?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Vēlēšanu komisija

30.06.2022.

Dobeles novada vēlēšanu komisija no 2022. gada 4.jūlija  līdz 2021. gada 20.jūlijam izziņo pieteikšanos uz pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātiem.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

 • reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām;
 • vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji;
 • attiecīgā novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

 • kurš prot latviešu valodu;
 • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
 • kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs;
 • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgā novada domes deputāts;
 • kurš nav citas vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikuma veidlapas iesniegt:

 • sūtot uz e-pastu velesanu.komisija@dobele.lv
 • Dobeles novada pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē
 • Pagastu pārvaldēs

Veidlapas var izdrukāt Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv

Informācija pa tālruņiem 26633962

 

30.08.2021.

Par Dobeles novada vēlēšanu komisijas izveidošanu

2021. gada 26. augustā, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta pirmo daļu, 5. panta pirmo daļu, 10. panta otro un trešo daļu, atklāti balsojot, Dobeles novada dome pieņēma lēmumu Nr. 82/6 “Par Dobeles novada vēlēšanu komisijas izveidošanu”.

Dobeles novada vēlēšanu komisija:

Komisijas priekšsēdētāja:
Elita Dzērvīte, valdes locekle SIA "Dzērvīte un partneri"

Komisijas locekļi:
Gints Dzenis, vecākais datortīkla administrators Dobeles novada pašvaldībā
Lauma Kuzņecova, sekretāre Dobeles novada pašvaldībā
Oļegs Kuzņecovs, informācijas sistēmu administrators Dobeles novada pašvaldībā
Marina Lagzdiņa, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras inspektore
Sandra Lasmane, teritorijas plānotāja Dobeles novada pašvaldībā
Guna Vitte, sekretāre Dobeles pagasta pārvaldē

Komisijas locekļi kandidāti:
Vita Grosberga, Sporta pārvaldes lietvede
Helvijs Brigmanis, celtnieks SIA "JM Būvniecība"

 

20.07.2021.

Paziņojums par Dobeles novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu

Saskaņā ar Dobeles novada domes 2021. gada 15. jūlija lēmumu Nr. 12/2 “Par novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu” ir noteikts Dobeles novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš – 2021. gada 4. augusts.

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta pirmo daļu Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī pašvaldības domes vēlēšanu sagatavošanai katrā pašvaldībā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija.

Atbilstoši Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6. panta pirmajai daļai vēlēšanu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par vēlēšanu komisijas locekli nevar būt Saeimas vai Dobeles novada domes deputāts.

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 7. panta pirmo daļu tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balss­tiesīgiem Latvijas pilsoņiem (vēlētāju grupa).

Pieteikšanas kārtība

Lai pieteiktu Dobeles novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu, jāaizpilda PIETEIKUMS.

Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Pieteikumus līdz 2021. gada 4. augustam (ieskaitot) var iesniegt:

 • Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads;
 • Auces administrācijā, Jelgavas iela 1, Auce, Dobeles novads;
 • Tērvetes administrācijā, “Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads.

Pieteikuma un tā pielikuma veidlapas pieejamas Dobeles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv.

 

17.03.2021.

Dobeles novada vēlēšanu komisija no 2021. gada 17. marta līdz 2021. gada 31. martam izziņo pieteikšanos uz pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātiem.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

 • reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām;
 • vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji;
 • attiecīgā novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

 • kurš prot latviešu valodu;
 • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
 • kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs;
 • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgā novada domes deputāts;
 • kurš nav citas vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikuma veidlapas iesniegt:

Veidlapas var izdrukāt Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv

Informācija pa tālruņiem 29423551; 29889819

 

01.03.2021.

Dobeles novada vēlēšanu komisija paziņo darba laiku novada domes deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai no 2021. gada 17. marta līdz 6. aprīlim:

17. marts       trešdiena                  10:00 – 14:00

22. marts       pirmdiena                 12:00 – 16:00

26. marts       piektdiena                10:00 – 14:00

29. marts       pirmdiena                 12:00 – 16:00

6. aprīlis         otrdiena                   14:00 – 18:00

Kandidātu sarakstus pieņems Dobeles novada domē, Brīvības ielā 17 (1.stāvā, lielajā sēžu zālē).

Pieņemšanas laikus un datumus iepriekš jāpiesaka komisijas priekšsēdētājai, tālrunis 29423551 vai komisijas sekretārei, tālrunis 29889819.

Drošības nauda  EUR 285,00.

Drošības naudas iemaksa:
Dobeles novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009115092
AS SEB banka
Konts LV42 UNLA 0050 0162 5661 6

 

2020. gada 26. novembrī Auces, Dobeles un Tērvetes novadu pašvaldību deputātu kopsapulce, saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 4. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 25. punktu un Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta pirmo daļu, 5. panta pirmo daļu un 10. panta otro daļu, pieņēma lēmumu Nr. 2/2 "Par Dobeles novada vēlēšanu komisijas izveidošanu 2021. gada pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai".

Jaunveidojamā Dobeles novada vēlēšanu komisija:

Komisijas priekšsēdētāja:

 • VELTA LAGZDIŅA

Komisijas locekļi:

 • ARTŪRS ĀRMANIS
 • IRĒNA BEIŠINA
 • DAILA BĒRZIŅA
 • GINTS DZENIS
 • ELITA DZĒRVĪTE
 • AIJA JAKOVĻEVA
 • DACE VĀCERE
 • VALDA ZVIRBULE

 

01.09.2017.

2017. gada 24. augustā Dobeles novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 24. punktu un Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta pirmo daļu un 5. panta pirmo daļu, pieņēma lēmumu Nr.220/10 „Par Dobeles novada vēlēšanu komisijas izveidošanu".

Dobeles novada vēlēšanu komisijā darbojas deviņi komisijas locekļi:

 1. Gints Dzenis

 2. Elita Dzērvīte

 3. Evija Fedoroviča

 4. Vita Grosberga

 5. Aija Jakovļeva

 6. Evija Kalniņa

 7. Velta Lagzdiņa - komisijas priekšsēdētāja

 8. Juris Stalidzāns

 9. Guna Vitte

Dobeles novada vēlēšanu komisija darbojas saskaņā ar „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu", kas nosaka, ka Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu sagatavošanai katrā republikas pilsētā un novadā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi republikas pilsētas vēlēšanu komisija un novada vēlēšanu komisija 7-15 locekļu sastāvā. Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome.
Vēlēšanu komisijas kā pastāvīgas pašvaldību institūcijas darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku. Komisijas pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju.
Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgās republikas pilsētas dome vai novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc domes izveidošanas.
Vēlēšanu vai tautas nobalsošanas sagatavošanā un sarīkošanā vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas savu darbību uzsāk un beidz Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.
Vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas priekšsēdētājs pārstāv komisiju valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām.
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas nodrošina Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu un attiecīgās domes vēlēšanu, kā arī likumā paredzētajos gadījumos - tautas nobalsošanas sagatavošanu un sarīkošanu.
Vēlēšanu komisijai kā publisko tiesību subjektam ir atļauta tikai tāda darbība, kas paredzēta likumā un citos normatīvajos aktos.
Vēlēšanu komisijas pilda pienākumus, kas noteikti  Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā, Saeimas vēlēšanu likumā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" un  Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijās.

 

07.04.2017.

Dobeles novada vēlēšanu komisija paziņo darba laiku novada domes deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai no 2017.gada 14.aprīļa līdz 24.aprīlim:

otrdien, 18. aprīlī      -  10:00 – 14:00
trešdien, 19. aprīlī     -  10:00 – 12:00
ceturtdien, 20. aprīlī   - 14:00 – 16:00
piektdien, 21. aprīlī    - 10:00 – 12:00
pirmdien, 24. aprīlī     - 14:00 – 18:00

Kandidātu sarakstus pieņems Dobeles novada domē, Brīvības ielā 17, mazajā sēžu zālē 1.stāvā.
Informācijai par pieņemšanas laiku zvanīt vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai mob. tālr. 29423551 vai sekretārei mob. tālr. 29889819.

 

03.04.2017.

Dobeles novada vēlēšanu komisija  no 2017. gada 4. aprīļa līdz 2017.gada 21. aprīlim nosaka vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanos darbam pašvaldības vēlēšanās, kas notiks  2017.gada 3.jūnijā.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām;
vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji;
attiecīgā novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

kurš prot latviešu valodu;
kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav  kandidātu saraksta iesniedzējs;
kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgā novada domes deputāts;
kurš nav citas vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikuma veidlapas iesniegt Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15 vai  pagastu pārvaldēs.

Veidlapas var izdrukāt ( www.cvk.lv )
Informācija pa mob. tālr. 29423551; 29889819.