?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Gardenes ciemā

Projekts:  Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Auru pagasta Gardenes ciemā (DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/ 115/014)

Programma: Infrastruktūra un pakalpojumi

Projekta mērķis: 
Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana Auru pagasta Gardenes ciemā.
Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana.
Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana.
Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana.

Galvenās aktivitātes:

 1. Būvdarbi:
  Ū 1  Ūdens ieguves vietas sakārtošana (2 urbumu karotāža, artēzisko urbumu tamponēšana un rekonstrukcija)
  Ū 2  Ūdens kvalitātes nodrošināšana (jaunas ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve - jauda 15 m3/h,
  Ū 3  Ūdens rezervju un spiediena nodrošināšana (ūdenstorņa rekonstrukcija),
  Ū 4  Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija 160 m,
  K 1   Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija (jaunu BIO izbūve ar pieslēgšanos SCADA sistēmai, esošo BIO demontāža)
  K 2   Kanalizācijas  tīklu rekonstrukcija 135 m.
 2. Būvuzraudzība.  
 3. Autoruzraudzība. 

Projekta kopējās izmaksas:  413 484,16 LVL
Finansējums sastāv:
no attiecināmām izmaksām:  338 921,44 LVL
ERAF finansējums:   288 083,22 LVL
SIA "Dobeles Ūdens" finansējums:  50 838,22 LVL
no neattiecināmām izmaksām: 74 562,72   LVL
t.sk. PVN   74 562,72 LVL
Projekta ieviešanai  ir saņemts avans 50% apmērā no CFLA, kā arī SIA ‘Dobeles ūdens" ņems  aizdevuma kredītu Valsts Kasē (ar  Dobeles novada pašvaldības sniegto  galvojumu)

Projekta īstenošanas laiks:  2012. gada aprīlis - 2013. gada  aprīlis.

Projekta vadītāja:  Mārīte Zvejniece SIA „Dobeles ūdens" projektu vadītāja.

Kontaktinformācija: marite.zvejniece@gmail.com 
tālr. 63722555, mob. 28336980, fakss: 63722555

 

2013. gada 22. novembrī 

Projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada  Auru pagasta Gardenes ciemā„ ietvaros norisinās būvniecība

SIA „Dobeles ūdens" turpina 2012. gada 28. aprīlī SIA „Dobeles ūdens" un Valsts aģentūra „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra„ parakstīja civiltiesisko līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanu (līguma Nr. DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/ 115/014) projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Auru pagasta Gardenes ciemā„ ieviešanas aktivitātes.  

2013. gada aprīlī tika veikti grozījumi līgumā, kā rezultātā tika pagarināts projekta aktivitāšu ieviešanas termiņš - 24 kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Projektā plānotās aktivitātes jāievieš līdz 2014. gada 28. aprīlim.

Tehniski ekonomisko pamatojumu un tehnisko projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Gardenes ciemā 1.kārta" izstrādāja un līdzfinansēja Dobeles novada pašvaldība Latvijas un Lietuvas pārrobežu projekta ietvaros.   

Projekta ietvaros paveiktās aktivitātes:

2012. gada 28. augustā izsludināta iepirkumu procedūra "Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Auru pagasta Gardenes ciemā„ ietvaros (DŪ 2012/12/ERAF).

2012. gada 6. septembrī izsludināta iepirkumu procedūra - atklāts konkurss "Būvdarbu veikšana projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Auru pagasta Gardenes ciemā„ ietvaros (DŪ 2012/07/ERAF). Ievērojot sadarbības iestādes Centrālās Finanšu un līgumu aģentūras norādes, iepirkuma procedūra tika pārtraukta 2013. gada 8. janvārī.

2013. gada 30. janvārī atkārtoti izsludināts atklāts konkurss "Būvdarbu veikšana projekta „Ūdenssaimniecības infratsruktūras attīstība Dobeles novada Auru pagasta Gardenes ciemā" ietvaros (Iden. nr. DŪ 2013/05/ERAF).

Saskaņā ar Centrālās Finanšu un līgumu aģentūras norādēm, iepirkuma dokumentācija tika precizēta un pagarināts Pretendentu piedāvājumu sagatavošanas termiņš.

2013. gada 25. jūnijā ar SIA „Ostas Celtnieks" noslēgts līgums N.5.(ERAF/2013) par būvdarbu izpildi 6 kalendāros mēnešos - līdz 2013. gada 25. decembrim. Būvdarbu līguma summa 288 168,21 LVL

2013. gada 27. jūnijā  ar SIA „Firma L4" tika  noslēgts būvuzraudzības pakalpojumu  līgums  Nr.6 (ERAF/2013) par līguma summu  5959,00 LVL.

SIA „LL Premium Designs" kā projekta izstrādātājs nodrošina autoruzraudzības pakalpojumus saskaņā ar  SIA „Dobeles ūdens"  2013. gada 24. jūlijā noslēgto līguma Nr.7 (ERAF/2013)  par līguma summu  2990,00 LVL.

Pašlaik Gardenes ciemā norisinās būvdarbi ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu sakārtošanā.

 

Būvdarbu līguma veicamo darbu apjomi:
Ū 1    Urbumu (2gb) karotāža, artēzisko urbumu tamponēšana  un rekonstrukcija
Ū 2    Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve (jauda 15 m3/h  )
Ū 3    Ūdenstorņa rekonstrukcija)
Ū 4    Ūdensapgādes tīklu  rekonstrukcija  160 m
K 1    Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
(jaunu NAI BIO izbūve, esošo NAI demontāža)  
K.2.1. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 135 m

Līgumu ieviešanas rezultātā plānota ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanās Auru pagasta Gardenes ciemā notekūdeņu:
- savākšanas kvalitātes uzlabošana;
- attīrīšanas kvalitātes uzlabošana;
- savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana.

Būvdarbus plānots pabeigt un objektu nodot ekspluatācijā 2013. gada decembrī.

Projektu vadītāja Mārīte Zvejniece
marite.zvejniece@gmail.com.   
tālr.63722555