?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Speciālistu piesaiste kapacitātes stiprināšanai

Dobeles novada pašvaldība realizē Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem projektu„Speciālistu piesaiste Dobeles novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai" Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/033.

Projekta īstenošanas vieta ir Dobeles novada pašvaldība.  Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu parakstīta 2010.gada 8.novembrī.
 
Projekta kopējās izmaksas ir 21 000 LVL, 100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Aktivitāti administrē Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru.
 
Projekta mērķis ir Dobeles novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana, piesaistot 2 projektu speciālistus. Projektu vadītāja un koordinatora piesaiste un apmācība paaugstinās Dobeles novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, nodrošinot sekmīgu projektu realizāciju un investīciju piesaisti nākotnē.
 
Galvenās aktivitātes: projektu koordinatora un projektu vadītāja piesaiste; datortehnikas, programmatūras un mēbeļu noma; darbinieku apmācības.
 
Projektu koordinatoru un projektu vadītāju plānots pieņemt darbā no 2011.gada janvāra uz vienu gadu, pēc tam katrs speciālists strādās pašvaldībā vēl vismaz 6 mēnešus. Speciālisti tiks pieņemti darbā konkursa kārtībā, izsludinot to piesaisti laikrakstā „Zemgale" un pašvaldības mājas lapāwww.dobele.lv .

Projekta vadītāja Laila Šereiko

 

29.06.2011.

No 2010.gada 8.novembra Dobeles novada pašvaldība realizē Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem projektu „Speciālistu piesaiste Dobeles novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai" (Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/033).

Projekta ietvaros Dobeles novada pašvaldībā pieņemti darbā divi speciālisti: projektu vadītāja Inese Gasone un projektu koordinators Raivis Luks.
 

Projektu vadītāja Inese Gasone apkopoja visus iepriekš īstenotos projektus novada pašvaldības teritorijā, sagatavoja projekta „Jaunbērzes pagasta padomes sociālās dzīvojamās mājas Ausmaņa ielā 6 rekonstrukcijas siltumnoturības paaugstināšana" pārskata atskaites, sagatavoja projektu „Dobeles novada zīmju izveidošana novada sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai" un „Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā" pieteikumus. Tagad Inese Gasone strādā pie projekta „Aprūpes mājās biroja pakalpojuma mobilitātes attīstība" pieteikuma izstrādes. Pieteikumu plānots iesniegts līdz š.g. 11. jūlijam. Projektu vadītāja arī vada projektu „Dobeles novada 2.vidusskolas rekonstrukcija, pielāgojot profesionālās izglītības iestādes vajadzībām".

Projektu koordinators Raivis Luks ir sagatavojis projekta „Eiropas pilsoņi Dobelē" pieteikumu un gatavo projekta „Jaunbērzes pagasta Mežinieku pamatskolas sporta zāles - piebūves celtniecība" pārskatu. Projektu koordinators vada projektu „Satiksmes drošības uzlabojumi Penkules un Jaunbērzes pagastos Dobeles novadā" un piedalās projektu „Brīvības ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā" un „Vēsturiskā tirgus laukuma rekonstrukcija" realizēšanā.
 
Piesaistītie speciālisti arī turpmāk tiks iesaistīti esošo projektu realizācijā un jaunu projektu īstenošanā, kuru pabeigšana ir būtiska novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības nodrošināšanai.
 
Projekta ietvaros tiks paaugstināta piesaistīto speciālistu kvalifikācija, apmācot katru 80 stundu kursā, lai nodrošinātu sekmīgu projektu realizāciju un investīciju piesaisti nākotnē.
 
Visas projektā plānotās izmaksas, kuras ietver speciālistu darba algu un apmācību, datortehnikas un mēbeļu nomu, 100% apmērā sedz Eiropas Sociālais fonds.
 

Laila Šereiko
Dobeles novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja