?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

SocQuality

Projekts “Improvement of Quality and Accessibility of Social Services in Mid-Baltic Region” (SocQuality, LLI-317)

"Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā”

Darbības programma: Eiropas Reģionālās attīstības fonds INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 ietvaros prioritātē 3.1.”Investīcijas sociālajā infrastruktūrā, veicinot sociāli atstumto atgriešanu darba tirgū”

Mērķis: veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām, bērnu un senioru sociālo iekļaušanos, nodrošinot sociālo pakalpojumu attīstību un sociālās iekļaušanas pasākumu organizēšanu; uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti Vidusbaltijas reģionā.

Partnerība: projekta vadošais partneris- Zemgales Plānošanas reģions (LV),

partneri- Auces novada pašvaldība (LV), Dobeles novada pašvaldība (LV), Kretingas dienas aktivitāšu centrs (LT), Viesītes novada pašvaldība (LV), Jaunjelgavas novada pašvaldība (LV), Rokišķu Jaunatnes centrs (LT),

Jonišķu A. Raudonikis Mākslas skola Atvērtais jauniešu centrs (LT)

Galvenās aktivitātes:

1.Kopīgi sociālās iekļaušanas pasākumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bērniem un jauniešiem, kas pakļauti atstumtības riskam:

  • Vasaras nometne jauniešiem 18-25 gadiem ar īpašajām vajadzībām Zemgales reģionā, 7 dienas 2018. gada vasarā;
  • Vasaras nometne bērniem un jauniešiem no riska ģimenēm kopā ar bērniem un jauniešiem, kas nav no riska ģimenēm, 7 dienas 2019. gada vasarā.

2. Sociālo pakalpojumu un iekļaujošo pasākumu uzlabošana:

  • Kvalitātes vadības sistēmas “Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodoloģija” atjaunošana un pielāgošana;
  • Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana 7 partneru sociālos pakalpojumus sniedzošās institūcijās;
  • Pieredzes apmaiņas un apmācību pasākumu organizēšana Latvijas un Lietuvas partneru speciālistiem;
  • Aprīkojuma iegāde, nodrošinot profesionālo atbalstu mērķa grupai;
  • Partneru speciālistu profesionālā kapacitātes stiprināšana darbā ar mērķa grupām.

3. Sociālo pakalpojumu un iekļaujošo pasākumu sniedzēju infrastruktūras uzlabošana:

Dobeles novada pašvaldības pakalpojuma “Grupu dzīvokļi” vides pieejamības uzlabošana (lifta izbūve) un aprīkojuma iegāde

Kopējās attiecināmās izmaksas visiem partneriem:  791 256,20 EUR
ERAF finansējums:  672 567,74 EUR
Partneru līdzfinansējums: 118 688,46  EUR

03.02.2020.

Vēl viens solis pretī sociālo pakalpojumu vides un kvalitātes uzlabošanai

Tuvojas noslēgumam projekts “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā” (“SocQuality” LLI-317). Dobeles novada pašvaldība to īstenoja partnerībā ar citām 7 Latvijas un Lietuvas iestādēm Eiropas Reģionālās attīstības fonda INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 prioritātē 3.1.”Investīcijas sociālajā infrastruktūrā, veicinot sociāli atstumto atgriešanu darba tirgū” ietvaros.

Projektā gūta partneru pieredze jaunatnes lietu un sociālā darba jomā Rokišķos, Jonišķos, Jelgavā, Kretingā, Jaunjelgavā, Viesītē, Dobelē un Aucē. Dobeles novada sociālais dienests dalījās ar vairāk kā 10 gadu pieredzi sabiedrībā balstītā sociālā pakalpojuma “Grupu dzīvokļi” nodrošināšanā, iepazīstinot partnerus gan ar telpām, gan ikdienas darbu ar klientiem – veiksmes stāstiem un izaicinājumiem. Biedrība “Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs ”Saspraude” demonstrēja foruma teātra metodi darbā ar jauniešiem kā efektīgu metodi konfliktu risināšanā, aktīvi iesaistot procesā visus klātesošos.

Kopumā 12 sociālie un jaunatnes darbinieki no mūsu novada  tika iesaistīti 9 pieredzes apmaiņas pasākumos un 5 apmācību pasākumos.

Katram partnerim bija iespēja gūt priekšstatu un sākt ieviest kvalitātes vadības sistēmu – pašnovērtējumu savā iestādē. Mūsu sociālais dienests guva instrumentus darbinieku novērtēšanai, apzināja pašreizējo situāciju un nepieciešamību pēc savas iestādes attīstības stratēģijas. Šajā periodā tika izveidota Facebook.com profils “Dobeles novada sociālais dienests” kurā atspoguļoti dienesta struktūrvienību aktuālie notikumi, izmaiņas likumdošanā, saistītie raksti par dažādām sociālajām jomām, citu pašvaldību pieredze.

Protams, projekta ietvaros katrs partneris guva arī materiālo labumu sociālo pakalpojumu infrastruktūras uzlabošanai. Mūsu novadā ir uzlabota vides pieejamība pakalpojumam “Grupu dzīvokļi” – izbūvēts lifts uz 2. stāvu un avārijas izejas trepes, abu stāvu virtuvēs pielāgota vieta cilvēkam ratiņkrēslā – nodrošināts darba galds ar izlietni, galds ar plīts virsmu, ēdamgalds. Iegādātas 3 funkcionālās gultas, 2 ratiņkrēsli, atbilstošs aprīkojums sanitārā mezglā ēkas 1. stāvā, kas atvieglos klientu un personāla ikdienas dzīvi.

ES nenes atbildību par šajā rakstā publicēto informāciju.

Informāciju sagatavoja:
Taiga Gribuste,
Dobeles novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
tālr.63720931
fakss: 63722463, mob.: 29187997                    

20.01.2020.

Aizvadīts projekta “SocQuality” noslēguma pasākums – konference

Bauskas novada Ceraukstes pagastā kompleksā “Rožmalas” norisinājās projekta “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā” (SocQuality) noslēguma konference “Sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu kvalitāte reģionos - iespējas un risinājumi”.

Konferenci apmeklēja projekta “SocQuality” partneri no septiņām Zemgales un Lietuvas pierobežas pašvaldībām, kā arī citas Zemgales reģiona pašvaldību un NVO sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaistītās puses, kā arī jauniešu centri, kas īsteno sociālās iekļaušanas pasākumus, kopumā 77 cilvēki. Konferences mērķis bija rosināt domāt par sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu kvalitāti un pieejamību, iepazīties ar projekta laikā gūto pieredzi, izzināt alternatīvās sociālās rehabilitācijas un izglītības piedāvājumus.

Konferenci atklāja Aivars Okmanis, Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs, un Vaida Aleknavičienė, Jonišķu rajona pašvaldības mēra vietniece, kuri vēlēja projektā un pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām personām tikpat veiksmīgi turpināt iesākto, neapstāties pie sasniegtā un strādāt pie jaunu mērķu sasniegšanas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanā. Tāpat Aivars Okmanis un Vaida Aleknavičienė uzsvēra Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieguldījuma nozīmīgumu kopējā abu valstu reģionālajā attīstībā.

Pirmajā konferences daļā nozares speciālisti stāstīja par šī brīža aktualitātēm sociālo pakalpojumu jomā. Ieva Zeiferte, projekta “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā (SocQuality)” vadītāja, iepazīstināja ar tā rezultātiem, secinājumiem un ierosinājumiem nākamajam plānošanas periodam. Labklājības ministrijas pārstāves Sigita Rozentāle un Agnese Jurjāne stāstīja par sociālo pakalpojumu attīstības politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. periodam un to kvalitāti regulējošajiem normatīvajiem aktiem, pakalpojumu reģistrācijas prasībām un plānotajiem uzlabojumiem. Dace Strautkalne, sociālo pakalpojumu koordinatore Zemgales Plānošanas reģionā, vēstīja par reģiona sociālo pakalpojumu attīstību un deinstitucionalizācijas procesa progresu, bet Aija Rieba, Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodikas konsultante, ziņoja par “Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodikas” ieviešanu projekta partneru institūcijās. Pirmās daļas noslēgumā Daces Strautkalne un Aija Rieba pasniedza pelnīti gūtos apliecinājumus par pašnovērtējuma veikšanu un metodikas ieviešanu septiņām projektu partneru institūcijām, no tām četriem Zemgales pašvaldību sociālajiem dienestiem: Dobeles novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai Beātai Limanānei, Auces novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai Evitai Mežulei, Jaunjelgavas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai Evijai Elksnei un Viesītes novada pašvaldības Sociālajam dienestam.

Otrā konferences daļa bija veltīta sociālo pakalpojumu un iekļaujošo pasākumu attīstības piemēriem, ar kuriem dalījās pārstāvji no Dobeles, Auces, Jaunjelgavas un Viesītes novadiem, kā arī Kretingas, Jonišķu un Rokišķu pilsētām. Viesītē projekta laikā izveidots Dienas centrs, kas realizē iekļaujošos pasākumus, Dobelē paveikts ievērojams darbs, lai uzlabotu vides pieejamību Dobeles novada grupu dzīvokļu sociālajā pakalpojumā, Jaunjelgavas novada Staburaga pagastā pilnībā no jauna izveidots grupu dzīvokļa pakalpojums, kas aprīkots ar visām nepieciešamajām iekārtām, lai nodrošinātu ērtus un mājīgus uzturēšanās apstākļus, Auces novada sociālajā dzīvojamajā mājā uzlikts jauns jumts, izremontētas 2. stāva telpas un ierīkoti universālā dizaina elementi. Kretingas dienas centrā izveidota multisensorā istaba un ierīkots mūsdienīgs aprīkojums, piemēram, šūpoles cilvēkiem ratiņkrēslā, bet Jonišķu un Rokišķu pilsētās veikti iespaidīgi remontdarbi, atjaunojot jauniešu centru telpas un iegādājoties brīvā laika pavadīšanas aprīkojumu.

Savukārt trešajā konferences daļā tās apmeklētāji devās izglītojošā braucienā uz Bārbeles zēnu pamatskolu “Saknes un spārni”, kur izzinātas alternatīvās pedagoģijas metodes, mācību programma, audzēkņu dienas režīms, pienākumi un savstarpējā komunikācija. Skola ir unikāla ar piedāvāto interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību klāstu - šeit var apgūt avio simulāciju un konstruēšanu, individuālu mūzikas instrumentu spēli, šahu, padziļinātu matemātiku, ornitoloģiju un citas prasmes.

Pēc tam ceļš veda uz restaurēto Bruknas muižu, kur apgūtas alternatīvas sociālās rehabilitācijas metodes Bruknas kopienā. Tās mērķis ir dot iespēju katram pašam atrast savu ceļu, baudot dabu, gadalaika maiņu, lauku darbu un laika ritmu, rūpes par ēku uzturēšanu un celtniecību. Kā apmeklējumā akcentēts - strādājot ar rokām, cilvēki sakārto arī sevi, savas domas.

Kā atzina projekta partneri, viens no lielākajiem ieguvumiem projekta laikā bijis ne tikai ieguldījums partneru institūciju infrastruktūras uzlabošanā un aprīkojumā, bet arī pakalpojumus nodrošinošā personāla apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumi. Kā vairākkārtīgi uzsvēra projekta vadītāja Ieva Zeiferte un kvalitātes vadības metožu konsultante Aija Rieba, jebkura pakalpojuma, arī sociālā un iekļaušanas pasākuma kvalitāte nav atkarīga tikai no ēkām, bet galvenokārt no cilvēkiem, komandas gara, metodēm un vadības kapacitātes. Šī iemesla dēļ partneru speciālistiem projekta laikā tika piedāvāti gan pieci dažādi apmācību pasākumi un jaunu metožu meistarklases, gan dažāda veida iestāžu apmeklējumi deviņos pieredzes apmaiņas pasākumos Latvijā un Lietuvā. Arī Dobeles novada pašvaldības projektu vadītāja Taiga Gribuste, apliecinot savu cieņu visiem šī smagā darba darītājiem, uzsvēra, ka sociālajiem darbiniekiem un jauniešu centru vadītājiem pozitīvas emocijas un pieredzi bagātinoši piedzīvojumi nekad nav par daudz, tieši otrādi.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Lujāne
Zemgales Plānošanas reģiona
Sabiedrisko attiecību speciāliste
www.zemgale.lv

04.10.2019

Oktobra sākumā (2.-3.10.2019) notika piektais projekta "Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus-Baltijas reģionā”/ SocQuality, LLI-317 partneru pieredzes apmaiņas un apmācību pasākums Jaunjelgavas un Viesītes novadā. Tajā piedalījās projekta partneru sociālā darba un jauniešu darba speciālisti, kā arī projektu vadītāji no Dobeles, Auces, Zemgales Plānošanas reģiona administrācijas, kā arī Kretingas, Rokišķiem un Jonisķiem.


Attēlā - projekta partneru sociālā darba un jauniešu darba speciālisti no astoņām Latvijas un Lietuvas pierobežu pašvaldību iestādēm

Jaunjelgavas sociālā dienesta vadītāja Evija Elksne iepazīstināja ar Dienesta piedāvātajiem pakalpojumiem, struktūru, sasniegumiem un izaicinājumiem.
Seces pagastā esošā Jaunjelgavas novada Sociālā dienesta Dienas centra struktūrvienība “Seces pagasta Dienas centrs” ir ierīkots Seces pagasta centrā, vienā no daudzdzīvokļu mājas dzīvokļiem. Iepazīstoties ar telpām un vadītājas stāstīto, varēja secināt, ka dienas centrs ir ļoti mājīgs, ģimeniskai videi pietuvināts risinājums brīvā laika pavadīšanai bērniem pēc skolas, jauniešiem un senioriem.
Jaunjelgavas novada Staburaga pagasta bijušajā Vīgantes skolā (vairāk nekā 30 km no Jaunjelgavas pilsētas) ar vairāku ES finansētu projektu atbalstu ir ierīkota veco ļaužu pansija (1. stāvs) un ar SocQuality, LLI – 317 projekta atbalstu - grupu dzīvokļi (2. stāvs) ar 12 vietām, no kurām jau šobrīd astoņas ir aizpildītas. Grupu dzīvokļi ir mājīgi iekārtoti, aprīkoti, tajos nodrošināta vides pieejamība. Pakalpojums ir reģistrēts Labklājības ministrijā Sociālo pakalpojumu reģistrā un atzīts par sociālo pakalpojumu prasībām atbilstošu. Mājas teritorijā ar projekta atbalstu ir ierīkota siltumnīca grupu dzīvokļu iemītnieku darba prasmju uzlabošanai.


Attēlā - Sociālās aprūpes centrs "Vīgante"

Pieredzes apmaiņas otrā diena iesākās iespaidīgajā Viesītes kultūras pilī ar Viesītes novada domes priekšsēdētāja Alfona Žuka kunga uzrunu. Viņš uzsvēra pašvaldības ieguldījuma nozīmi sociālo pakalpojumu attīstībā un, pateicoties nevalstisko organizāciju darbam, īpaši izceļams Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības vadītājas Allas Beļinskas ieguldījums attīstot sociālas rehabilitācijas pakalpojumus novadā un saņemot augstos apbalvojumus no LR Veselības ministrijas un citām valsts mēroga institūcijām.
Pieredzes apmaiņā Viesītē notika apmācību seminārs “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām – vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā pieredze”, kuru vadīja Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības vadītāja Alla Beļinska. Prezentācija bija spožs piemērs motivēta un izglītota cilvēka spējai, risinot sava bērna problēmas, apgūt pārrobežu pieredzi, pulcēt ap sevi cilvēkus ar līdzīgu problēmu no visas Latvijas, pārstāvēt šo cilvēku intereses starptautiski un piedāvāt risinājumus nacionālajā līmenī, panākot izmaiņas nacionālajā likumdošanā un valsts budžetā.


Attēlā - Viesītes novadā reģistrētās biedrības “Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības” vadītājas Allas Beļinskas prezentācija

Latvijas Cistiskās Fibrozes biedrības atbalsta centra apmeklējumā dzirdēts stāstījums par piedāvātajiem rehabilitācijas pakalpojumiem (fizioterapeits, ergoterapeits, psihologs, specializētais transports) bērniem ar invaliditāti un ģimenes locekļiem no tuvākās apkārtnes novadiem un pagastiem, reģionālajā līmenī.
Turpinājumā projekta partneri apmeklēja Viesītes novada jauniešu centru, izmēģināja telts metodi komandas saliedēšanai un iepazinās ar veselīga dzīvesveida veicinošām metodēm un materiāliem, ko centra vadītāja pielieto sākumskolas vecuma bērnu izglītošanai.


Viesītes novada jauniešu centra telts metode komandas saliedēšanai

Visbeidzot partneri devās uz tik tikko izveidoto Viesītes novada Dienas centru, kas izveidots par SocQuality projekta līdzekļiem Viesītes bijušās arodskolas kopmītņu ēkas 1. stāvā. Novērtējām ieguldījumus remontdarbos un vides pieejamības nodrošināšanā (pieejams pacēlājs, nav sliekšņu, platas durvis), kā arī stāstījumu un bažas par šī dienas centra darbības uzsākšanas procesu (personāls, metodes, apmeklētāju informēšana, integrācija pašvaldības struktūrās, finansējums u.c.) un apņēmību to paveikt līdz projekta beigām.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

24.05.2019

Lietuvas partneri izveidojuši multi-sensoro istabu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Projektā sasniegti ilgi gaidīti rezultāti - izveidota multisensorā istaba cilvēkiem ar garīgiem un fiziskiem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem Kretingas Dienas centrā Lietuvā.

Termins “sensorā istaba” apzīmē plašu dažādu sensoro sajūtu terapeitisko telpu, kas ir īpaši izstrādāta un kuru izmanto, lai klientiem sekmētu pašorganizācijas spējas un pozitīvas pārmaiņas mentālajā uztverē.

Kretingā multisensorā maņu, sajūtu istaba izveidota ar vairākiem sajūtu rosinošiem dizainiem. Telpa ir interaktīva un var tikt komplektēta speciāli kādai maņu sajūtu rosināšanai vai nomierināšanai. Centra klienti laiku multisensorajā istabā pavadīts psihologa vadībā un uzraudzībā. Projekta ietvaros centra klientiem paredzēts nodrošināt konsultācijas/terapiju 15 mēnešus, 7 reizes mēnesī. Šīs psihologu konsultācijas/terapija palīdzēs cilvēkiem atrisināt savas emocionālās un ar invaliditāti saistītās psiholoģiskās problēmas, kā arī uzlabot sociālās iekļaušanās iemaņas.

Nodarbības sensorā istabā būs ļoti noderīgas centra klientiem un būtiski uzlabos sociālo pakalpojumu kvalitāti dienas centrā.

2019. gada 15. un 16. maijā projekta partneri -Zemgales plānošanas reģions, Auces, Dobeles, Jaunjelgavas, Viesītes pašvaldības sociālie darbinieki un Jonišķu un Rokišķu  sociālo dienestu speciālisti un jaunatnes lietu speciālisti viesojās Kretingā, lai apgūtu Lietuvas partneru pieredzi un gūtu iedvesmu līdzīgu pakalpojumu attīstībai savās pašvaldībās Zemgalē. Partneri iepazinās ar vietējo speciālistu metodikām darbā ar klientiem- kā veidot apzinātu rīcību un kontrolēt to, klientu motivācijas metodiku  Dienas centrā. Kretingas dienas aktivitāšu centrs iepazīstināja ar savā iestādē ieviestās kvalitātes sistēmas rezultātiem. Apmeklēts Kretingas multifunkcionālais centrs, kur zem viena jumta dzīvo bērnu nama bērni, speciālisti strādā ar audžuģimenēm, veci ļaudis pulcējas kopā saturīga brīvā laika pavadīšanai.

16. maijā notika projekta partneru menedžmenta grupas sanāksme, kurā partneri atskaitījās par periodā sasniegtajiem rezultātiem, kā arī plānoja nākamās projekta aktivitātes.

 

08.02.2019

Zemgalē apgūst pieredzi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā

2019. gada 5. un 6. februārī Zemgales plānošanas reģiona ieviestā projekta “SocQuality” (LLI - 317) ietvaros Jaunjelgavas, Viesītes, Auces un Dobeles novada pašvaldību sociālo dienestu darbinieki un jaunatnes darba speciālisti no Latvijas kopā ar Lietuvas kolēģiem no Rokišķiem, Kretingas un Jonišķiem, apguva pieredzi sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu sniegšanā. Galvenā uzmanība tika pievērsta sociālās rehabilitācijas un iekļaušanas pasākumu metodēm, kā arī profesionālās izdegšanas risku mazināšanas pasākumiem.

Pieredzes apmaiņas pasākums notika Jelgavā. Iesākumā Zemgales plānošanas reģiona birojā projekta partneri tika iepazīstināti ar plānošanas reģiona darbu. Šobrīd, viens no nozīmīgākajiem un finansējuma ziņā apjomīgākajiem Zemgales plānošanas reģiona ieviestajiem projektiem sociālajā nozarē ir, ESF finansētais, deinstitucionalizācijas projekts “Atver sirdi Zemgalē”. Tiek gatavoti arī citi sociālo pakalpojumu attīstības projekti.

Pasākuma dalībnieki apmeklēja Jelgavas sociālo lietu pārvaldes Dienas aprūpes centru jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem ”Harmonija”, kur tika iepazīstināti ar jaunākajām metodēm un nākotnes iecerēm jauniešu nodarbinātībai un stresa mazināšanai, piemēram, smaguma segas un multisensorā istaba.  

Dalībnieki apmeklēja arī Psihoneiroloģiskās slimnīcas "Ģintermuiža" muzeju. Slimnīcas ilggadējā speciāliste, muzeja vadītāja Anastasija Meiere stāstīja par, valstī vienā no lielākajām psihoneiroloģiskajām slimnīcām, 130 gadu laikā uzkrāto psihiatrijas un sociālās rehabilitācijas metožu pieredzi. Pasākuma dalībniekiem – sociālo dienestu darbiniekiem, kuri strādā ar to pašu mērķauditoriju ārpus slimnīcas sienām, bija iespēja identificēt kopīgus saskarsmes punktus, piemēram, slimnīcas speciāliste pieminēja “aizņemtības terapiju”, kas sasaucas ar aktuāliem jautājumiem sociālo dienestu dienas centros. Atskatoties vēsturē, slimnīcas speciāliste norādīja uz Latvijas pirmās brīvvalsts laikā slimnīcā attīstīto darba terapiju – izveidotajām galdnieku, kalēju, kurpnieku un grozu pinēju darbnīcām, aktīvo dalību kultūras pasākumos, kā arī mūsdienās piedāvāto mūzikas un mākslas terapiju.

Sociālajā darbā, strādājot ar cilvēkiem ar invaliditāti, veicot dažādus iekļaujošus pasākumus, kā arī, lai pašiem sociālajiem darbiniekiem mazinātu izdegšanas riskus, ir iespējams plaši pielietot mākslas terapijas metodes.  Ar to, kā darbojas mākslas terapija, kā plānot mākslas terapijas nodarbības saviem klientiem, kādus speciālistus labāk izvēlēties, pastāstīja Deju un kustības terapeitu asociācijas Latvijā vadītāja Solvita Zemīte. Pieredzes apmaiņas dalībniekiem bija iespēja arī “uz savas ādas” izbaudīt mākslas terapijas metodes, piedaloties deju un kustību terapijas, mūzikas terapijas un mākslas terapijas grupas nodarbībās sertificētu mākslas terapeitu vadībā.  Nodarbības notika Jelgavas bērnu un jauniešu centrā “Junda”, tā vadītāja sākotnēji dalībniekus iepazīstināja ar centra piedāvāto iespaidīgo pulciņu, apmeklētāju un darbinieku skaitu un daudzajiem darbības virzieniem, kā arī ar dažiem iekļaujošiem pasākumiem bērniem ar īpašajām vajadzībām.

ES Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas finansētajā projektā “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā” (SocQuality, LLI-317) tiek veidoti un uzlaboti sociālās iekļaušanas pasākumi cilvēkiem, kas ir pakļauti atstumtības riskam. Vēl projekta ietvaros šobrīd tiek veikts  iepirkums sociālo pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai partneru organizācijās un investīcijas atsevišķos partneru sociālās infrastruktūras objektos sociālo pakalpojumu uzlabošanai.

 

06.12.2018

Trešdien, 5. Decembrī, klātesot Dobeles novada domes priekšsēdētājam Andrejam Spridzānam un būvdarbu veicējiem, svinīgi tika atklāts lifts Sociālā dienesta “Grupu dzīvokļi” ēkā. Liftā vienlaicīgi var braukt septiņi līdz desmit cilvēki, nepārsniedzot 630 kilogramus.

Pirms lentas pārgriešanas Andrejs Spridzāns savā uzrunā minēja, ka lifta atklāšana ir kā dāvana nedēļā, kad tiek atzīmēta Starptautiskā Invalīdu diena, kā arī ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Priekšsēdētājs vēlēja, lai tas kalpo ilgus gadus un atvieglo klientu un darbinieku ikdienu.

Būvdarbi tika paveikti labā kvalitāte un savlaicīgi, tos veica būvuzņēmējs SIA “Nensi”, projektēja SIA “INXIDE” un “JR Elements”, un uzraudzīja SIA “RS Būvnieks” un vietējais būvuzraugs Kārlis Bērziņš. Celtniecības darbos ietilpa: ārējā gāzes vada pārcelšana, lifta šahtas izbūve, lifta ierīkošana, apdares darbi, avārijas izejas un trepju izbūve. To kopējās izmaksas sastādīja 99 196 EUR ar PVN. Darbu un materiālu garantijas laiks ir trīs gadi.

Lifta izbūve tika veikta Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 INTERREG V-A ietvaros, projektā "Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā”.

Šī paša projekta ietvaros vēl paredzēts iegādāties ratiņkrēslus, pielāgotas virtuves mēbeles, sanitārā mezgla aprīkojumu un funkcionālās, regulējamās gultas, kas uzlabos vides pieejamību, būtiski atvieglos darbinieku un klientu sadzīves apstākļus.

 

01.11.2018.

30. oktobrī projekta partneri bija tikušies Dobelē. Dienas pirmajā pusē novada sociālā dienesta vadītāja Beata Limanāne iepazīstināja ar novadā nodrošināto sociālo  pakalpojumu klāstu, īpaši dalījās pieredzē  par pakalpojuma “Grupu dzīvokļi” organizāciju, ikdienas darbu, veiksmes stāstiem un problēmām. Dienestam ir pieredze šā pakalpojuma sniegšanā pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem jau no 2008.gada. Vēlāk partneri devās apskatīt “pakalpojuma sniegšanas vietu Uzvaras ielā 50, kur projekta ietvaros tika izbūvēts lifts. Tas tika nodots ekspluatācija 26.oktobrī, īsi pirms viesu ierašanās, ikviens gribētājs varēja izmēģināt, kā lifts darbojas. Pakalpojuma “Grupu dzīvokļi” vadītāja izvadāja projekta dalībniekus pa telpām, bija iespēja aprunāties arī ar pakalpojuma saņēmējiem.

Dienas otrajā pusē Dobeles Jaunatnes Iniciatīvu un veselības centra telpās speciālistu komanda pastāstīja, kā ikdienā skolās un neformālā vidē tiek veikts darbs ar bērniem un jaunatni, vadīja apmācības Forum Teātra metodes izmantošanā darbā ar bērniem un jauniešiem no sociālā riska grupām. Ikvienam partnerim tika dota iespēja piedalīties lomās un diskutēt par vardarbības novēršanas iespējām skolās vienaudžu vidū.

31. oktobrī projekta partneri turpināja darbu Auces novadā, iepazinās ar sniedzamajiem pakalpojumiem, klātienē apskatīja aprīkotu mobilo vienību pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai, sociālo  dzīvojamo māju “Lielauce”, kur projekta ietvaros uzsākti infrastruktūras uzlabošanas darbi – jumta nomaiņa un dažu istabiņu remonts.

Dienas otrajā pusē projekta dalībnieki viesojās Vecauces pilī, kā arī projekta vadības grupa atskaitījās par projekta progresu, projekta riskiem, kopā tika meklēti risinājumi sarežģītām situācijām.

Nākamā partneru tikšanās plānota 2019.gada februārī Jelgavā.

Foto