?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Meliorācijas sistēmu pārbūve

Projekts: „Meliorācijas sistēmu pārbūve Dobeles novadā” (Nr.16-06-A00403-000148)

Projekta īstenotājs: Dobeles novada pašvaldība

Darbības programma: Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākums „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Mērķis ir uzlabot lauksaimniecības infrastruktūras attīstību, nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekta ietvaros Dobeles novada pašvaldības īpašumos “Lielapgulde”, “Ezernieki” un “Jaundēliņi” tiks pārbūvēta slēgtā drenāža ~ 20 065 metru garumā. Tiks novākts apaugums un akmeņi, kā arī tiks veikta sistēmu šķērsojošo komunikāciju pārbūve. Lai nodrošinātu ieguldījumu klimata pārmaiņu samazināšanā un samazinātu lauksaimniecības negatīvo ietekmi uz Apguldes ezeru, projektā paredzēts izbūvēt nosēdgrāvjus un kontrolētās drenu akas, kā arī īpašuma “Lielapgulde” galā izveidot mitrzemi.

Saskaņā ar publiskā iepirkuma rezultātiem meliorācijas sistēmas pārbūvi veiks SIA „Meliorācija - AG”.

Kopējās izmaksas: EUR 183 363,41 (t.sk. PVN)

ELFLA finansējums: EUR 136 386,01

Pašvaldības līdzfinansējums: EUR 46 977,40

Projekta īstenošanas laiks: 2016. gada jūnijs – 2016. gada 31. decembris

Projekta vadītāja: Kristīne Ūdre

Kontaktinformācija: tālr.63700126, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv