?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Pārbūvētas meliorācijas sistēmas Dobeles novada pašvaldības lauksaimniecības izmantojamajās zemēs

Ir pārbūvētas meliorācijas sistēmas Dobeles novada pašvaldības lauksaimniecības izmantojamajās zemēs Jaunbērzes pagastā un Zebrenes pagastā

Projekts: “Meliorācijas sistēmu pārbūve Dobeles novada pašvaldības lauksaimniecības izmantojamajās zemēs Jaunbērzes pagastā un Zebrenes pagastā” (Nr.16-06-A00403-000372)

Darbības programma: ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam  pasākuma  4. “Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākums 4.03. “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”

Mērķis: Uzlabot lauksaimniecības infrastruktūras attīstību un zemju auglību, nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekta ietvaros Dobeles novada pašvaldības īpašumos Jaunbērzes pagastā - "Mežinieku skola", "Saknīši" un "Sakneņi" un Zebrenes pagastā - "Kauliņi" un "Lauks aiz novadgrāvja"  ir veikta kontrolētās drenāžas aku izbūve, izteku izbūve un to regulatoru izbūve - drenu kolektoru un zaru sistēmu izbūve 14 208 metru garumā, 3 drenu izteku izbūve, 7 kontrolēto drenāžas aku izbūve un 13 izteku regulatoru izbūve. Lai mazinātu piesārņojumu, ir izbūvēti videi draudzīgi meliorācijas būvelementi.

Kopējās izmaksas (ar PVN): 110 822,24 EUR, t. sk.,
Inženiertopogrāfiskā uzmērīšana 4 718,88 EUR
Būvprojekta izstrāde 4 779,50 EUR;
Būvdarbi 92 611,86 EUR;
Būvuzraudzība 4 598,00 EUR;
Autoruzraudzība 4 114,00 EUR.

 

ELFLA finansējums: 82 930,82 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums: 27 891,42 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. jūnijs – 2017. gada 31. decembris

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja Kristīne Ūdre
tālr. 63700126, 22003609
e-pasts: kristine.udre@dobele.lv