?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Publiskajai apspriešanai nodotie dokumenti

03.09.2021.

Paziņojums par Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2045. gadam projekta un Dobeles novada attīstības programmas 2021. - 2027. gadam projekta publisko apspriešanu

Dobeles novada dome 2021. gada 26. augusta domes sēdē pieņēmusi lēmumu Nr. 40/6 “Par Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2045. gadam un attīstības programmas 2021. - 2027. gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021. –  2045. gadam (IAS) ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts Dobeles novada ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. IAS ir pašvaldības hierarhiski augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments. IAS projekta izstrāde noritējusi 2021. gada pirmajā pusē līdz ar jaunā Dobeles novada izveidi (sākot ar 2021. gada 1. jūliju), kas apvieno trīs novadus – Auces novadu, Dobeles novadu un Tērvetes novadu.

Dobeles novada attīstības programma 2021. - 2027. gadam ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies īstenot novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos.

Abu attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana ilgs no 2021. gada 7. septembra  līdz 2021. gada 8. oktobrim.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

2021. gada 21. septembrī plkst. 10.00 attālināti tiešsaistē “Zoom” platformā. Pieslēgšanās saite pieejama šeit.

Meeting ID: 987 8151 4787
Passcode: 433614

2021. gada 21. septembrī plkst. 17.00 attālināti tiešsaistē “Zoom” platformā un klātienē Brīvības ielā 15, Dobelē, Kultūras centrā, Ausmas ielā 3 Aucē un Administrācijas ēkā "Zelmeņos" Tērvetes pagastā. (uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu). Pieslēgšanās saite pieejama šeit.

Meeting ID: 917 2416 3737
Passcode: 195376

Pieslēgšanās sanāksmēm ir bez iepriekšējas reģistrācijas. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai Jūsu datorā / viedierīcē ir lejupielādēta “Zoom” lietotne.

Elektroniskā formātā ar Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2045. gadam projektu var iepazīties šeit, Dobeles novada attīstības programmas 2021. - 2027. gadam projektu var iepazīties šeit un Dobeles novada pašvaldības mājas lapā.

Klātienē ar plānošanas dokumentiem var iepazīties darba laikā (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku) sekojošās vietās:

 • Brīvības iela 17, Dobelē, 1.kabinetā, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja L.Šereiko,
 • Brīvības iela 17, Dobelē 3.kabinetā, Attīstības un plānošanas nodaļas attīstības plānotāja Zane Peļņa,
 • Jelgavas iela 1, Aucē, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Ilmārs Matvejs,
 • “Zelmeņi”, Tērvetes pagastā, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Linda Mierlauka.
   

Rakstiskus priekšlikumus par abiem attīstības plānošanas dokumentiem var iesniegt līdz š.g. 8.oktobrim (ieskaitot) nosūtot pa pastu, adrese: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 vai ievietojot domes pastkastītē pie ieejas durvīm (Dobelē, Brīvības ielā 15, Aucē, Jelgavas ielā 1 un Tērvetē, "Zelmeņos"), vai nosūtīt elektroniski dome@dobele.lv vai zane.pelna@dobele.lv. Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un telefons. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese. Iesniegt priekšlikumu var izmantojot arī valsts vienoto ģeotelpiskās informācija portālu ĢeoLatvija (tīmekļa saites norādītas augstāk paziņojumā).

Kontaktpersona: Attīstības plānošanas speciāliste Zane Peļņa, tālr. 63700138

Ar plānošanas dokumentiem var iepazīties šeit:

 

30.08.2013.

 

Paziņojums par Dobeles novada attīstības programmas 2014. - 2020. gadam

1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

Atbilstoši Dobeles novada domes 2013. gada 29. augusta lēmumam Nr. 245/10. „Par Dobeles novada attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai" tiek organizēta novada attīstības programmas publiskā apspriešana.

Ar Dobeles novada attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 1. redakcijas materiāliem laika posmā no š. g. 3.septembra līdz 2. oktobrim var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Dobelē, Brīvības ielā 17, 3. kabinetā darba dienās no 8.00 - 17.00, pagastu pārvaldēs un bibliotēkās, Dobeles novada mājas lapā www.dobele.lv

Dobeles novada attīstības programmas 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmes, uz kurām tiek aicināti visi interesenti, notiks:

 • 2013. gada 24. septembrī plkst. 1400 Jaunbērzes pagasta pārvaldē;
 • 2013. gada 24. septembrī plkst. 1600 Dobelē, Brīvības ielā 15, 3. stāva zālē;
 • 2013. gada 25. septembrī plkst. 1300 Bikstu pagasta pārvaldē;
 • 2013. gada 25. septembrī plkst. 1600 Penkules pagasta pārvaldē.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par novada attīstības programmas 1. redakciju var iesniegt līdz 2013. gada 2. oktobrim Dobeles novada pašvaldībā, Dobelē, Brīvības ielā 17, 3.kabinetā, darba dienās no 8.00 - 17.00, sūtot pa pastu uz adresi: Attīstības un plānošanas nodaļai, Dobeles novada pašvaldība, Brīvības ielā 17, Dobelē, LV-3701, vai elektroniski: zane.pelna@dobele.lv

Kontaktpersona: Attīstības plānošanas speciāliste Zane Peļņa, tālr. 63700138

Ar plānošanas dokumentiem var iepazīties šeit:

Pašreizējās situācijas raksturojums

Attīstības programma 2014. - 2020. gadam 1. redakcija

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti

 

06.11.2012.

 Paziņojums par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Dobeles novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar 2012.gada 25.oktobrī pieņemto sēdes lēmumu „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai" (protokols Nr.269/11), tiek uzsākta Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana.

Plānošanas dokuments: Dobeles novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam (turpmāk tekstā - Dobeles novada teritorijas plānojums).

Plānošanas dokumenta un Vides pārskata izstrādātājs: Dobeles novada pašvaldība, Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701 (Grafiskā daļas izstrādātājs - SIA „Metrum"), Vides pārskata izstrādātājs SIA „Metrum" Raiņa bulvāris 11, Rīga, LV-1050, tālr.67032329, www.metrum.lv.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: teritorijas attīstības plānošana.

Plānošanas dokumenta izstrādes un īstenošanas termiņš: Dobeles novada teritorijas plānojumu plānots izstrādāt līdz 2013.gada 31.martam, tā īstenošanas termiņš - 12 gadi.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Dobeles novada administratīvā teritorija (Dobeles pilsēta, Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un Zebrenes pagasts).

Ar plānošanas dokumentu, Vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu var iepazīties no 12.11.2012. līdz 29.12.2012. Dobeles novada pagastu pārvaldēs un Dobeles novada pašvaldībā, Attīstības un plānošanas nodaļā (3.kabinets, kontakttālrunis 63722414), Brīvības ielā 17, Dobelē, Dobeles novadā darba dienās no plkst.8.00-12.00 un 13.-17.00, kā arī Dobeles novada pašvaldības mājas lapā www.dobele.lv un SIA „Metrum" mājas lapā www.metrum.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

21.11.2012. plkst.18.00 Jaunbērzes pagasta kultūras namā (Ceriņu iela 2, Jaunbērze, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads);

27.11.2012. plkst.18.00 Bikstu pagasta pārvaldē („Liepziedi", Bikstu pagasts, Dobeles novads);

29.11.2012. plkst.18.00 Penkules pagasta kultūras namā („Dailes", Penkules pagasts, Dobeles novads);

05.12.2012. plkst.18.00 Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā (lielajā zālē).

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam iesniegt Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701, kā arī visās Dobeles novada pagastu pārvaldēs līdz 29.12.2012.

Dobeles novada teritorijas plānojums un Vides pārskats tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Dobeles novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros, projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/089.  

08.11.2012.

Paziņojums par Dobeles novada attīstības programmas 2014.- 2020. gadam izstrādes uzsākšanu

Sakarā ar to, ka patreiz spēkā esošā attīstības programma ir plānošanas dokuments līdz 2014. gadam, 2012. gada 25. oktobrī tika pieņemts Dobeles novada domes lēmums Nr. 270/11. „Par Dobeles novada attīstības programmas 2014. - 2020. gadam izstrādes uzsākšanu".

Attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments (līdz 7 gadiem), kurā noteiktas pašvaldības vidēja termiņa attīstības prioritātes un rīcības virzieni, izstrādāts investīciju plāns un īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība.

Attīstības programma tiek izstrādāta ESF projekta „Dobeles novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros.

Attīstības programmu ir plānots izstrādāt līdz 2013. gada novembrim, saskaņā ar pielikumā pievienoto darba uzdevumu un laika grafiku.

Rakstiskus priekšlikumus novada attīstības programmai var iesniegt līdz 2013. gada 1. martam Dobeles novada pašvaldībā, Dobelē, Brīvības ielā 17, 3. kabinetā, darba dienās no 8.00 - 17.00, sūtot pa pastu uz adresi: Dobeles novada pašvaldība, Brīvības ielā 17, Dobelē, LV-3701 vai elektroniski - zane.pelna@dobele.lv

Kontaktpersona: Attīstības plānošanas speciāliste Zane Peļņa, e-pasts: zane.pelna@dobele.lv, tālr. 63700138

 

08.11.2012.

Paziņojums par Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. -  2030. gadam

1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

Atbilstoši Dobeles novada domes 2012. gada 25. oktobra lēmumam Nr. 268/11. „Par Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2030. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai" tiek organizēta novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publiskā apspriešana.

Ar Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2030. gadam 1. redakcijas materiāliem laika posmā no š.g. 12. novembra līdz 11. decembrim var iepazīties: Dobeles novada pašvaldībā, Dobelē, Brīvības ielā 17, 3. kabinetā darba dienās no 8.00 - 17.00, pagastu bibliotēkās un pārvaldēs, Dobeles novada mājas lapā www.dobele.lv

Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmes, uz kurām tiek aicināti visi interesenti, notiks:

 • 2012. gada 21. novembrī plkst. 18.00 Jaunbērzes pagasta pārvaldē;
 • 2012. gada 27. novembrī plkst.18.00 Bikstu pagasta pārvaldē;
 • 2012. gada 29. novembrī plkst. 18.00 Penkules pagasta pārvaldē;
 • 2012. gada 5. decembrī plkst.18.00 Dobeles novada pašvaldībā, Dobelē, Brīvības ielā 15.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakciju iespējams iesniegt līdz 2012. gada 11. decembrim: Dobeles novada pašvaldībā, Dobelē, Brīvības ielā 17, 3.kabinetā, darba dienās no 8.00 - 17.00, sūtot pa pastu uz adresi: Dobeles novada pašvaldība, Brīvības ielā 17, Dobelē, LV-3701 vai elektroniski - zane.pelna@dobele.lv

Kontaktpersona: Attīstības plānošanas speciāliste Zane Peļņa, e-pasts: zane.pelna@dobele.lv, tālr. 63700138