?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Pašvaldības palīdzība audžuģimenei, aizbildnim, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Raiņa ielā 12, Aucē, Dobeles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Zelmeņi -1,Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30 un ceturtdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30.

Tai skaitā pagastos

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes, Vītiņu, Īles, Bēnes, Ukru, Lielauces, Vecauces, Augstkalnes, Bukaišu pagastos sociālo darbinieku pieņemšanas laikos

Pa pastu

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Elektroniski
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Visās Sociālā dienesta pieņemšanas vietās

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Uzrāda oriģinālu
1. Īres līgums (dzīvokļa pabalstam)
2. Personu apliecinošu dokumentu
2. Iesniedz:
1. Iesniegumu par pabalsta piešķiršanu (oriģināls);
3.
1. Īres līguma kopiju (mājokļa pabalstam);
2. Izdevumu par dzīvojamās telpas lietošanu apliecinošus dokumentu kopijas (mājokļa pabalstam);
3. Bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu vai aizbildņa atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas kopija ( pabalstu bārenim saņemšanai);
4. Bāriņtiesas lēmuma par bērna ievietošanu audžuģimenē vai aizbildņa iecelšanu kopija (pabalstu audžuģimenei vai aizbildnim saņemšanai)
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības sociālajā dienestā, iesniedz iesniegumu un nepieciešamos dokumentus.

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Mājokļa pabalstam 10 (desmit) darba dienu laikā, pārējiem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
637 00193, 637 00179, 637 81195