460120050, platība 0,059 ha;

1.287. 46460120051, platība 0,0707 ha;

1.288. 46460120053, platība 0,057 ha;

1.289. 46460120055, platība 0,062 ha;

1.290. 46460120056, platība 0,072 ha;

1.291. 46460120057, platība 0,0801 ha;

1.292. 46460120058, platība 0,0619 ha;

1.293. 46460120059, platība 0,062 ha;

1.294. 46460120060, platība 0,06 ha;

1.295. 46460120061, platība 0,0693 ha;

1.296. 46460120063, platība 0,0602 ha;

1.297. 46460120064, platība 0,053 ha;

1.298. 46460120065, platība 0,05 ha;

1.299. 46460120066, platība 0,0606 ha;

1.300. 46460120067, platība 0,0657 ha;

1.301. 46460120068, platība 0,058 ha;

1.302. 46460120069, platība 0,06 ha;

1.303. 46460120070, platība 0,058 ha;

1.304. 46460120073, platība 0,062 ha;

1.305. 46460120074, platība 0,0574 ha;

1.306. 46460120076, platība 0,061 ha;

1.307. 46460120078, platība 0,061 ha;

1.308. 46460120079, platība 0,062 ha;

1.309. 46460120080, platība 0,072 ha;

1.310. 46460120081, platība 0,056 ha;

1.311. 46460120084, platība 0,0635 ha;

1.312. 46460120085, platība 0,06 ha;

1.313. 46460120086, platība 0,061 ha;

1.314. 46460120087, platība 0,066 ha;

1.315. 46460120088, platība 0,054 ha;

1.316. 46460120089, platība 0,055 ha;

1.317. 46460120090, platība 0,0578 ha;

1.318. 46460120091, platība 0,0505 ha;

1.319. 46460120093, platība 0,061 ha;

1.320. 46460120094, platība 0,061 ha;

1.321. 46460120095, platība 0,06 ha;

1.322. 46460120096, platība 0,058 ha;

1.323. 46460120097, platība 0,058 ha;

1.324. 46460120099, platība 0,058 ha;

1.325. 46460120100, platība 0,064 ha;

1.326. 46460120101, platība 0,062 ha;

1.327. 46460120102, platība 0,057 ha;

1.328. 46460120103, platība 0,06 ha;

1.329. 46460120104, platība 0,061 ha;

1.330. 46460120105, platība 0,059 ha;

1.331. 46460120106, platība 0,06 ha;

1.332. 46460120107, platība 0,06 ha;

1.333. 46460120108, platība 0,061 ha;

1.334. 46460120109, platība 0,056 ha;

1.335. 46460120110, platība 0,065 ha;

1.336. 46460120111, platība 0,061 ha;

1.337. 46460120113, platība 0,0607 ha;

1.338. 46460120114, platība 0,06 ha;

1.339. 46460120115, platība 0,055 ha;

1.340. 46460120116, platība 0,063 ha;

1.341. 46460120118, platība 0,06 ha;

1.342. 46460120121, platība 0,0995 ha;

1.343. 46460120122, platība 0,068 ha;

1.344. 46460120123, platība 0,069 ha;

1.345. 46460120124, platība 0,065 ha;

1.346. 46460120125, platība 0,06 ha;

1.347. 46460120126, platība 0,1296 ha;

1.348. 46460120128, platība 0,055 ha;

1.349. 46460120129, platība 0,1287 ha;

1.350. 46460120130, platība 0,059 ha;

1.351. 46460120131, platība 0,0584 ha;

1.352. 46460120132, platība 0,0664 ha;

1.353. 46460120133, platība 0,059 ha;

1.354. 46460120135, platība 0,048 ha;

1.355. 46460120136, platība 0,041 ha;

1.356. 46460120137, platība 0,036 ha;

1.357. 46460120138, platība 0,066 ha;

1.358. 46460120139, platība 0,0363 ha;

1.359. 46460120141, platība 0,1933 ha;

1.360. 46460120145, platība 0,06 ha;

1.361. 46460120146, platība 0,0638 ha;

1.362. 46460120147, platība 0,06 ha;

1.363. 46460120148, platība 0,064 ha;

1.364. 46460120151, platība 0,059 ha;

1.365. 46460120152, platība 0,051 ha;

1.366. 46460120153, platība 0,06 ha;

1.367. 46460120155, platība 0,06 ha;

1.368. 46460120156, platība 0,0595 ha;

1.369. 46460120157, platība 0,06 ha;

1.370. 46460120158, platība 0,06 ha;

1.371. 46460120159, platība 0,06 ha;

1.372. 46460120160, platība 0,06 ha;

1.373. 46460120161, platība 0,06 ha;

1.374. 46460120162, platība 0,06 ha;

1.375. 46460120165, platība 0,0903 ha;

1.376. 46460120166, platība 0,064 ha;

1.377. 46460120167, platība 0,063 ha;

1.378. 46460120168, platība 0,067 ha;

1.379. 46460120169, platība 0,067 ha;

1.380. 46460120172, platība 0,1195 ha;

1.381. 46460120173, platība 0,0597 ha;

1.382. 46460120174, platība 0,0548 ha;

1.383. 46460120175, platība 0,069 ha;

1.384. 46460120176, platība 0,076 ha;

1.385. 46460120177, platība 0,0785 ha;

1.386. 46460120178, platība 0,061 ha;

1.387. 46460120180, platība 0,06 ha;

1.388. 46460120182, platība 0,0566 ha;

1.389. 46460120188, platība 0,0587 ha;

1.390. 46460120189, platība 0,06 ha;

1.391. 46460120190, platība 0,0631 ha;

1.392. 46460120192, platība 0,0616 ha;

1.393. 46460120193, platība 0,06 ha;

1.394. 46460120194, platība 0,057 ha;

1.395. 46460120195, platība 0,0591 ha;

1.396. 46460120196, platība 0,06 ha;

1.397. 46460120197, platība 0,0582 ha;

1.398. 46460120199, platība 0,06 ha;

1.399. 46460120201, platība 0,0922 ha;

1.400. 46460120202, platība 0,061 ha;

1.401. 46460120203, platība 0,064 ha;

1.402. 46460120204, platība 0,06 ha;

1.403. 46460120207, platība 0,06 ha;

1.404. 46460120208, platība 0,0724 ha;

1.405. 46460120209, platība 0,067 ha;

1.406. 46460120210, platība 0,1 ha;

1.407. 46460120211, platība 0,06 ha;

1.408. 46460120212, platība 0,059 ha;

1.409. 46460120213, platība 0,053 ha;

1.410. 46460120214, platība 0,054 ha;

1.411. 46460120215, platība 0,054 ha;

1.412. 46460120216, platība 0,06 ha;

1.413. 46460120218, platība 0,057 ha;

1.414. 46460120219, platība 0,063 ha;

1.415. 46460120220, platība 0,054 ha;

1.416. 46460120221, platība 0,06 ha;

1.417. 46460120222, platība 0,06 ha;

1.418. 46460120223, platība 0,06 ha;

1.419. 46460120224, platība 0,062 ha;

1.420. 46460120228, platība 0,063 ha;

1.421. 46460120229, platība 0,06 ha;

1.422. 46460120230, platība 0,06 ha;

1.423. 46460120231, platība 0,057 ha;

1.424. 46460120232, platība 0,0611 ha;

1.425. 46460120233, platība 0,054 ha;

1.426. 46460120234, platība 0,06 ha;

1.427. 46460120235, platība 0,0612 ha;

1.428. 46460120236, platība 0,06 ha;

1.429. 46460120237, platība 0,06 ha;

1.430. 46460120239, platība 0,069 ha;

1.431. 46460120240, platība 0,0826 ha;

1.432. 46460120241, platība 0,0891 ha;

1.433. 46460120242, platība 0,06 ha;

1.434. 46460120243, platība 0,062 ha;

1.435. 46460120244, platība 0,061 ha;

1.436. 46460120245, platība 0,061 ha;

1.437. 46460120246, platība 0,061 ha;

1.438. 46460120247, platība 0,056 ha;

1.439. 46460120248, platība 0,067 ha;

1.440. 46460120249, platība 0,06 ha;

1.441. 46460120250, platība 0,06 ha;

1.442. 46460120251, platība 0,059 ha;

1.443. 46460120252, platība 0,059 ha;

1.444. 46460120258, platība 0,06 ha;

1.445. 46460120260, platība 0,06 ha;

1.446. 46460120265, platība 0,06 ha;

1.447. 46460120266, platība 0,06 ha;

1.448. 46460120267, platība 0,06 ha;

1.449. 46460120268, platība 0,06 ha;

1.450. 46460120269, platība 0,063 ha;

1.451. 46460120272, platība 0,06 ha;

1.452. 46460120274, platība 0,06 ha;

1.453. 46460120275, platība 0,059 ha;

1.454. 46460120276, platība 0,0628 ha;

1.455. 46460120279, platība 0,064 ha;

1.456. 46460120280, platība 0,059 ha;

1.457. 46460120281, platība 0,058 ha;

1.458. 46460120282, platība 0,06 ha;

1.459. 46460120283, platība 0,059 ha;

1.460. 46460120284, platība 0,059 ha;

1.461. 46460120285, platība 0,059 ha;

1.462. 46460120286, platība 0,063 ha;

1.463. 46460120288, platība 0,057 ha;

1.464. 46460120289, platība 0,0611 ha;

1.465. 46460120290, platība 0,0603 ha;

1.466. 46460120291, platība 0,062 ha;

1.467. 46460120292, platība 0,062 ha;

1.468. 46460120294, platība 0,06 ha;

1.469. 46460120295, platība 0,058 ha;

1.470. 46460120297, platība 0,0608 ha;

1.471. 46460120299, platība 0,06 ha;

1.472. 46460120301, platība 0,06 ha;

1.473. 46460120303, platība 0,0784 ha;

1.474. 46460120306, platība 0,045 ha;

1.475. 46460120312, platība 0,0639 ha;

1.476. 46460120315, platība 0,062 ha;

1.477. 46460120316, platība 0,062 ha;

1.478. 46460120317, platība 0,0596 ha;

1.479. 46460120318, platība 0,06 ha;

1.480. 46460120319, platība 0,062 ha;

1.481. 46460120320, platība 0,0576 ha;

1.482. 46460120321, platība 0,064 ha;

1.483. 46460120322, platība 0,063 ha;

1.484. 46460120323, platība 0,037 ha;

1.485. 46460120324, platība 0,068 ha;

1.486. 46460120325, platība 0,058 ha;

1.487. 46460120326, platība 0,0651 ha;

1.488. 46460120327, platība 0,059 ha;

1.489. 46460120330, platība 0,06 ha;

1.490. 46460120331, platība 0,057 ha;

1.491. 46460120333, platība 0,067 ha;

1.492. 46460120335, platība 0,0664 ha;

1.493. 46460120338, platība 0,065 ha;

1.494. 46460120340, platība 0,0703 ha;

1.495. 46460120341, platība 0,0632 ha;

1.496. 46460120342, platība 0,057 ha;

1.497. 46460120343, platība 0,057 ha;

1.498. 46460120344, platība 0,06 ha;

1.499. 46460120345, platība 0,06 ha;

1.500. 46460120346, platība 0,06 ha;

1.501.46460120348, platība 0,056 ha;

1.502.46460120349, platība 0,057 ha;

1.503.46460120350, platība 0,065 ha;

1.504.46460120352, platība 0,077 ha;

1.505.46460120353, platība 0,06 ha;

1.506.46460120354, platība 0,064 ha;

1.507.46460120355, platība 0,064 ha;

1.508.46460120356, platība 0,061 ha;

1.509.46460120357, platība 0,039 ha;

1.510.46460120358, platība 0,06 ha;

1.511.46460120359, platība 0,06 ha;

1.512.46460120360, platība 0,056 ha;

1.513.46460120361, platība 0,067 ha;

1.514.46460120362, platība 0,0795 ha;

1.515.46460120364, platība 0,0614 ha;

1.516.46460120366, platība 0,06 ha;

1.517.46460120367, platība 0,086 ha;

1.518.46460120368, platība 0,1059 ha;

1.519.46460120369, platība 0,075 ha;

1.520.46460120372, platība 0,138 ha;

1.521.46460120373, platība 0,0608 ha;

1.522.46460120375, platība 0,0664 ha;

1.523.46460120376, platība 0,063 ha;

1.524.46460120377, platība 0,1458 ha;

1.525.46460120378, platība 0,053 ha;

1.526.46460120380, platība 0,059 ha;

1.527.46460120381, platība 0,061 ha;

1.528.46460120382, platība 0,059 ha;

1.529.46460120383, platība 0,0599 ha;

1.530.46460120386, platība 0,1771 ha;

1.531.46460120387, platība 0,062 ha;

1.532.46460120389, platība 0,055 ha;

1.533.46460120390, platība 0,061 ha;

1.534.46460120392, platība 0,063 ha;

1.535.46460120393, platība 0,058 ha;

1.536.46460120394, platība 0,052 ha;

1.537.46460120395, platība 0,0764 ha;

1.538.46460120396, platība 0,068 ha;

1.539.46460120397, platība 0,062 ha;

1.540.46460120398, platība 0,059 ha;

1.541.46460120399, platība 0,059 ha;

1.542.46460120400, platība 0,061 ha;

1.543.46460120402, platība 0,058 ha;

1.544.46460120404, platība 0,1175 ha;

1.545.46460120405, platība 0,051 ha;

1.546.46460120406, platība 0,071 ha;

1.547.46460120407, platība 0,055 ha;

1.548.46460120412, platība 0,0615 ha;

1.549.46460120413, platība 0,059 ha;

1.550.46460120414, platība 0,068 ha;

1.551.46460120416, platība 0,06 ha;

1.552.46460120417, platība 0,062 ha;

1.553.46460120419, platība 0,1327 ha;

1.554.46460120420, platība 0,0594 ha;

1.555.46460120422, platība 0,0572 ha;

1.556.46460120425, platība 0,059 ha;

1.557.46460120426, platība 0,06 ha;

1.558.46460120427, platība 0,06 ha;

1.559.46460120428, platība 0,062 ha;

1.560.46460120429, platība 0,0663 ha;

1.561.46460120430, platība 0,0657 ha;

1.562.46460120431, platība 0,0603 ha;

1.563.46460120432, platība 0,057 ha;

1.564.46460120434, platība 0,065 ha;

1.565.46460120435, platība 0,0582 ha;

1.566.46460120438, platība 0,059 ha;

1.567.46460120439, platība 0,059 ha;

1.568.46460120441, platība 0,021 ha;

1.569.46460120442, platība 0,083 ha;

1.570.46460120443, platība 0,06 ha;

1.571.46460120444, platība 0,063 ha;

1.572.46460120445, platība 0,0671 ha;

1.573.46460120447, platība 0,046 ha;

1.574.46460120448, platība 0,06 ha;

1.575.46460120451, platība 0,0562 ha;

1.576.46460120453, platība 0,07 ha;

1.577.46460120454, platība 0,06 ha;

1.578.46460120455, platība 0,06 ha;

1.579.46460120457, platība 0,0691 ha;

1.580.46460120458, platība 0,072 ha;

1.581.46460120463, platība 0,06 ha;

1.582.46460120464, platība 0,0622 ha;

1.583.46460120465, platība 0,07 ha;

1.584.46460120466, platība 0,06 ha;

1.585.46460120467, platība 0,06 ha;

1.586.46460120468, platība 0,0577 ha;

1.587.46460120469, platība 0,0601 ha;

1.588.46460120470, platība 0,0594 ha;

1.589.46460120471, platība 0,0591 ha;

1.590.46460120472, platība 0,06 ha;

1.591.46460120474, platība 0,0609 ha;

1.592.46460120475, platība 0,06 ha;

1.593.46460120476, platība 0,06 ha;

1.594.46460120477, platība 0,09 ha;

1.595.46460120478, platība 0,0564 ha;

1.596.46460120480, platība 0,06 ha;

1.597.46460120481, platība 0,06 ha;

1.598.46460120482, platība 0,0586 ha;

1.599.46460120483, platība 0,06 ha;

1.600.46460120484, platība 0,06 ha;

1.601.46460120485, platība 0,06 ha;

1.602.46460120486, platība 0,0608 ha;

1.603.46460120487, platība 0,06 ha;

1.604.46460120488, platība 0,0584 ha;

1.605.46460120489, platība 0,0584 ha;

1.606.46460120492, platība 0,0595 ha;

1.607.46460120493, platība 0,06 ha;

1.608.46460120494, platība 0,0591 ha;

1.609.46460120495, platība 0,06 ha;

1.610.46460120496, platība 0,06 ha;

1.611.46460120497, platība 0,1196 ha;

1.612.46460120500, platība 0,06 ha;

1.613.46460120501, platība 0,06 ha;

1.614.46460120502, platība 0,0612 ha;

1.615.46460120503, platība 0,06 ha;

1.616.46460120504, platība 0,06 ha;

1.617.46460120505, platība 0,06 ha;

1.618.46460120506, platība 0,0595 ha;

1.619.46460120507, platība 0,06 ha;

1.620.46460120508, platība 0,0593 ha;

1.621.46460120509, platība 0,06 ha;

1.622.46460120510, platība 0,06 ha;

1.623.46460120511, platība 0,1208 ha;

1.624.46460120514, platība 0,0574 ha;

1.625.46460120515, platība 0,06 ha;

1.626.46460120516, platība 0,0382 ha;

1.627.46460120517, platība 0,0126 ha;

1.628.46460120518, platība 0,06 ha;

1.629.46460120519, platība 0,06 ha;

1.630.46460120520, platība 0,0569 ha;

1.631.46460120521, platība 0,06 ha;

1.632.46460120522, platība 0,06 ha;

1.633.46460120523, platība 0,0626 ha;

1.634.46460120524, platība 0,06 ha;

1.635.46460120525, platība 0,06 ha;

1.636.46460120527, platība 0,053 ha;

1.637.46460120528, platība 0,0582 ha;

1.638.46460120529, platība 0,061 ha;

1.639.46460120530, platība 0,06 ha;

1.640.46460120531, platība 0,06 ha;

1.641.46460120532, platība 0,06 ha;

1.642.46460120533, platība 0,08 ha;

1.643.46460120534, platība 0,0586 ha;

1.644.46460120535, platība 0,06 ha;

1.645.46460120536, platība 0,06 ha;

1.646.46460120537, platība 0,06 ha;

1.647.46460120538, platība 0,06 ha;

1.648.46460120539, platība 0,06 ha;

1.649.46460120540, platība 0,06 ha;

1.650.46460120541, platība 0,0943 ha;

1.651.46460120542, platība 0,112 ha;

1.652.46460120543, platība 0,055 ha;

1.653.46460120544, platība 0,064 ha;

1.654.46460120545, platība 0,06 ha;

1.655.46460120546, platība 0,06 ha;

1.656.46460120547, platība 0,06 ha;

1.657.46460120548, platība 0,06 ha;

1.658.46460120550, platība 0,06 ha;

1.659.46460120551, platība 0,06 ha;

1.660.46460120553, platība 0,06 ha;

1.661.46460120555, platība 0,06 ha;

1.662.46460120556, platība 0,06 ha;

1.663.46460120557, platība 0,06 ha;

1.664.46460120558, platība 0,06 ha;

1.665.46460120559, platība 0,06 ha;

1.666.46460120560, platība 0,06 ha;

1.667.46460120561, platība 0,06 ha;

1.668.46460120562, platība 0,06 ha;

1.669.46460120563, platība 0,06 ha;

1.670.46460120564, platība 0,071 ha;

1.671.46460120568, platība 0,06 ha;

1.672.46460120569, platība 0,06 ha;

1.673.46460120570, platība 0,068 ha;

1.674.46460120571, platība 0,06 ha;

1.675.46460120572, platība 0,06 ha;

1.676.46460120573, platība 0,06 ha;

1.677.46460120574, platība 0,06 ha;

1.678.46460120575, platība 0,05 ha;

1.679.46460120576, platība 0,035 ha;

1.680.46460120577, platība 0,06 ha;

1.681.46460120579, platība 0,06 ha;

1.682.46460120580, platība 0,06 ha;

1.683.46460120581, platība 0,0649 ha;

1.684.46460120582, platība 0,06 ha;

1.685.46460120583, platība 0,06 ha;

1.686.46460120584, platība 0,06 ha;

1.687.46460120585, platība 0,038 ha;

1.688.46460120586, platība 0,047 ha;

1.689.46460120587, platība 0,038 ha;

1.690.46460120588, platība 0,06 ha;

1.691.46460120590, platība 0,0685 ha;

1.692.46460120594, platība 0,067 ha;

1.693.46460120615, platība 0,08 ha;

1.694.46460120618, platība 0,059 ha;

1.695.46460120621, platība 0,127 ha.

 

2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

3. Lēmumu adresātiem paziņot ar publikāciju Dobeles novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dobeles novada ziņas” un pašvaldības mājaslapā, kā arī izliekot paziņojumu pašvaldības telpās Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā un Auru pagasta pārvaldē.

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

                                                                                                                                Domes priekšsēdētājs  A.SPRIDZĀNS