?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

SAM 5.3.1. Kanalizācijas tīklu paplašināšana

 Projekts ”Kanalizācijas tīkla  paplašināšana Dobeles aglomerācija II kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/007) 

2017.gada 29.maijā SIA “DOBELES ŪDENS” parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā II kārta”(Nr.5.3.1.0/16/I/007) īstenošanu.     

Darbības programma: „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Projekta mērķis: Ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un pieejamības paplašināšana Dobeles aglomerācijas un ūdensapgādes pakalpojumu zonas robežās.

Projekta ietvaros īstenojamās  aktivitātes:  
Jaunu  kanalizācijas ārējo inženiertīklu un to elemetu izbūve 8,42 km, 1 kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve 0,32km Dobeles pilsētā un Bērzes pagasta Miltiņu ciemā ielu posmos, kuros līdz šim nebija pieejami centralizēti kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumi.

Projekta mērķa grupa:  Kanalizācijas sistēmas infrastruktūras izbūves un paplašināšanas rezultātā un atbilstošo pielēgumu nodrosinājuma plānam, 2018.gadā  tiks izveidoti  46 pieslēgumi,savukārt  2022. gadā – 610 jauni pieslēgumi Dobeles aglomerācijā un iedzīvotājiem būs iespēja saņemt kvalitatīvus pakalpojumus, un uzlabot sadzīves apstākļus. Projekta ieviešana nodrošinās centralizētos kanalizācijas pakalpojumus 94,7 % aglomerācijas iedzīvotājiem, savukārt ūdensapgādes pakalpojumi būs nodrošināti 98,9 % iedzīvotāju. Projekta ieviešana veicinās un attīstīs ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabos to pieejamību un kvalitāti, nodrošinās iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, samazinās vides piesārņojumu.                                                                                                                           
Projekta kopējie izdevumi:  2 010 474,37 EUR,  no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 1 586 161,39 EUR, ts.k.:                                                                                                                                     
Kohēzijas fonda finansējums  58,15% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot  922 420,00 EUR, privātais attiecināmais finansējums 41,85 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 663741,39 EUR.                                                                                                                                                    Projekta kopējie  neattiecināmie izdevumi;  424 312,98 EUR  (privātais finansējums).

Projekta īstenošanas laiks:  Projekta  īstenošanas ilgums 60 mēneši -  2017. gada maijs – 2022.gada maijs

Projekta vadītāja:  Mārīte Zvejniece, kontaktinformācija: tālrunis 28336980, e-pasts: marite.zvejniece@dobele.lv

Jaunumi:

13.02.2019.

Projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta ietvaros” pabeigta kanalizācijas sistēmas infrastruktūras izbūve Bērzes pagasta Miltiņu ciemā un Dobelē, plānotas jaunas aktivitātes 2019. gadā un turpmākajos gados.

2018.gada nogalē ekspluatācijā tika nodoti projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta (Nr. 5.3.1.0/16/I/007) ietvaros” izbūvētie kanalizācijas ārējie inženiertīkli Bērzes pagasta Miltiņu ciemā un Dobeles pilsētā Austrumu, Bērzes, Brīvības, Ceriņu, Dzelzceļa, Jāņa, Kalna, Kooperācijas, Nākotnes Lauku, Lāčplēša, Robežu, Spodrības, Virkus ielās. Būvdarbus veica SIA “Būvenergo A”, būvuzraudzību - SIA “Geo Consultants”, savukārt autoruzraudzību nodrošināja SIA “Firma L4”.Būvdarbu līguma ietvaros kopā izbūvēti  8,41 km ārējie kanalizācijas tīkli un spiedvadi,0,3 km ārējie ūdensapgādes tīkli un jauna kanalizācijas sūkņu stacija Dobeles pilsētā un Bērzes pagasta Miltiņu ciemā. Noslēgto būvdarbu un pakalpojumu līgumu rezultātā izveidojās finanšu līdzekļu ekonomija, tādēļ tika veikti grozījumi projekta īstenošanas līgumā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par finansēšanas plāna un papildus aktivitāšu īstenošanas laika grafika aktualizāciju. Šie līguma grozījumi SIA“DOBELES ŪDENS” sniedz iespēju paplašināt kanalizācijas sistēmas infrastruktūru ieviešot papildus aktivitātes projektā:

1) 2019.gadā plānots izstrādāt būvprojektu jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu (~3,6 km) un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvē Dobelē, Gaismas - Keramikas ielu masīvā (ts.k Aizupes, Bērzu Egļu, Gaismas, Kalēju, Keramikas, Rūpniecības, Strādnieku, Liepājas šoseja, Vītolu un Zivju ielās).

2) 2020.-2021.gadā plānoti būvdarbi.

3) Laika periodā līdz 2023.gada 31.decembrim nodrošināt 739 pakalpojumu lietotāju pieslēgšanu notekūdeņu savākšanas sistēmai (saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības akceptēto “Pieslēgumu nodrošinājuma plānu Dobeles aglomerācijā”)

Projekta kopējie izdevumi: 1 773 375,12 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 1 419 609,91  EUR, t. sk. Kohēzijas fonda finansējums  62,42 % no attiecināmajiem izdevumiem,  nepārsniedzot  886 183,21 EUR, privātais attiecināmais finansējums  37,58 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 533 426,70 EUR. Projekta kopējie  neattiecināmie izdevumi  353 765,21 EUR( privātais finansējums).

Projekta īstenošanas laiks Projekta  īstenošanas ilgums 80  mēneši, 2017. gada maijs – 2023.gada  decembris. Projekta aktivitāšu  īstenošana veicinās un attīstīs ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabos to pieejamību un kvalitāti, nodrošinās iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, samazinās vides piesārņojumu.

Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros un SIA “DOBELES ŪDENS” finansēm.

Projektu vadītāja Mārīte Zvejniece, kontaktinformācija  tel.28336980, marite.zvejniece@dobele.lv

SIA”DOBELES ŪDENS” aicina iedzīvotājus pieslēgties izbūvētai centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai, jautājumos par pieslēgumu izbūves tehnisko risinājumu vēršoties pie uzņēmuma tehniskās struktūrvienības vadītāja Jāņa Jakšta, tel.29254757, janis.jakstis@dobele.lv