?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Projekts "Proti un dari!"

Projekts: "PROTI un DARI!"

Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Stratēģiskais partneris:  Dobeles novada pašvaldība
Programma: "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā"

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Pašvaldības un to stratēģiskie partneri projektā veiks šādas aktivitātes:

mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;
mērķa grupas jauniešu profilēšanu un individuālo pasākumu programmu izstrādi;
mērķa grupas jauniešu motivēšanu, aktivizēšanu un atbalsta sniegšanu saskaņā ar mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. 

Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts: 

veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;
noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
- regulārs individuāls mentora atbalsts (vismaz 20 stundas mēnesī), kas ietver jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt tā individuālo pasākumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu,
- individuālas konsultācijas, kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās individuālajā pasākumu programmā paredzētās aktivitātēs,
- neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,
- speciālistu konsultācijas,
- dalību pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
- brīvprātīgā darba aktivitātes,
- iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
- ekskursija uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara),
- iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.

Projekta kopējās izmaksas: 143 906,40 EUR 
Projekta īstenošanas laiks: 2015. gada 1.maijs līdz 2018. gada 31.decembris
Projekta vadītāja: Dobeles novada pašvaldības projektu vadītāja Nadežda Venceviča
Kontaktinformācija: nadezda.vencevica@dobele.lv  tālr.: 63700121; 27865565

TERMINI
NEET jaunietis - jaunietis, kas nav iesaistīts ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās;

Mērķa grupas jaunietis - jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kurš nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks;

Programmas vadītājs - persona, kurai ir augstākā izglītība, kura projekta ietvaros ir apguvusi finansējuma saņēmēja organizēto mācību programmu un kura pārrauga darbu ar mērķa grupas jauniešiem konkrētajā pašvaldībā un nodrošina viņu iesaisti projektā;

Mērķa grupas jaunieša mentors - pilngadīga persona, kura projekta ietvaros ir apguvusi finansējuma saņēmēja organizēto mācību programmu un kura sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;

Mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumi - darbību kopums, kas ietverts mērķa grupas jaunieša individuālajā pasākumu programmā un vērsts uz jauniešu prasmju attīstību. Atbalsta pasākumi var ietvert tādas aktivitātes kā neformālā un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu);

Mērķa grupas jaunieša profilēšana - mērķa grupas jaunieša sākotnējā izpēte, kas ietver padziļinātu sociālpsiholoģisko un ekonomisko problēmu izpēti, jaunieša izglītības, darba, brīvā laika, sabiedriskās darbības, iepriekšējās pieredzes un esošo prasmju apzināšanu, personības izpēti, interešu un prasmju attīstības vajadzību apzināšanu un kas veikta atbilstoši finansējuma saņēmēja izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām;

Mērķa grupas jaunieša individuālā pasākumu programma - atbilstoši finansējuma saņēmēja izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām veidots pasākumu kopums, kas piemērots konkrētam mērķa grupas jaunietim, ir balstīts uz mērķa grupas jaunieša profilēšanas rezultātiem un vērsts uz viņa prasmju attīstību, lai sekmētu jaunieša iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, un iesaisti Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Individuālā pasākumu programma ir sekmīgi izpildīta, ja tās noslēgumā mērķa grupas jaunietis ir iesaistījies izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos vai nodarbinātībā, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

 

20.12.2017.

Sadarbības līguma grozījumi projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk – aģentūra) un Dobeles novada pašvaldība 2017.gada 7.decembrī parakstīja vienošanos par grozījumiem 2016. gada 16.jūnija līgumā Nr.6-13/10 par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā.

Grozījumi veikti saskaņā ar 2017.gada 29.augustā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.516, ar kuriem ir veikti grozījumi Ministru kabineta 07.07.2015. noteikumos Nr.385 «Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi»

Sakarā ar augstāk minēto veiktas izmaiņas “Metodoloģiskajās vadlīnijās darbam ar mērķa grupas jauniešiem projektā “PROTI un DARI!”” .

Izstrādājot grozījumus pasākuma īstenošanas noteikumos, Izglītības un zinātnes ministrija pamatā ir domājusi par projekta "Proti un Dari"  īstenotāja un tā sadarbības partneru - Latvijas pašvaldību, administratīvā sloga mazināšanu, precizējot prasības un novēršot  darbību dubultošanos, kas novērotas projekta īstenošanas gaitā.

Jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kas pašlaik nemācās, nestrādā algotu darbu, neapgūst arodu pie amata meistara un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks aicināti pieteikties dalībai projektā Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrā (DJIVC), Brīvības ielā 23, Dobelē  pie projekta programmas vadītājas Inita Neimanes (DJIVC jaunatnes lietus speciāliste) vai projekta programmas vadītājas Baibas Lucauas Makalisteres.

 

Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra
Jaunatnes lietu specialiste Inita Neimane

 

02.05.2017.

Projekta aktivitātes turpmāk īstenos Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs

Dobeles novada pašvaldības vēlas informēt, ka saskaņā ar noslēgto Sadarbības līgumu, kas noslēgts 2016.gada 6.jūnijā starp Dobeles novada pašvaldību un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, turpmāk projekta “PROTI un DARI!” aktivitātes īstenos Dobeles novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs (turpmāk – DJIVC).

Jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kas pašlaik nemācās, nestrādā algotu darbu, neapgūst arodu pie amata meistara un nav reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks var pieteikties dalībai projektā pie atbildīgā par projekta īstenošanas programmas vadītāja Initas Neimanes. Inita Neimane ir jaunatnes lietus speciāliste DJIVC, kas atrodas Brīvības ielā 23, Dobele, Dobeles novads.

Informē Nadežda Čerpaka
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
 

31.01.2017.

Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā "PROTI un DARI!"

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā "PROTI un DARI!", Nr. 8.3.3.0/15/I/001.

Projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.

Aicinām jauniešus, kuri atbilst projekta kritērijiem un vēlētos veicināt pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē, griezties Dobeles novada pašvaldībā, lai uzzinātu par iespēju piedalīties projektā "PROTI un DARI!".

Dobeles novada pašvaldība
Attīstības un plānošanas nodaļa
Projektu vadītāja
Nadežda Venceviča

14.11.2016.

Projekts “PROTI un DARI!” meklē jauniešus Dobeles novadā
Dobeles novada pašvaldība ir parakstījusi sadarbības līgumu ar Jaunatnes Starptautisko programmas aģentūru, lai apzinātu un motivētu NEET jauniešu Dobeles novadā.
*NEET - jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.
Eiropas Savienības fonda projekts “PROTI un DARI!” nodrošina iespēju NEET jauniešiem saņemt individuālu atbalstu.
Dobeles novadā ar jauniešiem strādās divi programmas vadītāji Nadežda Venceviča un Inita Neimane un septiņi mentori. Programmas vadītāja mērķis ir uzrunāt un iesaistīt NEET jauniešus projektā, lai kopīgiem spēkiem ar jaunieti izstrādātu individuālu pasākumu programmu no diviem līdz deviņiem mēnešiem.
Individuālās pasākumu programmas ietvaros jaunietim būs iespēja attīstīt jaunas prasmes, veicinot jaunieša iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Projektu īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Vairāk informācijas par projektu var atrast Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv sadaļā projekts “PROTI un DARI!” vai sazinoties ar programmas vadītajiem katrā pašvaldībā.

Dobeles novada pašvaldība
Attīstības un plānošanas nodaļa
Projektu vadītāja
Nadežda Venceviča

 

26.09.2016.

Uzsāk projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu Dobeles novadā

Dobeles novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru uzsāk projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu Dobeles novadā.

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Dobeles novada teritorijā pēc Dobeles novada pašvaldības ZZ Dats personu uzskaites programmas izsniegtās informācijas ir 4 083 jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem. Lai atlasītu nepieciešamos mērķa grupas jauniešus pašvaldība sadarbojās ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi un Dobeles novada sociālo dienestu. 

Īstenojot projektu, tiks veiktas mērķa grupas jauniešu informēšanas aktivitātes, organizēta projekta īstenošanai atbilstoša personāla piesaiste, iesaistīti  stratēģiskie partneri, kā arī tiks nodrošināta atbalsta pasākumu sniegšana mērķa grupas jauniešiem atbilstoši izstrādātajām individuālajām pasākumu programmām. Katram jaunietim pēc prasmju, interešu, iegūtās izglītības un attīstības virziena profilēšanas tiks izstrādāta individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām daļām – personības attīstības, iekļaušanās sabiedrībā, „darba tikums”, mūžizglītības kompetence. Šāda individuālā jaunieša pasākuma programma ilgst 4 līdz 9 mēnešus, kuru laikā jaunietis saņems individuāla mentora atbalstu, individuālas konsultācijas, iesaistoties dažādās pasākumu programmās paredzētās aktivitātēs (t.sk. dalība nometnēs, semināros, sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos u.c.) un ekskursijās uz uzņēmumiem vai īslaicīgā praksē uzņēmumā u.c.

Šobrīd Dobeles novada pašvaldība ir informējusi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par plānotajiem programmas vadītājiem un mentoriem, kas strādās ar mērķa grupas jauniešiem. Un jau oktobrī programmas vadītājiem un mentoriem tiek plānotas apmācības, kuras organizēs Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Pēc veiksmīgām apmācībām mērķa grupas jauniešu iesaiste projektā būs iespējama jau no 2016.gada 1.janvāra.

Īstenojot projektu „PROTI un DARI!” aktivitātes Latvijā, tiks sniegts atbalsts apmēram 5 260 jauniešiem no tiem 92 Dobeles novada mērķa grupas jaunieši. Projekts tiek īstenots no 2014. gada septembra līdz 2018. gada decembrim.

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts.

Nadežda Venceviča, 
Dobeles novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

20.06.2016.

Parakstīts līgums par sadarbību projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk – aģentūra) projekta “PROTI un DARI!” ietvaros tika parakstīts līgums par sadarbību ar Dobeles novada pašvaldību projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā.

Atbilstoši 2015. gada 7. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 358 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi"", pēc sadarbības līguma noslēgšanas sadarbības partneriem tiek attiecinātas izmaksas, kas ir paredzētas projekta ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanai, proti, izmaksas mērķa grupas jauniešu iesaistei projektā un atbalsta pasākumu sniegšanai mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām.

Nadežda Venceviča, 
Dobeles novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja