?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dobelē

       SIA  "DOBELES ŪDENS"      

PROJEKTS  ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA DOBELĒ
Nr.3.DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/019

Projekta mērķis: Ūdenssaimniecības pakalpojumu, ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvāku dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un sekmējot ūdens resursu racionālu izmantošanu.

Investīciju projekta aktivitātes (komponentes):
Ūdensapgāde: Artēziskās akas izbūve, 2 gab. jaunu ūdens uzglabāšanas rezervuāru izbūve un 2 gab. esošo ūdens uzglabāšanas rezervuāru rekonstrukcija, otrā pacēluma sūkņu stacijas rekonstrukcija.
22,5 km apjomā ūdensapgādes tīklu izbūve un rekonstrukcija skars Viestura, Zaļo, Sanatorijas ielu, Ceriņu ciema teritoriju, Dzirnavu un Tērvetes ielu rajonos starp Bērzes upi.
Kanalizācija: 20,4 km kanalizācijas tīklu izbūve un paplašināšana Dzirnavu, Tērvetes, Zaļajā ielā, Ceriņu ciemā un Meža prospekta rajonos starp Bērzes upi.
12,6 km kanalizācijas spiedvadu izbūve Lejasstrazdu un Šķibes ciema pieslēgšanai Miltiņu ciema sūkņu stacijai. 
12 gab. kanalizācijas sūkņu staciju izbūve un rekonstrukcija. 

Kopējās projekta izmaksas: 4 920 729 LVL
Finansējums sastāv:
no attiecināmām izmaksām: 3 548 423 LVL
t.sk. SIA „Dobeles ūdens" finansējums 196 048 L VL
Kohēzijas fonda līdzfinansējums 3 352 375 LVL
no neattiecināmām izmaksām: 1 372 306 LVL
t.sk. PVN 844 011 LVL
SIA „Dobeles ūdens" finansējums 528 295 LVL
Projekta ieviešanai SIA „Dobeles ūdens" jāņem kredīts LVL 1 568 354 uz 20 gadiem Valsts Kasē (Dobeles novada pašvaldības galvojums).

Projekta īstenošanas laiks: 2010. gada oktobris - 2014. gada oktobris

Dobeles pilsētas ūdensapgādes sistēmas investīciju plāns
Dobeles pilsētas kanalizācijas sistēmas investīciju plāns 

Projekta vadītāja: SIA „Dobeles ūdens" projektu vadītāja Mārīte Zvejniece
Kontaktinformācija: marite.zvejniece@gmail.com 
tālr. 63722555, mob. 28336980, fakss: 63722555

 

Jaunumi:

05.06.2014.

Ieviestas plānotās aktivitātes  projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dobelē" ietvaros

SIA „Dobeles ūdens" ir īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dobelē" (Nr.3.DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/019) Dobeles aglomerācijā, kurā ietilpst Dobeles pilsēta, Ceriņu ciems Krimūnu pagastā, Liepziedu un Rūpnieku ciemi Auru pagastā, Miltiņi un Šķibes ciemi Bērzes pagastā, kā arī Lejasstrazdu ciems Dobeles pagastā.

Būvniecību no 2012.gada jūlija līdz 2013.gada oktobrim veica SIA „Siltums Jums". SIA „Geo Consultants" nodrošināja būvuzraudzību, savukārt autoruzraudzības pakalpojumus sniedza tehniskā projekta izstrādātājs SIA „Firma L4". 2013.gada 4.oktobrī objekts nodots ekspluatācijā.

Papildus būvdarbus tehniskā projekta "Ārējā ūdensvada rekonstrukcijas un ārējās kanalizācijas izbūves Dobelē, Meža prospektā posmā no Ausmas ielas līdz Deglava ielai, Dainu ielā posmā no Meža prospekta līdz Bērzes upei" 2013.gada septembra līdz 2014.gada aprīlim, SIA „Geo Consultants" veica būvuzraudzību. 2014.gada 30.aprīlī objekts nodots ekspluatācijā.

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dobelē" ietvaros izbūvēti plānotie apjomi:
Jauna dzeramā ūdens uzglabāšanas rezervuāra izbūve 1 gab.
Esošo ūdens rezervuāru rekonstrukcija 2 gab.
Otrā pacēluma sūkņu stacijas rekonstrukcija 1 gab.
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 3,3 km
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana 10,3 km
Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 3,0 km
Kanalizācijas tīklu paplašināšana 9,8 km
Jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve 9,8 km
Rekonstruētas 5 gab. esošās kanalizācijas sūkņu stacijas, demontētas KSS 3 gab., izbūvētas piecas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Sasniegts izvirzītais projekta mērķis ūdenssaimniecības pakalpojumu, ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas paplašināšanā, nodrošinot kvalitatīvāku dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un sekmējot ūdens resursu racionālu izmantošanu, paplašināta ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība.

Projekta īstenošana labvēlīgi ietekmēs fizisko un antropogēno vidi, ierobežos potenciālos vides piesārņojuma avotus, veidos labvēlīgus apstākļus vides un dabas aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai. Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu izbūve un rekonstrukcija nodrošinās ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī uzlabos vides stāvokli Dobeles aglomerācija kopumā.           

Projekta kopējās izmaksas ir 5 829 134 eiro, no tām attiecināmās izmaksas 5 007 299 eiro, t.sk. Kohēzijas Fonda līdzfinansējums 95 % jeb 4 734 846 eiro.

Projekts īstenots atbilstoši civiltiesiskā līguma un līguma grozījumu nosacījumiem. Projekta plānotais izpildes termiņš 48 mēneši, faktiski projekts ievests 43 mēnešos.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija.

SIA "Dobeles ūdens" projektu vadītāja Mārīte Zvejniece