?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Projektu konkursi

29.08.2022.

Dobeles novada pašvaldības iestāde Dobeles novada Kultūras pārvalde aicina biedrības, nodibinājumus un fiziskas personas, tajā skaitā iedzīvotāju iniciatīvu grupas iesniegt kultūras projektus.

Pieteikumu iesniegšana tiek noteikta no 2022. gada 29.augusta līdz 23.septembrim plkst.12:00.

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa ir līdz 1 000,00 EUR.

Dobeles novada dome konkursa kārtībā piešķir finansiālu atbalstu kultūras projektiem Dobeles novada tēla veidošanai un popularizēšanai, kultūras nozares attīstībai, atbalstot uz rezultātu vērstas kolektīvas vai individuālas kultūras aktivitātes.

MĒRĶIS.
Sekmēt kultūras pieejamību Dobeles novada iedzīvotājiem.
Veicināt novada iedzīvotāja aktivitāti un radošumu.
Uzturēt un attīstīt kultūras tradīcijas Dobele novadā.
Popularizēt Dobeles novadu.

Pieteikumi jāiesniedz:

 • papīra formātā klātienē kādā no Dobeles novada valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem (turpmāk – VPVKAC):

- Dobeles pilsētas VPVKAC Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā;
- Auces pilsētas VPVKAC Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā;
- Tērvetes pagasta VPVKAC “Zelmeņos”, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā.

 • papīra formātā, nosūtot pa pastu, adrese: Dobeles pilsētas VPVKAC, Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV -3701. Datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par pieteikumu iesniegšanas datumu.
 • elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz Pašvaldības elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv. Dokuments jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma noteikumiem.

Kārtību, kādā Dobeles novada dome sniedz finansiālu atbalstu kultūras projektiem Dobeles novadā, nosaka pašvaldības 2022. gada 30.marta noteikumi ”Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras projektiem Dobeles novadā”.

Vairāk informācijas par projekta konkursa nolikumu: Dobeles novada Kultūras pārvaldes vadītāja Nadežda Čerpaka, e-pasts kultura@dobele.lv, tālrunis +37127 865565.

 

22.04.2022.

Dobeles novada pašvaldības iestāde Dobeles novada Kultūras pārvalde aicina biedrības, nodibinājumus un fiziskas personas, tajā skaitā iedzīvotāju iniciatīvu grupas iesniegt kultūras projektus.

Pieteikumu iesniegšana tiek noteikta no 2022. gada 5. maija līdz 31. maija plkst.12:00.

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa ir līdz 1 000,00 EUR.

Dobeles novada dome konkursa kārtībā piešķir finansiālu atbalstu kultūras projektiem Dobeles novada tēla veidošanai un popularizēšanai, kultūras nozares attīstībai, atbalstot uz rezultātu vērstas kolektīvas vai individuālas kultūras aktivitātes.

MĒRĶIS.
Sekmēt kultūras pieejamību Dobeles novada iedzīvotājiem.
Veicināt novada iedzīvotāja aktivitāti un radošumu.
Uzturēt un attīstīt kultūras tradīcijas Dobele novadā.
Popularizēt Dobeles novadu.

Pieteikumi jāiesniedz:

 • papīra formātā klātienē kādā no Dobeles novada valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem (turpmāk – VPVKAC):

- Dobeles pilsētas VPVKAC Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā;
- Auces pilsētas VPVKAC Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā;
- Tērvetes pagasta VPVKAC “Zelmeņos”, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā.

 • papīra formātā, nosūtot pa pastu, adrese: Dobeles pilsētas VPVKAC, Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV -3701. Datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par pieteikumu iesniegšanas datumu.
 • elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz Pašvaldības elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv. Dokuments jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma noteikumiem.

Kārtību, kādā Dobeles novada dome sniedz finansiālu atbalstu kultūras projektiem Dobeles novadā, nosaka pašvaldības 2022. gada 30.marta noteikumi ”Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras projektiem Dobeles novadā”.

Vairāk informācijas par projekta konkursa nolikumu: Dobeles novada Kultūras pārvaldes vadītāja Nadežda Čerpaka, e-pasts kultura@dobele.lv, tālrunis +37127865565.

 

06.04.2022.

Aicinām amatiermākslas kolektīvus un to vadītājus, kuri piedalās Dziesmu un deju svētku procesā, bet paralēli tam veido arī savas programmas un uzstājas ar repertuāru, kas nav saistītas ar Dziesmu un deju svētku programmu, piedalīties VKKF izsludinātajā konkursu mērķprogrammā “Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja”.

Šīs programmas mērķis ir stiprināt to organizāciju kapacitāti un darbību, kas nodrošina Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto elementu ilgtspēju un attīstību.

Mērķprogrammai ir šādi apakšmērķi:

1. atbalstīt Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto nemateriālā kultūras mantojuma elementu (izņemot Dziesmu un deju svētku tradīciju) ilgtspēju un attīstību, stiprinot elementu kopienu organizāciju kapacitāti;

2. atbalstīt Dziesmu un deju svētku tradīcijas attīstību, veicinot Dziesmu un deju svētku tradīcijā iesaistīto koprepertuāra nozaru amatiermākslas kolektīvu – koru, deju kolektīvu, pūtēju orķestru un kokļu mūzikas ansambļu, kā arī vokālo ansambļu – jaunradi un jauna kultūras piedāvājuma rašanos tradīcijas ietvaros ārpus tradicionālā starpsvētku perioda procesa.

2022. gada konkursā mērķprogrammā pieejams finansējums EUR 400 000 apmērā.

Projekta pieteikums sistēmā jāiesniedz līdz 29.aprīļa plkst. 23.59

Pieteikums jāiesniedz projektu pieteikumu sistēmā https://kkf.kulturaskarte.lv  

Instrukcija sistēmas lietošanai

Nolikums

Plašāk par jauno mērķprogrammu: https://ej.uz/nematerialasKulturas

Kontaktinformācija:
projektu kuratore Līga Ribicka, tālrunis 26673992,
e-pasts: liga@kkf.lv

 

 

09.07.2021. 
 
Dobeles novada domes komisijas finansiālā atbalsta piešķiršanai kultūras un sporta nozarēs izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai kultūras un sporta projektiem Dobeles novadā.

Saskaņā ar spēkā esošajiem Dobeles novada domes apstiprinātajiem nolikumiem - Nolikums par finansiāla atbalsta saņemšanas kārtību sporta projektiem Dobeles novadā un Nolikums par finansiāla atbalsta saņemšanas kārtību kultūras projektiem Dobeles novadā - projektu pieteikumus drīkst iesniegt pretendenti, kuru juridiskā adrese ir Dobeles novada administratīvās teritorijas robežās (līdz 01.07.2021).

Projektu realizācijas laiks no 2021. gada 1. septembra  līdz 2022. gada 31. martam.

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa ir:

 • Kultūras projektiem EUR 600.00;
 • Sporta projektiem EUR 1000.00.

Projekti jāiesniedz laikā no 2021. gada 15. jūlija līdz 2. augustam plkst. 16.00 Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldē, Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV3701, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu sūtīt uz e-pasta adresi: liga.freiberga@dobele.lv.

Papildus informācija pa tālr. 63720933, Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes lietvede Līga Freiberga.

  

 

11.02.2021.

Dobeles novada domes komisijas finansiālā atbalsta piešķiršanai kultūras un sporta nozarēs izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai kultūras un sporta projektiem Dobeles novadā.

Projektu realizācijas laiks no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 31. decembrim.

Viena projekta atbalstāmā maksimālā summa ir:

 • Kultūras projektiem EUR 1200.00;
 • Sporta projektiem EUR 2000.00.
   

Projekti jāiesniedz laikā no 2021. gada 15. februāra līdz 2. martam plkst.16.00 Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldē Brīvības ielā 17, 13.kabinetā. Ar projektu konkursa Nolikumu par finansiāla atbalsta saņemšanas kārtību sporta projektiem Dobeles novadā un Nolikumu par finansiāla atbalsta saņemšanas kārtību kultūras  projektiem Dobeles novadā var iepazīties Dobeles novada domes mājas lapā www.dobele.lv un Kultūras un sporta pārvaldē, Brīvības ielā 17, 13. kab., Dobelē.

Papildu informācija: Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes lietvede L. Freiberga 63720933.