?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Trauksmes celšanas kārtība

Trauksmes celšana

Lai sabiedrības interesēs veicinātu trauksmes celšanu par pārkāpumiem un nodrošinātu trauksmes celšanas mehānisma darbību, kā arī pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību, Saeima ir pieņēmusi Trauksmes celšanas likumu.

Kas ir trauksmes cēlējs? 

Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju (ziņo) par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Kas nav uzskatāms par trauksmes celšanu?

  • apzināti nepatiesu ziņu sniegšana;
  • ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, nevis pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu;
  • informēšana par pārkāpumu anonīmi vai izmantojot pseidonīmu;
  • tādu ziņu sniegšana, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību;
  • juridiskas personas iesniegts trauksmes celšanas ziņojums;
  • u.c. Trauksmes celšanas likumā noteiktie gadījumi.

Kā noformēt trauksmes cēlēja ziņojumu?

Ziņojumu vislabāk sagatavot, aizpildot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu. Ziņojumu var iesniegt arī iesnieguma formā, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums.

Trauksmes cēlējs ziņojumā norāda savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju. Lai trauksmes cēlējs varētu saņemt likumā paredzētās aizsardzības garantijas un varētu notikt likumīga personas datu apstrāde, ziņojumam ir jābūt parakstītam (pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu, ja to iesniedz elektroniski).

Kā var iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu Dobeles novada pašvaldībā?

Aizpildītu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu var:

  • Nosūtīt pa pastu uz adresi Brīvības iela 15, Dobele, LV-3701, uz slēgtas aploksnes uzrakstot “Trauksmes cēlēja ziņojums Dobeles novada pašvaldībai”. Slēgto aploksni var iemest arī pastkastītē pie ieejas Dobeles novada pašvaldības administrācijas ēkā Brīvības ielā 15, Dobelē.
  • Nosūtīt uz e-pastu: zino@dobele.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).
  • Iesniegt klātienē vai izteikt mutvārdos kontaktpersonai trauksmes celšanas jautājumos, par tikšanos iepriekš vienojoties, zvanot pa tālruni 63707250. Trauksmes cēlēja ziņojumu iesniedzot klātienē vai paužot mutvārdos, ir jāņem līdzi personību apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Kas izvērtē ziņojumu?

Trauksmes cēlēja ziņojumu saņem un sākotnēji skata atbildīgā persona, pirmšķietami vērtējot tā atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm. Ja atbildīgā persona atzīst iesniegumu par Dobeles novada pašvaldības kompetencē esošu trauksmes cēlēja ziņojumu, tad tajā aizklāj datus, kas var atklāt iesniedzēja identitāti, un piešķir tam pseidonīmu.

Pseidonimizētu ziņojumu atbildīgā persona nodod ar Dobeles novada pašvaldības priekšsēdētāja rīkojumu izveidotai komisijai, kas lemj par tā tālāku virzību un nosaka, kurš izskatīs ziņojumu pēc būtības.

Kā aizsargā trauksmes cēlējus?

Personām, kuras cēlušas trauksmi Trauksmes celšanas likumā noteiktajā kārtībā, kā arī viņu radiniekiem un saistītajām personām, likums paredz pienācīgu aizsardzību, tostarp identitātes aizsardzību, aizsardzību pret trauksmes celšanas dēļ radītām nelabvēlīgām sekām, kā arī citas aizsardzības garantijas.  

Plašāka informācija par trauksmes celšanu www.trauksmescelejs.lv.

Trauksmes cēlēju kontaktpersona Dobeles novada pašvaldībā

Sandra Rasiņa

Dobeles novada pašvaldības iekšējā auditore

Tālrunis: 63707250

E-pasts: sandra.rasina@dobele.lv

Viņu prombūtnes laikā aizvieto

Baiba Benita Opmane

Dobeles novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja

Tālrunis: 63707254

E-pasts: baiba.opmane@dobele.lv