?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Ūdenssaimniecības attīstība Penkules ciemā

 

Projekts:  Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/ 116/032)

Programma: Infrastruktūra un pakalpojumi

Projekta mērķis: 
Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana Penkules ciemā
Notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana
Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana

Galvenās aktivitātes:

 1. Tehniskā  projekta izstrāde un būvekspertīze.
 2. Būvdarbi:
  Ū 1.  Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija - 1070 m
  Ū 2.  Esošā urbuma tamponāža
  K 1.  Kanalizācijas spiedvada izbūve - 120 m
  K 2.1. Pašteces kanalizācijas tīkla rekonstrukcija - 200 m
  K 2.2. Pašteces kanalizācijas tīkla izbūve - 1600 m
  K 3.1. Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija (jauda 14,04 m3/h) 
  K 3.2. Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve (jauda 4,2 m3/h)
 3. Būvuzraudzība.
 4. Autoruzraudzība. 

Projekta kopējās izmaksas: 243 994,24 LVL
Finansējums sastāv:
no attiecināmām izmaksām: 201 631,60 LVL
ERAF finansējums:  171 386,86 LVL
SIA "Dobeles Ūdens" finansējums: 30 244, 74 LVL
no neattiecināmām izmaksām:  42 362,74 LVL
t.sk. PVN  42 362,74 LVL
Projekta ieviešanai tiks saņemts daļējs avansa finansējums no CFLA, kā arī SIA "Dobeles ūdens" ņems Dobeles novada pašvaldības galvotu aizdevumu Valsts Kasē.

Projekta īstenošanas laiks:  2013. gada augusts - 2014. gada  marts.

Projekta vadītāja:  Mārīte Zvejniece SIA "Dobeles ūdens" projektu vadītāja.

Kontaktinformācija: marite.zvejniece@gmail.com 
tālr. 63722555, mob. 28336980, fakss: 63722502

Projekta ietvaros notikušās aktivitātes:
Oktobra mēnesī sagatavota iepirkuma dokumetācija un 2013. gada 1. novembrī izsludināta iepirkuma procedūra "Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā "ietvaros"" (DŪ 2013/15/ERAF).
2013. gada 12. novembrī Penkules ciemā notika ieinteresēto piegādātāju sanāksme un projektējamo objektu  vietas apskate.
2013. gada 25. novembrī notiks pretendentu iesniegto piedāvājumu atvēršana un uzsākta piedāvājumu izvērtēšana.

 

Jaunumi:

27.08.2015.

Pabeigta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā" ieviešana

SIA „DOBELES ŪDENS" ir īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts Dobeles novada Penkules pagasta Penkules ciemā. 2015. gada 31. jūlijā būvdarbi objektā tika pabeigti un objekts tika nodots ekspluatācijā. Būvniecības darbi norisinājās laika periodā no šī gada aprīļa sākuma līdz jūlija beigām.

Objektā būvdarbus veica SIA „Būvenergo A", būvuzraudzību - SIA „Firma L4", savukārt autoruzraudzību tehniskā projekta izstrādātājs - SIA „Belss".

Projekta ietvaros sasniegti plānotie rezultāti un ūdenssaimniecības infrastruktūras objektos tika izbūvēti sekojoši apjomi:

 • urbuma (DB 10550) tamponāža, 1 komplekts;
 • esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija - 995 m;
 • pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija - 156 m;
 • jauna kanalizācijas spiedvada tīkli - 396 m;
 • rekonstruēta esošā kanalizācijas sūkņu stacija, 1 komplekts ar jaudu 7,88 m3/h („Āres");
 • izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija, 1 komplekts ar jaudu 5,72 m3/h („Mazdārziņi");
 • izbūvēti jauni pašteces kanalizācijas tīkli 1032 m.

Projekta rezultātā pārslēgti esošie ūdensvada pievadi 31 mājsaimniecībai, 10 mājsaimniecībām ir nodrošinātas iespējas pieslēgties centralizētajiem ūdensvada tīkliem, savukārt 32 mājsaimniecībām ir nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

Projekta kopējās izmaksas ir 332 528 EUR, t. sk. attiecināmās izmaksas - 274 659 EUR. Šo projektu 85% apmērā no attiecināmajām izmaksām līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds, savukārt 15 % - SIA "DOBELES ŪDENS" .

Projektu vadītāja: Mārīte Zvejniece
marite.zvejniece@dobele.lv.
tālr. 28336980

 

20.03.2015.

Penkules ciemā tiks uzsākti būvniecības darbi ūdenssaimniecības infrastruktūras objektos.  

SIA„DOBELES ŪDENS" turpina ieviest projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„ ietvaros uzsāktās un plānotās aktivitātes.

2014. gadā 17. jūlijā veikti grozījumi ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru noslēgtajā līgumā Nr.3 DP/3.4.1.0/13/APIA/CFLA/116/032, to rezultātā pagarināts projekta īstenošanas ilgums līdz 24 mēnešiem ar maksimālo līguma ieviešanas termiņu 2015. gada 22. augusts.

Plānotās aktivitātes jau daļēji ir ieviestas. Projekta ietvaros SIA „Belss" izstrādāja tehnisko projektu, savukārt projekta ekspertīzi veica SIA „Ekolat". Tehniskais projekts saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē 2014.gada 31.jūlijā, akcepts Nr.8.5/86.

Organizēto iepirkumu procedūru rezultātā noslēgti būvdarbu un būvuzraudzības pakalpojumu līgumi. 2014. gada 12. decembrī noslēgts būvdarbu līgums Nr.7(ERAF/2014) ar SIA „Būvenergo A" par summu 260 576,91 EUR (bez PVN), 2014. gada 15. decembrī noslēgts būvuzraudzības pakalpojumu līgums Nr.8 (ERAF/2014) ar SIA „Firma L4" par summu 3850,00 EUR (bez PVN). Autoruzraudzību veic tehniskā projekta izstrādātājs SIA „Belss".

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldē 2015. gada 7. janvārī izsniegto būvatļauju Nr. 8.3./1. būvuzņēmējs jāveic darbi objektā.  No janvāra līdz marta vidum objektā bija tehnoloģiskā procesa pārtraukums un tā rezultātā SIA „Būvenergo A" būvdarbus veiks marta mēneša nogalē.
Būvdarbu līguma ietvaros jāveic urbuma tamponāža, esošās kanalizācijas sūkņu stacija (jauda 7,88 m3/h) rekonstrukcija, jaunas kanalizācijas sūkņu stacija (jauda 5,72 m3/h)izbūve. Tiks izbūvēts maģistrālais kanalizācijas tīklu spiedvads ~ 396 m, rekonstruēti esošie kanalizācijas tīkli~ 156 m, izbūvēti jauni pašteces kanalizācijas tīkli ~1034 m, rekonstruēti ūdensapgādes tīkli ~1111 m.
 

2015. gada 26. martā, plks.18.00 Penkules skolā notiks ciema iedzīvotāju sanāksme par būvniecības līguma realizāciju.

Marta mēneša nogalē Penkules ciemā tiks uzsākti būvniecības darbi, lai ūdenssaimniecības infrastruktūras objektus izbūvētu savlaicīgi un nodotu ekspluatācijā līdz 2015. gada 1. augustam.
Projekts tiek realizēts darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" plānošanas perioda 2007.-2013. gadam ietvaros."

Informē:
Mārīte Zvejniece
Projektu vadītāja
marite.zvejniece@dobele.lv.
tālr. 63725502

 

06.01.2014.

Finansējuma saņēmējs:
SIA "Dobeles ūdens", reģistrācijas nr. 45103000470

Projekts, kura ietvaros tika veikta iepirkumu procedūra:
ERAF līdzfinansētais projekts "Ūdenssaimniecības  attīstība Dobeles novada Penkules ciemā" Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/116/032

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkumu līgumu:
SIA "Belss" reģ.nr. 40003237609

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
7157,51 EUR  jeb  LVL 5030,00

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2014. gada  3. janvārī

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

28.03.2014.

Notiek tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā" sagatavošana.

2013. gada nogalē tika pabeigta iepirkuma procedūra, kuras rezultātā SIA "Dobeles ūdens" 2014. gada 7.  februārī ar SIA "Belss" noslēdza pakalpojumu līgumu Nr.2 (RAF/2014) par tehniskā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā" izstrādi un autoruzraudzības pakalpojumu veikšanu būvniecības periodā.

Pakalpojuma līguma summa EUR 7157,51 (bez PVN).
Līguma izpildes termiņš projektēšanas darbiem ir 14 kalendārās nedēļas.

Tehniskais projekts tiek izstrādāts pamatojoties uz SIA "Vides Konsultantu Aģentūra" sagatavoto tehniski ekonomisko pamatojumu, ievērojot civiltiesiskā līguma nosacījumus par projekta ieviešanu.

Projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā" ir jāveic ekspertīze un jāsaskaņo Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.

Tehniskā projekta ietvaros būs jāveic esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, jaunu pašteces kanalizācijas tīklu izbūve, kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija un izbūve, urbuma tamponāža.

Pēc tehniskā projekta izstrādes un pozitīva akcepta saņemšanas, SIA "Dobeles ūdens" organizēs iepirkumu procedūras: atklātus konkursus par būvdarbu veikšanu un būvuzraudzības pakalpojumiem.

Būvniecību plānots uzsākt šā gada rudenī un pabeigt 2015.gada pavasarī.

Projekta kopējās izmaksas EUR 347 172,53, t.sk. attiecināmās izmaksas EUR 286 895,92 no kurām 85% sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Projektu vadītāja Mārīte Zvejniece
Kontaktinformācija: marite.zvejniece@gmail.com.
tālr. 63722502