?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

SmartCity

Projekts “Cross-border Cooperation for Safety and Effectiveness of Public Services” (SmartCity, LLI-499)

"Pārrobežu sadarbība sabiedrisko pakalpojumu drošības un efektivitātes uzlabošana”

Darbības programma: Eiropas Reģionālās attīstības fonds INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 ietvaros prioritātē 4.1. Sabiedrisko pakalpojumu efektivitātes uzlabošana, uzlabojot sadarbību starp iestādēm.

Projekta mērķis paredz nodrošināt efektīvus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus Šauļos un Dobelē, paplašinot video novērošanas tīklu un izveidojot Koordinācijas centru Dobeles pilsētā.

Partnerība: projekta vadošais partneris Šauļu pašvaldība (LT)
partneris Dobeles novada pašvaldība (LV)

Galvenās aktivitātes:

Projekta laikā tiks organizētas regulāras partneru tikšanās, koordinētas projekta aktivitātes, organizēti pieredzes apmaiņas un stiprināta starpinstitucionālā pārrobežu sadarbība reģionos. Labās prakses ietvaros Dobeles novada pašvaldība pārņems Šauļu pašvaldības pozitīvo pieredzi pilsētas problēmas identificēšanā un to grupēšanā, efektīvu risinājumu meklēšanā, Koordinācijas centra darba organizēšanā, kā arī  darbinieku apmācību organizēšanā. Dobeles Koordinācijas centrā tiks izveidots īsais tālruņa numurs iedzīvotāju problemātisko jautājumu risināšanai.

Projekta īstenošanas laikā abu pašvaldību publiskajās ārtelpās tiks uzstādītas 15 jaunas stacionāras videonovērošanas kameras un 15 stacionārām kamerām tiks instalētas autotransporta numuru zīmes nolasīšanas funkcijas, Dobeles pašvaldība  iegādāsies vienu dronu – grūti sasniedzamo teritoriju pārraudzībai, četras ķermeņa videonovērošanas mobilās kameras (piestiprināmas pie apģērba) sabiedrisko vietu apsekošanai, Šauļu pašvaldība iegādāsies divas pārvietojamās videonovērošanas kameras problēmvietu pārraudzīšanai. Kā arī abās projektā iesaistītās pašvaldības iegādāsies un instalēs programmaparatūras un video analītiskos moduļus efektīvākais videonovērošanas tīkla darbībai.

Projekta īstenotās aktivitātes tiks atspoguļotas abās projekta teritorijās. Koordinācijas centra un īsā tālruņa numura izveidi, videonovērošanas tīkla attīstība tieši ietekmēs pilsētu iedzīvotāju drošību un veicinās efektīvāku problēmvietu apzināšanu un risku mazināšanu.

Kopējās attiecināmās izmaksas visiem partneriem:  371 728,21 EUR
ERAF finansējums:  315 968,97 EUR
Partneru līdzfinansējums: 55 759,24  EUR

Dobeles novada pašvaldības ERAF finansējums: 160 013,12 EUR

Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējums: 28 237,61 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada jūnijs - 2022. gada maijs
Projekta vadītājs: Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja Nadežda Čerpaka
Kontaktinformācija:
darba tālrunis +371 63700143, mobilais tālrunis +371 27865565, e-pasts nadezda.cerpaka@dobele.lv

Projektu līdzfinansē Interreg V-A Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam,  www.latlit.eu  www.europa.eu
Par sagatavoto informāciju ir atbildīga Dobeles novada pašvaldība, tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Programmas oficiālā saite www.latlit.eu un Eiropas Savienības oficiālā saite www.europa.eu.

30.11.2022.

Interreg Latvia - Lithuania Programme  konkursa 4. prioritātes "Efektīvi sabiedriskie pakalpojumi un laba pārvaldība dzīves kvalitātes uzlabošanai" projekta Nr. LLI-499 "Pārrobežu sadarbība sabiedrisko pakalpojumu drošības un efektivitātes uzlabošanai" (Cross-border Cooperation for Safety and Effectiveness of Public Services) ietvaros 2022. gada 30. novembrī notika tikšanās ar projekta vadošo partneri Šauļu pašvaldību (Lietuva). Tikšanās laikā partneri dalījās pieredzē par projekta aktivitāšu īstenošanu. Klātienē tika apmeklētas Dobeles novada pašvaldības Koordinācijas centra telpas. Koordinācijas centra darbību plānots uzsākt 2023. gada sākumā.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Dobeles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Publikāciju sagatavoja: Dobeles novada pašvaldības projektu vadītāja Kristīne Ūdre

30.09.2022.

Interreg Latvia - Lithuania Programme  konkursa 4. prioritātes "Efektīvi sabiedriskie pakalpojumi un laba pārvaldība dzīves kvalitātes uzlabošanai" projekta Nr. LLI-499 "Pārrobežu sadarbība sabiedrisko pakalpojumu drošības un efektivitātes uzlabošanai" (Cross-border Cooperation for Safety and Effectiveness of Public Services) ietvaros notiek Koordinācijas centra aprīkošana. Viena no aktivitātēm ir zvanu centra izveide. Lai nodrošinātu to, ka Koordinācijas centrs īsteno zvanu centra funkcijas, gan saņemot un apstrādājot saņemtos problēmziņojumus, gan koordinējot to izpildi, uzraudzību un atgriezeniskās saites sniegšanu ziņotājam, tiek veidota tehniskā bāze dispečerdienesta darbībai. Tālruņa darbības tehnisko bāzi sastāda gan tehniskais aprīkojums, gan nepieciešamā programmatūra un ārpakalpojumi, kuru iegāde ir nepieciešama tālruņa darbības nodrošināšanai. Bezmaksas tālruņa darbība tiks nodrošināta 24/7 režīmā, latviešu valodā. Sākotnēji Koordinācijas centra kapacitāte plānota salīdzinoši nelielā apjomā  - tikai 1 operators.

Saziņa ar Koordinācijas centru iedzīvotājiem būs iespējama, zvanot uz īsā numura telefonu 8730, kā arī izmantojot elektronisko adresi kc@dobele.lv.

Lai Koordinācijas centrs kvalitatīvi veiktu zvanu centra funkcijas, tiks veiktas darbinieku apmācības.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Dobeles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Publikāciju sagatavoja: Dobeles novada pašvaldības projektu vadītāja Kristīne Ūdre

20.05.2022.

Projekta Nr. LLI-499 Pārrobežu sadarbība sabiedrisko pakalpojumu drošības un efektivitātes uzlabošanai” ietvaros tiek veikta Koordinācijas centra aprīkojuma iegāde. Ir iegādāti informatīvie sienas ekrāni ar stiprinājumiem un darba stacijas. Noris darbs pie atbalsta tālruņa sistēmas un novērošanas kameru iepirkumiem.

Pēc pilnīgas Koordinācijas centra aprīkošanas, ir plānotas darbinieku apmācības.

Koordinācijas centrs atrodas Dobeles novada pašvaldības administrācijas ēkas pirmajā stāvā, Brīvības ielā 15, Dobelē.

Projekta ietvaros tiks uzlabota videonovērošanas sistēma Dobelē, uzstādot 12 jaunas video novērošanas kameras publiskās ārtelpas uzraudzībai, veicinot drošākus un efektīvākus dzīves vides faktorus, kā arī tiks izveidota vienota pašvaldības tālruņa līnija, lai informētu par nekārtībām vai citām problēmām novadā.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Dobeles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Nadežda Čerpaka

02.12.2021.

No š.g. 29. līdz 30. novembrim projekta “Pārrobežu sadarbība sabiedrisko pakalpojumu drošības un efektivitātes uzlabošana” ietvaros, Šauļu pašvaldības Koordinācijas centra un Dobeles novada pašvaldības Policijas pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Salaspils novada pašvaldības policiju, Ventspils Pašvaldības policiju, kā arī Kuldīgas novada pašvaldības policiju.

Ņemot vērā, ka projekta mērķis paredz nodrošināt efektīvus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus Šauļos un Dobelē, paplašinot video novērošanas tīklu un izveidojot Koordinācijas centru Dobeles pilsētā, pieredzes apmaiņas braucienā projekta partneriem bija iespēja noskaidrot, kā iepriekš minēto pašvaldības policiju speciālisti nodrošina videonovērošanu savās teritorijās.

Salaspils pašvaldības policijas priekšnieks Dzintars Strožs dalījās savā pieredzē un atbildēja uz projekta partneru interesējošajiem jautājumiem. Salaspilī jau ir izveidots īsais tālruņa numurs iedzīvotāju problemātisko jautājumu risināšanai, ko projekta ietvaros ir plānots izveidot arī Dobeles Koordinācijas centrā.

 

Savā pieredzē dalījās arī Ventspils Pašvaldības policijas speciālisti, pastāstot par darba organizāciju, kā arī projekta partneriem tika dota iespēja ielūkoties videonovērošanas procesā.

Ventspils IKT pilotprojektu programmas ietvaros, ir izstrādā aplikācija “Ventspils SOS”, tās mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem iespēju ērti ziņot par notiekošo pilsētā, taču Ventspils Pašvaldības policijas speciālisti norādīja, ka iedzīvotājiem ir augsts uzticības līmenis pašvaldības policijai un biežāk par notiekošo tomēr tiek ziņots tieši viņiem, nevis izmantojot aplikāciju.

Trešā vieta, kur devās projekta partneri bija Kuldīga. Kuldīgas novada pašvaldības policijas speciālisti iepazīstināja ar policistu ikdienu, informācijas tehnoloģiju speciālists dalījās pieredzē, kā tiek veikta videonovērošana Kuldīgā.

Informāciju sagatavoja:
Santa Savicka,
Dobeles novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: santa.savicka@dobele.lv

30.11.2021.

Interreg Latvia - Lithuania Programme  konkursa 4. prioritātes "Efektīvi sabiedriskie pakalpojumi un laba pārvaldība dzīves kvalitātes uzlabošanai" projekta Nr. LLI-499 "Pārrobežu sadarbība sabiedrisko pakalpojumu drošības un efektivitātes uzlabošanai" (Cross-border Cooperation for Safety and Effectiveness of Public Services) ietvaros no 2021. gada 17. novembra līdz 28. novembrim tika organizēta Dobeles novada iedzīvotāju aptauja par sabiedriskās kārtības un drošības situāciju Dobeles novada teritorijā. Aptaujas mērķis bija izzināt novada iedzīvotāju paradumus un priekšrocības saziņā ar pašvaldību un tas iestādēm situācijās, kas saistītas gan ar drošības sajūtu, gan ar dažādu nepilnību novēršanu. Aptaujas rezultāti apkopoti kopsavilkumā, kas tālāk izmantojams Dobeles novada pašvaldības Koordinācijas centra koncepcijas (turpmāk – Koncepcija) izstrādē, kā arī Dobeles novada pašvaldības policijas un pašvaldības iestāžu darbā, lai sekmētu iedzīvotāju drošības sajūtas paaugstināšanos.

Aptauja bija anonīma, to bija iespējams aizpildīt elektroniski. Aicinājums piedalīties aptaujā tikai izplatīts dažādos komunikācijas kanālos, t.sk. pašvaldības mājaslapā, pašvaldības Facebook.com platformas lapā un platformā e-klase.lv. Kopumā aptaujā piedalījās 148 respondenti. Aptaujā bija iekļauti 8 jautājumi, t.sk. gan fiksētās izvēles jautājumi, gan daļēji atvērtie un atvērtie jautājumi, nodrošinot iespēju respondentiem sniegt padziļinātu vērtējumu un komentārus.

Kopumā iedzīvotāju drošības sajūta Dobeles novadā vērtējama kā laba. 77% no visiem respondentiem, kuri piedalījušies aptaujā, novērtējuši savu drošības sajūtu 7-10 punktu apmērā, kur 10 punkti nozīmē justies pilnībā droši. Tikai daži respondenti snieguši vērtējumu 1-4 punktu apmērā, norādot, ka vispār nejūtas droši vai tuvu tam. Iemesli, kas mazina iedzīvotāju drošības sajūtu, ir dažādi. Tie saistīti gan ar nepilnīgu publisko ārtelpu (piemēram, apgaismojuma trūkums), gan sabiedrības uzvedību (piemēram, atrašanās alkohola reibumā publiskās vietās, agresīva automašīnas vadīšana), gan arī ierobežoto pašvaldības policijas kapacitāti. Kā galvenos faktorus, kas varētu uzlabot kopējo drošības sajūtu novada teritorijā, iedzīvotāji visbiežāk min:

  1. pašvaldības policijas pieejamību un regulāras patruļas,
  2. videonovērošanas kameru izvietošanu,
  3. drošu infrastruktūru un apkārtējo vidi.

Respondenti identificējuši vairākas vietas gan Dobeles pilsētā, gan Auces pilsētā, gan citviet novada teritorijā, kur tie nejūtas droši. Iemesli tam, ka tie nejūtas droši, lielā mērā saistīti ar jau augstāk minētajiem faktoriem. Īpaši bieži norādīts uz apgaismojuma trūkumu, sabiedriskām vietām, kurās pulcējas cilvēki alkohola reibumā, nomaļām vietām pilsētas teritorijā, neapsaimniekotiem īpašumiem, kā arī stāvlaukumiem, kuros notiek neatļautas automašīnu sacensības un sabiedriskā miera traucēšana.

Aptaujā noskaidrots, ka visvairāk iedzīvotāji dotu priekšroku iespējai zvanīt uz vienoto pašvaldības tālruni, lai informētu par nekārtībām vai citām problēmām novadā. Tam sekotu iespēja iesniegt ziņojumu īsziņas formātā vai izmantojot viedtālruņa aplikāciju. Retāk cilvēki izvēlētos informēt pašvaldību e-pasta veidā vai aizpildot ziņojuma formu pašvaldības mājaslapā. Kopumā secināms, ka vienots bezmaksas tālrunis varētu būt pieprasīts no iedzīvotāju puses, ja tiks nodrošināta atbilstoša iedzīvotāju informēšana par šādu saziņas veidu. Svarīgi būtu nodrošināt arī citus alternatīvus ziņošanas veidus (īpaši tādām problēmām, kuras varētu nebūt steidzami risināmas). 90% respondentu norādījuši, ka pašvaldību informētu tādos gadījumos, ja saskartos ar sabiedriskās kārtības problēmām un huligānismu. Salīdzinoši daudz respondentu norādījuši, ka ziņotu par vides piesārņojuma problēmām (70%) un avārijas situācijām centralizētajos inženiertehniskajos tīklos (57%).

Sabiedriskās kārtības un drošības joma jāattīsta integrēti ar publisko ārtelpu, ņemot vērā to, ka tās kvalitātei ir tieša ietekme uz iedzīvotāju drošības sajūtu. Tāpat secināms, ka iedzīvotāji vēlas un var identificēt dažādas vietas publiskajā ārtelpā, kurām būtu jāpievērš lielāka uzmanība ikdienas patruļās un potenciāli jāuzstāda videonovērošanas kameras. Saziņā ar iedzīvotājiem būtiski nodrošināt atgriezenisko saiti par ziņojumu izpildes progresu, lai uzlabotu kopējo novada teritorijas pārvaldību un iedzīvotāju iesaisti savas teritorijas attīstībā.  

Aptaujas rezultātus analizēja un kopsavilkumu sagatavoja uzņēmuma SIA Reģionālie projekti komanda. (Aptaujas rezultāti par sabiedriskās kārtības un drošības situāciju Dobeles novadā 2021).

Publikāciju sagatavoja: Dobeles novada pašvaldības projektu vadītāja Nadežda Čerpaka

09.08.2021.

Dobeles novada pašvaldība INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas konkursa 4. prioritātes “Efektīvi sabiedriskie pakalpojumi un laba pārvaldība dzīves kvalitātes uzlabošanai” ietvaros īsteno projektu Nr. LLI-499 “Pārrobežu sadarbība sabiedrisko pakalpojumu drošības un efektivitātes uzlabošanai” (Cross-border Cooperation for Safety and Effectiveness of Public Services). Projekta ietvaros šobrīd ir noslēgts līgums ar SIA “Reģionālie projekti”, kas līguma ietvaros izstrādās Dobeles novada pašvaldības Koordinācijas centra koncepciju, kas veidos jaunu pakalpojumu Dobeles novada iedzīvotājiem uzlabojot dzīves vides kvalitāti un sabiedrības drošību. Projekta prioritāte atbilst Dobeles novada attīstības programmā 2014.- 2020. gadam noteikto Rīcības virziena “Drošība” uzdevums “Īstenot pasākumus sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanā” (R3.15 Pilnveidot videonovērošanas sistēmu novadā).

SIA “Reģionālie projekti” sadarbībā ar Dobeles novada un Tērvetes, Auces administrācijas speciālistiem veidos Dobeles novada pašvaldības Koordinācijas centru. SIA Reģionālie projekti” izstrādās tehnisko specifikāciju un ekonomisko aprēķinu nepieciešamās infrastruktūras iegādei. Dobeles novada pašvaldība 2020. gada budžeta ietvaros ir veikusi kabineta labiekārtošanas darbus, izvietojot nepieciešamās komunikācijas un telpas aprīkojumu. Līguma izpildes termiņš ir trīs mēneši, kuru ietvaros tiks organizētas darba grupas un iepirkumi infrastruktūras attīstībai.

Jaunizveidotā infrastruktūra nodrošinās Koordinācijas centra tehnisko bāzi, kā arī tiks izvietotas kvalitatīvas videonovērošanas iekārtas un pārvaldības programmatūras, kas nodrošinās īpaši pašvaldības vajadzībām pielāgotas funkcijas – automašīnas numurzīmes identifikāciju; problēmsituāciju analizēšanu. Lai veicinātu atvērtāku komunikāciju ar iedzīvotājiem Koordinācijas centrā tiks izveidota atbalsta tālruņa sistēma. Tiks izveidots četru ciparu tālruņa numurs, kas nodrošinās iedzīvotāju problēmjautājumu risināšanu un komunikāciju starp pašvaldības iestādēm, tajā skaitā starp novada kapitālsabiedrībām.

Koncepcijā tiks noteikts kā uzlabot ārkārtas situāciju vadības un informācijas pakalpojumu organizēšanu pilsētas iedzīvotājiem, izveidojot Dobeles novada pašvaldības Koordinācijas centru (Dobeles novads, Auces un Tērvetes administrācijām), ņemot vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Koordinācijas centrs būs iestāde, kas nodrošinās pašvaldības civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas pasākumu veikšanu un iedzīvotāju, valsts un pašvaldības iestāžu, uzņēmumu, operatīvās darbības subjektu (ugunsdzēsības un glābšanas dienests, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valts policija, zemessardze, u.c.) un kritiskās infrastruktūras īpašnieku vai tiesisko valdītāju sniegtās informācijas koordinētu apriti un tās analīzi. Pakalpojuma izstrādes laikā sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldības policiju, tiks izstrādāts Koordinācijas centra darbības nolikums un apmācīti darbinieki, kā arī tiks organizētas pieredzes apmaiņas Latvijā un Lietuvā. Koordinācijas centra darbība tiks organizēta saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, Dobeles novada Pašvaldības policijas nolikumu un Dobeles novada Pašvaldības policijas reglamentu, Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldības likumu, Iesniegumu likumu, Fizisku personu datu aizsardzības likumu, Dobeles novada pašvaldības nolikumu, domes lēmumiem, Koordinācijas centra darbības nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

Koncepcijas izstrādē tiks nodrošināta iedzīvotāju līdzdalība, veidojot fokusa grupas, kurām būs iespēja pirmām iepazīties ar jaunradīto pakalpojumu un novērtēt to.

Par sagatavoto informāciju ir atbildīga Dobeles novada pašvaldība, tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Programmas oficiālā saite www.latlit.eu un Eiropas Savienības oficiālā saite www.europa.eu.

Informāciju sagatavoja:
Nadežda Čerpaka,
Dobeles novada pašvaldības
attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

09.03.2021.

Šauļu pašvaldības Koordinācijas centrs dalījās labās prakses piemērā savā ikdienas darbā.

Projekta Nr.LLI-499 “Pārrobežu sadarbība sabiedrisko pakalpojumu drošības un efektivitātes uzlabošanai” ietvaros, vadošais projekta partneris Šauļu pašvaldības administrācija ZOOM platformā organizēja pieredzes apmaiņu Dobeles novada pašvaldības Policijas darbiniekiem par Šauļu Koordinācijas centra darbību.

Šauļu pašvaldības Koordinācijas centra vadītāja Oksana Mejere iepazīstināja ar centra darbību. Centrs darbojas 24 stundas 7 dienas nedēļā, pieņem iedzīvotāju zvanus risinot ikdienas jautājumus; veic video novērošanas sistēmas uzraudzību; pašvaldības teritorijas infrastruktūras uzraudzību, kā arī šobrīd pieņem un uzrauga COVID-19 personas.

Projekta ietvaros Dobeles novada pašvaldības Policija (turpmāk – Projekta partneris) izveidos Koordinācijas centru Dobeles novada pašvaldības administrācijas ēkas pirmajā stāvā, Brīvības ielā 15, Dobelē.

Projekta ietvaros Projekta partneris organizēs tirgus izpēti, kuras mērķis izstrādāt Koncepciju, kurā būs noteikts, kā uzlabot ārkārtas situāciju vadības un informācijas pakalpojumu organizēšanu pilsētas iedzīvotājiem, izveidojot Dobeles novada pašvaldības Koordinācijas centru (Dobeles Auces un Tērvetes novadam), ņemot vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Koncepcijas izstrādē tiks organizēta, nodrošinot iedzīvotāju līdzdalību.

Šauļu Koordinācijas centrs cieši sadarbojas ar iedzīvotājiem un pašvaldības iestādēm, veic informācijas apmaiņu un konkrēta problēmjautājuma risināšanu. Šauļu pašvaldības Koordinācijas centra izveidotā telefona līnija veic cilvēku zvanu fiksāciju un problēmjautājumu risināšana. Tas tika atzīts par labu veidu komunikācijai starp iestādi un pašvaldību, un Projekta partneris pārņems šo praksi un izveidos īso telefona līniju Dobeles novada pašvaldības iedzīvotājiem, kas veicinās efektīvus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus.

Projekta ietvaros tiks uzlabota videonovērošanas sistēma Dobelē, uzstādot 12 jaunas video novērošanas kameras publiskās ārtelpas uzraudzībai, veicinot drošākus un efektīvākus dzīves vides faktorus jaunajā Dobeles novada pašvaldības teritorijā.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Dobeles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Nadežda Čerpaka,
Dobeles novada pašvaldības
attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

27.11.2020.

Projekts “Cross-border Cooperation for Safety and Effectiveness of Public Services” (SmartCity LLI-499) "Pārrobežu sadarbība sabiedrisko pakalpojumu drošības un efektivitātes uzlabošana” partneru tikšanās norit attālināti.

Vadošais projekta partneris kopā ar Dobeles novada pašvaldību, Dobeles novada pašvaldības policijas speciālistiem tikās attālināti, lai pārrunātu projekta aktualitātes, projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas saskaņā ar COVID situāciju.

Projekta partneru vadība sveic projektā iesaistītos speciālus, aicinot speciālistus aktīvi īstenot projekta aktivitātes, lai sasniegtu projekta mērķi un uzdevumus.

Projekta mērķis paredz izveidot Dobeles novada pašvaldības Koordinācijas centru, nodrošinot efektīvus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, stiprināt starpinstitucionālā pārrobežu sadarbību projekta partnera reģionos.

Koordinācijas centrā tiks izveidots īsā tālruņa numurs, pilnveidota videonovērošanas tīkla attīstība, kas tieši ietekmēs pilsētu iedzīvotāju drošību, veicinot efektīvāku problēmvietu apzināšanu un risku mazināšanu.

Dobeles novada pašvaldība, jau 2020. gadā ir veikusi Koordinācijas telpas remontdarbus, plānojot projektā paredzētā aprīkojuma iegādi, darbinieku apmācības.

 

Vadošais projekta partneris iepazīstināja projektā iesaistītos speciālistus ar projekta aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem. Kā arī ar Šauļu pašvaldības izveidoto Koordinācijas centru tā darbību, veikto datu uzkrāšanu un ikdienas darbu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Dobeles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Nadežda Čerpaka,
Dobeles novada pašvaldības
attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja